taxi gherla telefon
psd gherla alegeri locale ioan neselean
pro romania tiberiu baraian pro romania gherla alegeri locale 2020 candidat
boca ioan pmp gherla alegeri locale 2020
alin tise pnl cluj
locuri de munca gherla dej cluj becker tamplar muncitor salariu
locuri de munca gherla dej cluj fundatura iclod irrom fabrica calorifere salariu
kasza tamas alegeri locale gherla primar 2020
usr plus gherla alegeri locale 2020 candidat
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon nisip balast gherla canalizare fose septice transport materiale constructii gherla dej cluj
sedinta gherla primarie ioan petric

Cum se împart banii orașului în 2020 și ce se mai votează la primărie

Mai multe proiecte pentru oraș sunt puse la vot luni, 10 februarie, la o ședință ordinară a consilierilor locali. Întâlnirea are loc de la ora 15 la sediul primăriei, iar în proiectul ordinii de zi sunt mai mute puncte.

1. Referat constatator și de aprobare a proiectului de hotărâre privind constatarea încetării unui mandat de consilier local și a declarării vacant a locului de consilier local.

Prin cererea înregistrată sub nr. 1495/31.01.2020, consilierul local Kasza Tamas a adus la cunoștința Consiliului Local faptul că demisionează din funcţia de consilier local.

2.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020.

Obiectul acestui proiect îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi a structurii acestora pe surse şi alocarea cheltuielilor pe destinaţii, pentru proiectul bugetului local de venituri şi cheltuieli și a bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020.

La partea de venituri, bugetul local al anului 2020 este în suma de 46.320.000 lei, compusă din:
18.848.000 lei – cote și sume din impozitul pe venit
5.550.000 lei – sume defalcate din TVA
3.745.000 lei – impozite și taxe pe proprietate
1.640.000 lei – taxe pentru utilizarea bunurilor
1.262.000 lei – închirieri și concesiuni
14.100.000 lei – finanțare PNDL
1.178.000 lei – alte venituri

La acestea se adaugă excedentul bugetului local la 31.12.2019, în suma de 6.551.410 lei. Astfel bugetul local al municipiului Gherla pe anul 2020 va avea la partea de cheltuieli suma de 52.871.410 lei, din care 28.602.000 lei la secțiunea de funcționare și 24.269.410 lei la secțiunea de dezvoltare.

Lista de investiții propusă

CAP.
BUGET
OBIECTIVE Valoare obiectiv BUGET 2020 2021 2022 2023
51.02. Autorități publice – Alte cheltuieli 6,182,000 550,000 2,500,000 2,500,000 632,000
A 710101 Reabilitare, mansardare, dotare cladire sediu primărie 6,132,000 500,000 2,500,000 2,500,000 632,000
licențe 20,000 20,000
C 710102 Echipamente I.T 30,000 30,000
65.02 Invățământ 22,047,690 14,659,000 6,088,690 0 0
650401 A
710101
Amenajare grupuri sociale, inst.incalzire, electrice și sanitare Școala 1 Dragoș Vodă 800,000
650401 B
710101
Extindere, mansardare, reabilitare, modernizare si dotare Șc. Gimnazială 1 – execuție 20,688,690 14,600,000 6,088,690
650401 B
710101
PT-Modernizare, mansardare, dotare Șc. 1 str. Romană 500,000
C 710101 DALI Modernizare, dotare corp clădire principală liceul Petru Maior 50,000 50,000
B 710101 Procurare Centrală termică Lic. Tehnologic 9,000 9,000
66.02 Sănătate
C 710101
67.02 Cultură, recreere, religie 515,000 515,000 0 0 0
A 710101 registru spații verzi 130,000 130,000
C 710101 Reabilitare terenuri de sport cu tartan, amplasare vestiar și tribună 70 locuri 385,000 385,000
7002 Dezvoltare publică, locuințe 7,408,110 3,925,000 3,483,110 0 0
A 710101 Intocmire Plan Urbanistic General 100,000 100,000
C 710101 PT+EXECUTIE Construire capelă Hășdate 450,000 250,000 200,000
C 710101 SF-DALI cămin cultural Hășdate (expertiză) 50,000 50,000
C 710101 SF Complex multimedia tineret 120,000 120,000
C 710101 Proiectare și executie SMURD 3,155,110 2,500,000 655,110
C 710101 Reactualizare SF – Construire locuințe sociale 100,000 100,000
C 710101 DALI Imobil Piața Libertății 3 120,000 120,000
C 710101 Panouri intrare oraș – SF 100,000 100,000
C 710101 Amenajarea digului de aparare în zona Parcului Mare cu mobilier urban, stâlpi cu panouri fotovoltaice pentru iluminat, trotuar dalat pentru activități recreative 50,000 50,000
C 710101 PT- Restaurarea și valorificarea patrimoniului cultural str. 1 Dec 1918 nr. 16 200,000 200,000
C 710130 PT – Modernizare târg destinat comercializării animalelor vii și amenajare centru de tăiere sezonieră tineret ovin/caprin 2,214,000 200,000 2,014,000
C 710101 PT SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO 694,000 80,000 614,000
700600 C
710101
Consultanță iluminat public – concesionare serviciu 55,000 55,000
74.02 Canalizare, salubritate 100,000 100,000 190,000
B 710101 Toaletă cu autocurățare 50,000 50,000 190,000
C 710101 EXTINDERE SI DOTARE ADAPOST DE ANIMALE 50,000 50,000
84.02 Transporturi și telecomunicații 28,562,190 4,501,410 15,831,860 9,497,330 0
C 710102 LTE- amenajare drumuri, sistematizare pe verticală-ansamblu loc prin ANL 3,697,650 1,000,000 2,697,650
A 710101 Modernizare străzi lot VI grupa I 20,497,330 711,410 10,000,000 9,497,330
A 710101 LOT VI GR.2 3,404,180 1,000,000 2,404,180
A 710101 LOT VI GR.3 173,030 1,000,000 730,030
A 710101 LTE Cartier Hășdății 790,000 790,000
TOTAL BUGET LOCAL 64,814,990 24,250,410 28,093,660 11,997,330 632,000
C 661006 Aparatură medicală 19,000 19,000
TOTAL BUGET AUTOFINANTATE 19,000 19,000 0 0 0
TOTAL GENERAL 24,269,410 28,093,660 11,997,330 632,000

Bugetul activităților autofinanțate pe anul 2020 înregistrează la partea de venituri suma de 21.216.990 lei, la care se adaugă excedentul anului 2019, în suma de 292.010 lei. Astfel, bugetul activităților autofinanțate pe anul 2020 înregistrează la partea de cheltuieli suma de 21.509.000 lei.

În anexa 6 este prezentată situația numărului de personal și a cheltuielilor salariale, iar în anexă nr. 7 este prezentat programul activităților culturale al casei de cultură Gherla.

SITUATIA numărului de personal şi  a cheltuielilor salariale

                                                                                       (mii lei)

 

Nr.

crt

 

Capitol bugetar

 

Numar

 de  personal

Cheltuieli de personal

-mii lei-

1 51.  Aparatul de lucru al  primarului + cantina  113 +18 consilieri 7.240
2 54.  Serviciul public comunitar local de

        evidenta a persoanelor

8 450
3 61.  Serviciul public de politie locala 23 1.250
4 66.    Serviciul public de asistenta  

       medicala din unitatile de

       invatamant

17 1.550
5 67.  Casa de cultura 3 152
6 67.  Muzeul de istorie 3 115
7 67.    Biblioteca

 

3 145
8 68.  Centru de ingrijiri la domiciliu 14 480
9 68.    Asistenti personali ai persoanelor

       cu handicap

150 2.685
10 70.10.    Piata agroalimentara si oborul

           de animale

5 205
11 80.  Serviciul voluntar pentru situatii de  urgenta

 

18 753
  TOTAL primarie 357+18 consilieri 15025

 

„Având în vedere resursele financiare de care dispunem în anul 2020 și nevoile comunității, prezentul proiect de buget prezentat și supus aprobării consiliului local, reprezintă cea mai bună formă de cheltuire echilibrată a banului public și de eficientă economică astfel încât să satisfacă cât mai mult nevoile comunității gherlene”.

3.Referat și proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Municipiului Gherla în acordul de Parteneriat dintre Episcopia Română Unită cu Roma, Greco – Catolică de Cluj – Gherla, Municipiul Gherla și Liceul Teoretic “Ana Ipătescu”.

4.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea HCL referitor la cooperarea Municipiului Gherla cu Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău și cu Complexul Muzeal Bistrița – Năsăud în vederea realizării în comun a unor proiecte de interes public local.

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău propun încheierea a două acorduri de parteneriat care au ca obiect realizarea în parteneriat a unor expoziții, publicare material arheologic, colaborări la proiecte de cercetare arheologică până în 31.12.2021.
Potrivit dispozițiilor legale Consiliul Local are competența să hotărască cooperarea unității administrativ teritoriale cu persoane juridice în vederea realizării în comun a unor proiecte de interes public local. Scopul realizării acestor proiecte este punerea în valoare a patrimoniului arheologic, muzeal, arhitectural etc. al entităților semnatare ale acordurilor.

5.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de către SC ADP GHERLA SA.

SC ADP GHERLA SĂ solicită modificarea tarifelor existente și aprobarea unor noi tarife față de cele stabilite pentru anul 2019 justificând această prin următoarele :
– începând cu 01.01.2019 prin HG 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, acesta se modifică
– rata inflației în noiembrie 2019 raportat la decembrie 2018 a fost de 3.60%
– necesitatea aprobării unor noi tarife pentru activitățile de construcții
– modificarea OUG 196/2005privind Fondul de mediu prin OUG 50/2019

Se propune aprobarea manoperei directe și a tarifelor orare de funcționare a utilajelor și mijloacelor de transport pentru lucrările de reparații străzi, întreținere parcuri, zone verzi, întreținerea căilor publice din Municipiul Gherla, a tarifelor la adăpostul de câini fără stăpân, tarifelor pentru servicii diverse, a tarifelor manoperă în construcții și a tarifelor privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor pe facilitatea de depozitare temporară a Municipiului Gherla și transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru SC ADP GHERLA SA de către SC ADP GHERLA SA conform anexelor cu tarife.

6.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto și pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Ciocârliei F.N.

Prin cererea nr. 688 din 17.01.2020, subsemnații D. S.- A. și soția D. O.-K. domiciliați în Municipiul Gherla, proprietari ai imobilului cu nr. cadastral 55630, solicit aprobarea deschiderii unui acces auto și pietonal din strada Ciocârliei.
Imobilul nou creat s-a desprins din imobilul situat în municipiul Gherla str. Romană nr. 100, în prezent fiind situat pe str. Ciocârliei F.N.
Conform extrasului CF nr.55630 cu nr. cadastral 55630, petenții sunt proprietari tabulari asupra imobilului în suprafață de 723 mp.
Având în vedere cele mai sus precizate, se propune aprobarea deschiderii unui acces auto și pietonal din str.Ciocârliei la imobilul înscris în CF nr.55630 cu nr. cadastral 55630 pentru solicitanții mai sus menționați.

7.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea lucrării S.P. Cluj nr. 69/2019 – „Sistematizare LES 20 kV D I, DII, DIII, ieșire din Stația Gherla și reglementarea alimentării consumatorilor prin montare PT Ab strada Grădinarilor, Municipiul Gherla, județul Cluj”.

Prin cererea înregistrată sub nr. 14636 din 19.11.2019 SDEE TN – Sucursala Cluj Napoca solicită aprobarea realizării lucrării “Sistematizare LES 20kV D I,D II, D III ieșire din stația Gherla și reglementarea alimentării consumatorilor prin montarea PTAb strada Grădinarilor, loc. Gherla, jud. Cluj” – prin realizarea următoarelor lucrări:
– Înlocuirea tronsonului de MT (medie tensiune) existent în domeniul public între stația Gherla și PTZ (post de transformare zidit) Depozite MI (Distribuitor D1) în lungime traseu de cca. 225 ml. Pozarea cablului se va face prin incinta SDEE Gherla și pe domeniul public, conform planului de situație anexat, planșa E2;
– Înlocuirea tronsonului de MT (medie tensiune) în domeniul public între stația Gherla și PTZ (post de transformare zidit) 7 MR1 (Distrinuitor 2), continuare în PTZ Atelier Mixt, continuare în PTZ 5 MR1 în lungime totală de cca. 1400 ml. Pozarea cablului se va face prin incinta SDEE Gherla, supratraversarea Canalului Morii, în zona de siguranță a străzii Gelu, subtraversare strada Clujului prin foraj orizontal dirijat, prin zona de siguranță a strada Clujului și intrare la PTZ Atelier Mixt pe strada Grădinarilor, continuare la PTZ 5 MR1 pe marginea parcului Minerva, subtraversare strada Gelu și supratraversarea Canalului Morii până la PTZ 5 MR1 conform planului de situație anexat, plansa E2;
– Montarea unui PTAB (post de transformare în anvelopă de beton) nou proiectat pe strada Grădinarilor la intersecție cu strada Apei (în domeniul public), conform planului de situație anexat, plansa E2;
– Înlocuirea tronsonului de MT existent în domeniul public, între stația Gherla și PTAB Grădinarilor nou proiectat (Distribuitor D3) și continuare în PTZ 5 MR1 în lungime totală de cca. 1000 ml. Pozarea cablului se va face prin incinta SDEE Gherla, supratraversarea Canalului Morii, în zona de siguranță a străzii Gelu, subtraversare strada Clujului prin foraj orizontal dirijat, continuare la PTAB Grădinarilor pe marginea parcului Minerva, în zona de siguranță a strada Apei, și revenirea în PTZ 5 MR1 prin subtraversarea strada Gelu, supratraversarea Canalului Morii până la PTZ 5 MR1, conform planului de situație anexat, plansa E2;
– Pozare cablu MT din PTAB Grădinarilor nou proiectat până la PTAB Punct Termic, continuare la PTZ 1 Între Ape, conform planului de situație anexat, planșa E2. Traseul LES MT (liniei electrice subterane de medie tensiune) va fi prin subtraversarea strada Apei, pozare cablu MT pe trotuarul și partea carosabilă a străzii Grădinarilor până la PTAB Punct Termic existent, continuare pe Aleea Străruinței până la PTZ 1 Între Ape existent, conform planului de situație anexat,plansa E2;
– Realizarea unui LES între PTAB Grădinarilor proiectat și PTAB Punct Termic în șanț comun cu linia electrica de MT, conform planului de situație acexat , plansa E2;
– Realizarea unui LES între PTAB Grădinarilor proiectat și PTZ 5 MR1 în șanț comun cu linia electrică de MT proiectată conform planului de situație anexat, plansa E2;
– Realizarea unui LES între PTAB Punct Termic și PTZ1 Între Ape în șanț comun cu linia electrică de MT proiectată, conform planului de situație anexat, plansa E2;
– Identificarea/Secționarea/Manșonarea LES JT (linie electrică subterană joasă tensiune) între PTZ Atelier Mixt și blocuri ANL în zona PTAB Grădinarilor proiectat, conform planului de situație anexat, plansa E2;
– Identificarea/Secționarea/Manșonarea LES JT (linie electrică subterană joasă tensiune) între PTZ Atelier Mixt și blocuri ANL în zona PTZ Atelier Mixt, montarea unui B;PT în spațiu verde în zona PTZ Atelier Mixt și realizarea unui LES până la tabloul general al abonatului SC Agropan, conform planului de situație anexat, plansa E2;
– Identificarea/Secționarea/Manșonarea LES JT între PTZ Atelier Mixt și blocuri ANL în zona PTZ Atelier Mixt, montarea unei firide de rețea E 2-4 amplasată pe domeniul public, lângă stâlpul existent de tip SC 10005 de pe strada Clujului, și realizarea unui LES de la locul de manșonare până la firida nou proiectată, conform planului de situație anexat, plansa E2. În firida nou proiectată se vor racorda cablurile existente sosire din firida Arpacet E3, plecare spre Peco Petrom, plecare spre SC Vlamar SRL, conform planului de situatie anexat, plansa E2;
– Pozarea a 2 cabluri LES JT din PTAB nou proiectat până la o firidă nou proiectată de tip E8, amplasată la intersecția strada Grădinarilor cu strada Apei, în spațiul verde, conform planului de situație anexat, plansa E2;
– Din firida nou proiectată E8, se vor poza 2 cabluri până la stâlpul existent de beton de tip SE 10, aplasat la intersecția Străzii Grădinarilor cu strada Apei, pentru preluarea consumatorilor de pe joasă tensiune, conform planului de situație anexat, plansa E2;
– Înlocuirea firidelor existente de la scările I, II, III, IV a blocului PS1, și de la scările I, II, III, a blocului PS2 și realizarea unei LES JT cu cablu de la firida nou proiectată E8 până la fiecare firidă E2-2 nou proiectate amplasată la intrarea în scările blocurilor PS1 și PS2 și inchiderea buclei de alimentare în LEA JT la stâlpul SC 10005 de pe strada Clujului, conform planului de situație anexat, plansa E2;
– Se va demonta stâlpul existent de tip SE10 prin care sunt alimentate în prezent blocurile PS1 și PS2, și a racordului realizat între PTZ Atelier Mixt și stâlpul existent SE10, conform planului de situație anexat, plansa E2;
– Înlocuirea firidelor existente de la scara I a blocului A2, și de la scările I, II, III, IV, V a blocului A1 de pe strada Apei si realizarea unui LES JT de la firida nou proiectată E8 până la firidele nou proiectate amplasate la intrarea în scările blocurilor A1 și A2 și închiderea buclei de alimentare în LEa JT la stâlpul SE5 existent de pe strada Gelu, conform planului de situație anexat, plansa E2;
– Traseul LES JT care vor alimenta cele 4 blocuri (PS1, PS2, A1, A2) va fi pe marginea străzii Apei, parțial traseul comun cu LES MT, va subtraversa Strada Apei, continuare prin spatiul verde din jurul blocurilor pana la firidele nou proiectate
– Suprafata definitiva ocupata ca fi de cca. 1425 mp.
Având în vedere traseele linilor electrice subterane conform planurilor se situație anexate s-au solicitat prin certificatul de Urbanism o serie de avize inclusiv hotărârea Consiliului Local Gherla.
Referitor la Strada Gelu tronsonul de la Strada Clujului spre Parcul Mare este o stradă reabilitată în anul 2018 și este în perioada de garanție(36 luni).
Conform certificatului de urbanism pentru lucrările care se vor executa pe proprietăți private se va obține acordul prealabil al tuturor proprietarilor terenurilor afectate de lucrări. Pentru autorizare se va prezenta contractul de refacere a străzilor încheiat cu o firmă autorizată în domeniul.
Dupa executarea lucrărilor zonele afectate de acestea se vor readuce la forma inițială pe cheltuiala beneficiarului.

8.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea lucrării S.P. Cluj nr. 70/2019 – „Sistematizare LES 20kV Gherla – Bonțida și LES 20kV Dej Sud – Gherla, ieșire din Stația Gherla, strada Gelu, Municipiul Gherla, județul Cluj”.

Prin cererea înregistrată sub nr. 14635 din 19.11.2019 SDEE TN – Sucursala Cluj Napoca solicită aprobarea realizării lucrării “Sistematizare LES 20kV Gherla – Bonțida și LES 20kV Dej Sud – Gherla ieșire din Stația Gherla, strada Gelu, mun. Gherla, jud. Cluj” – prin realizarea următoarelor lucrări:
– Înlocuirea tronsonului de MT (medie tensiune) existent în domeniul public, între stația Gherla și LEA MT (linie electrică aeriană de medie tensiune) Gherla – Bonțida, până la stâlpul nr.1 (separator S-5-293) în lungime traseu de cca. 400 ml, conform planului de situație anexat, plansa E2;
– Înlocuirea tronsonului de MT (medie tensiune) existent în domeniul public, între stația Gherla și LEA MT(linie electrică aeriană de medie tensiune) Gherla – Dej Sud, până la stâlpul nr.1 (separator S-5-294) în lungime traseu de cca. 450 ml, conform planului de situație anexat, planșa E2;
– Pozarea cablurilor de MT(medie tensiune) se va face prin incinta statiei Gherla, supratraversarea Canalului Morii prin țevi de protecție, subtraversare și trecere prin zonă de siguranță a strazii Gelu, respectiv pe domeniul privat până la stâlpii existenți, conform planului de situație anexat, planșa E2.
– Suprafața definitivă ocupată va fi de cca 292 mp.
Având în vedere traseele linilor electrice subterane de pe strada Gelu conform planurilor se situație anexate s-au solicitat prin certificatul de Urbanism o serie de avize inclusiv hotărârea Consiliului Local Gherla.
Conform certificatului de urbanism pentru lucrările care se vor executa pe proprietăți private se va obține acordul prealabil al tuturor proprietăților terenurilor afectate de lucrări. Pentru autorizare se va prezenta contractul de refacere a străzii încheiat cu o firmă autorizată în domeniu.
Dupa executarea lucrărilor zonele afectate de acestea se vor readuce la forma inițială pe cheltuiala beneficiarului.
Față de cele menționate mai sus propun analizarea în vederea luării unei hotărâri.

9.Diverse probleme.

foto: arhiva

sus(2)jos(33)

hayak cafenea pub club gherla dej cluj orar program tractari auto gherla dej cluj telefon parbriz luneta gherla dej cluj atelier service

Lasă un răspuns