taxi gherla dej cluj telefon
locuri de munca gherla dej cluj iclod fabrica calorifere irrom
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon cofetaria ada prajituri torturi gherla vindecare tratament terapeut terapie bowen gherla dej cluj locuri de munca angajare gherla dej cluj supercom sofer muncitor
gherla parcari bobalna

Unde vrea primăria să facă parcări noi în Gherla – subiectul la vot la ședința de consiliu, ce proiecte mai sunt

Pentru ziua de joi, 25 februarie 2021, de la ora 15, este anunțată ședința de consiliu local la Gherla. Pe ordinea de zi sunt mai multe proiecte, între care unul care îi privește pe șoferi, respectiv locurile de parcare.

În proiectul primăriei, se propune îngustarea trotuarului de pe strada Bobâlna, pe partea stângă a sensului de mers spre centrul orașului, începând de la imobilul cu nr. 20 și până la primărie.

PROIECT AL ORDINEI DE ZI

1.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune și a lucrărilor de interes local pe anul 2021, pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, familiile și persoanele singure, cetățeni români, au dreptul la venit minim garantat, care se asigură prin acordarea ajutorului social lunar. Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor art.6, alin.2, din Legea nr.416/2001 și ale art.28, alin.1 din Anexa la H.G. nr.50/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, una din persoanele apte de muncă din familia beneficiară are obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local, fără a depăși regimul normal de lucru și cu respectarea normelor de securitate și igiena muncii.

Pentru repartizarea orelor de muncă ce urmează a fi prestate de către beneficiarii de ajutor social, primarii au obligația, conform prevederilor art.6, alin.7 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și ale art.28, alin. 2 și 3, din Anexa la H.G. nr.50/2011, să întocmească un plan care se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local, care poate fi reactualizat pe parcursul anului.

2.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru bugetarea participativă la nivelul Municipiului Gherla.

În referatul proiectului se arată că bugetarea participativă își propune implicarea cetățenilor Municipiului Gherla într-un proces democratic de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei părți din bugetul local. Procesul presupune asumarea de către cetățeni a unui rol de participant activ în definirea şi abordarea problemelor comunității din care fac parte.

„Bugetarea participativă este un proces derulat de Primăria Gherla, prin care ideile şi inițiativele comunității Gherlene se manifestă şi se transformă în realitate. Este un proces deschis, incluziv şi transparent prin care membrii comunității se implică direct în formularea deciziilor privind prioritățile de cheltuire a banilor din bugetul local.
Gândiți-vă la bugetul familiei dumneavoastră și la modul în care vă dobândiți și vă cheltuiți banii. Apoi imaginați-vă o familie de câteva mii de ori mai mare (comunitatea locală în care trăiți și munciți) care are de colectat și de cheltuit o sumă mai mare de bani (bugetul local). Bugetarea participativă este un proces similar, care urmărește îmbunătățirea calității vieții din oraşul nostru, prin încurajarea cetățenilor să se implice în definirea priorităților şi a obiectivelor de investiții din bugetul local.

Domeniile pe care le avem in vedere in aplicarea conceptului de bugetare participativa sunt :

a. Mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației (amenajare de alei, trotuare, scuaruri, zone pietonale, fluidizarea traficului, crearea de infrastructuri pentru siguranța rutieră, creșterea gradului de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, propuneri de zone cu restricție auto, piste de biciclete, sisteme de supraveghere video)
b. Amenajare de spații verzi, locuri de joacă si/sau spatii publice (amenajarea, repararea, renovarea, înființarea acestora, întreținerea, mobile urban )
c. Infrastructură culturală si/sau sportiva
d. Infrastructură educațională si de sanatate
e. Digitalizare (proiecte IT menite să crească gradul de utilizare a tehnologiilor în scopul îmbunătățirii calității vieții).Similitudinea conținutului propunerilor sau proximitatea spațială a acestora ar putea duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect.
f. Protectia Mediului
Procedura de punere in aplicare a conceptului este cuprinsa in regulamentul ce constituie anexa la proiectul de hotarare.

Temeiurile legale le constituie art. 75 alin. 1 lit. c; art 129 alin. 4 lit. a; alin. 7 lit a, b,c,d,f,i,j,k,r .

Avand in vedere cele mai sus, grupul PNL din Consiliul local al municipiului Gherla propune adoptarea proiectului de hotarare.

3.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea amenajării unor parcări de utilitate publică, pe str. Bobâlna din Municipiul Gherla.

În referatul proiectului se arată că în prezent, zona centrală a municipiului Gherla este deficitară din punct de vedere al asigurării parcărilor de utilitate publică. Se dorește amenajarea unor parcări de utilitate publică pe str. Bobâlna din municipiul Gherla – partea dreaptă de la Km 45+0,10 la km 45+300. Tronsonul este situat pe DN1C de la intersecția str. Bobâlna cu Piața Libertății și până la imobilul cu nr.20, în prezent fiind în administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA. Strada Bobâlna este înscrisă în C.F. nr.55349 Gherla.

Prin adresa nr.1275/26.01.2021 s-a solicitat Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA – Direcția Regională Drumuri și Poduri Cluj avizul de principiu pentru amenajarea acestor parcări. Prin adresa nr. 674/05.02.2021 CNAIR – Direcția Regională Drumuri și Poduri Cluj Secția de Drumuri naționale Cluj a comunicat că pentru emiterea avizului inițial/autorizației de amplasare și sau de acces în zona drumului public, „veți depune documentația tehnică întocmită (în 4 exemplare) conform normativelor în vigoare, însoțită de avizul IPJ – SR Cluj”.
Pentru amenajarea parcărilor de utilitate publică pe str. Bobîlna (DN1C) de la intersecția str. Bobâlna cu Piața Libertății și până la imobilul cu nr.20 se propune desființarea fâșiilor plantate aflate la limita trotuarului și reducerea lățimii trotuarului fără a afecta condițiile optime de circulație pietonală. Această parcare se va realiza astfel încât să nu afecteze utilităţile publice din zonă şi accesele existente la imobile.

4.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str. Hășdății F.N..

Prin cererea nr. 9096 din 26.06.2020, numiții B. R. A. și B. L.-A., domiciliați în municipiul Gherla, au solicitat eliberarea unui certificat de urbanism în vederea elaborării PUD și întocmirea documentației pentru obținerea autorizației de construire, casă familială, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str. Hășdății F.N.
Potrivit extrasului CF nr. 51650 cu nr. cadastral 51650 proprietari tabulari asupra imobilului din municipiul Gherla, str. Hășdății F.N. sunt B. R. A. și soția B. L. A..

Urmare acesteia, Primăria Municipiului Gherla a eliberat certificatul de urbanism nr. 101/9096 din 09.07.2020.
Potrivit Planului Urbanistic General al Municipiului Gherla imobilul în cauză se află situat în intravilan în Unitatea Teritorială de Referință nr.9 în subzona de locuințe unifmiliale.

Beneficiarii lucrării, inițiatori ai documentației PUD, au parcurs etapa specifică aprobată prin Regulamentul local, referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea teritoriului.
Referitor la implicarea populației s-a întocmit raportul informării și consultării publicului privind Planul de Urbanism de Detaliu pentru construire casă unifamilială, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str. Hășdății F.N.

Astfel, fiind parcursă etapa, prevăzută de regulament, beneficiarul a trimis documentațiile pe circuitul de avizare, după care a depus-o în vederea analizării în Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.
Documentația a fost analizată în ședința CTATU din data de 11.02.2021 unde s-a propus eliberarea avizului favorabil în vederea dezbaterii într-o ședință viitoare a Comitetului Local al Municipiului Gherla.

Obiectul prezentei documentații de urbanism este stabilirea elementelor urbanistice în vederea emiterii unei locuințe familiale cu rgim de înălțime P+M, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str. Hășdății F.N. Pe terenul în suprafață de 377 mp se va executa o casă familială cu regim de înălțime P+M, în suprafață construită de 108,80 mp și o suprafață desfășurată de 196,80 mp. Construcția în cadrul parcelei se va amplasa la o retragere de 6,00 m față de aliniamentul stradal, 10,48 m față de limita posterioară nord, 1,00 m față de limita laterală est și 3,40 m față de limita laterală vest. Racordurile la utilități se vor face la cele existente din str. Hășdății. Se va amenaja un loc de parcare în interiorul parcelei.

5.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială cu două unități locative, împrejmuire și branșamente utilități în Municipiul Gherla, str. George Enescu nr. 8.

Prin cererea nr. 692 din 17.01.2020, numitul T. I.-A., cu domiciliul în comuna Țaga, satul Sântioana, a solicitat eliberarea unui certificat de urbanism în vederea elaborării unui PUD și obținerea autorizației de construire pentru casă familială cu două unități locative, împrejmuire și branșamente utilități în municipiul Gherla, str. George Enescu nr.8. Potrivit extrasului CF nr. 55727 cu nr. cadastral 55727, proprietar tabular asupra imobilului este T. I.-A., bun propriu.

Urmare acestora, Primăria Municipiului Gherla a eliberat certificatul de urbanism nr. 10/692 din 05.02.2020, datorită faptului că amplasarea locuințelor nu se înscriu în aliniamentul stradal existent. Potrivit Planului Urbanistic General al Municipiului Gherla imobilul în cauză se află situat în intravilan în Unitatea Teritorială de Referință nr.13 în subzona de locuințe familiale.

Beneficiarul lucrării, inițiator al documentației PUD, a parcurs etapa specifică aprobată prin Regulamentul local, referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea teritoriului.

Referitor la implicarea populației s-a întocmit raportul informării și consultării publicului privind Planul de Urbanism de Detaliu pentru construirea unei case familiale cu două unități locative, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str. George Enescu F.N., unde s-au descris toate demersurile și dezbaterile ocazionate de acesta.

Altfel, fiind parcursă etapa prevăzută de regulament, beneficiarul a trimis documentațiile pe circuitul de avizare, după care a depus-o în vederea analizării în Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.
Documentația a fost analizată în ședința CTATU din data de 11.02.2021, unde s-a propus eliberarea avizului favorabil în vederea dezbaterii într-o ședință viitoare a Consiliului Local al Municipiului Gherla.

Obiectul prezentei documentații de urbanism este stabilirea elementelor urbanistice în vederea realizării unei case familiale cu două unități locative cu regim de înălțime D+P+E, împrejmuire și branșamente utilități în municipiul Gherla, str. George Coșbuc nr.8.

Pe terenul în suprafață de 1083 mp se va executa o casă cu două unități locative în suprafață construită de 163,03 mp și suprafață desfășurată de 510,59 mp. Înălțimea maximă a construcției va fi de +6,5 m de la cota parterului (±0.00) și de 7,55m de la cota terenului amenajat. Clădirea se va amplasa la o retragere minimă de 7,60 m de la limita dinspre stradă, 45,97 față de limita de proprietate dinspre sud-est și 1,00 m față de limitele de proprietate dinspre nord-vest și sud-est. Pentru distanța de 1,00m și ferestre s-au obținut declarații de la vecini. Racordurile la utilități se vor face la cele existente în zonă. Se vor prevedea două accese pietonale și două auto din str. George Enescu la cele două unități locative proiectate.

6.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire drum de acces în municipiul Gherla, str. Tineretului F.N..

Prin cererea nr. 5020 din 02.04.2020, numiții V. N. D. și V. C., domiciliați în municipiul Gherla, au solicitat eliberarea unui Certificat de Urbanism în vederea elaborării unui PUZ pentru construire drum de acces din str. Tineretului F.N. Potrivit extrasului CF nr. 55713 cu nr. cadastral 55713, pentenții sunt proprietari tabulari asupra imobilului în suprafață de 936 mp.

Urmare acesteia, Primăria Municipiului Gherla a eliberat certificatul de urbanism nr. 54/5020 din 21.04.2020.
Potrivit Planului de Urbanism General al Municipiului Gherla imobilul în cauză se află situat în intravilan în Unitatea Teritorială de Referință (UTR) 15, în zona locuințelor familiale.

Beneficiarii lucrării, inițiatori ai documentației PUZ, au parcurs etapele specifice aprobate prin Regulamentul local, referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Referitor la implicarea populației s-a întocmit raportul informării și consultării publicului privind Planul de Urbanism Zonal pentru construire drum de acces din str. Tineretului.

Atfel, fiind parcurse cele două etape de consultare, beneficiarii au trimis documentația pe circuitul de avizare, după care a depus-o în vederea analizării în Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Documentația a fost analizată în ședința CTATU din data de 11.02.2021. În urma acesteia comisia propune eliberarea avizului favorabil și dezbaterea într-o ședință viitoare a Consiliului Local al Municipiului Gherla în vederea luării unei hotărâri.

Obiectul prezentei documentații de urbanism este construirea unui drum de acces cu două benzi de circulație auto de 3,50 m fiecare, trotuare și pistă de biciclete. Drumul propus va face legătura între str. Tineretului și drumul aprobat prin PUZ conform HCL nr.32/27.03.2007.

7.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială parter, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla localitatea componentă Băița F.N..

Prin cererea nr. 12347 din 02.10.2019, numiții M. B. R. și L. L.-C. domiciliat în municipiul Gherla, au solicitat eliberarea unui certificat de urbanism în vederea elaborării PUD și întocmirea documentației pentru obținerea autorizației de construire, casă familială parter, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla localitatea componentă Băița F.N.

Potrivit extrasului CF nr. 50533 cu nr. cadastral 50533, proprietari tabulari asupra imobilului din municipiul Gherla localitatea componentă Băița F.N. sunt M. B.-R. și L. L.-C..

Urmare acesteia, Primăria Municipiului Gherla a eliberat certificatul de urbanism nr. 156/12347 din 18.10.2019.
Potrivit Planului Urbanistic General al localității Băița imobilul în cauză se află situat în intravilan în Unitatea Teritorială de Referință nr. 2 în zona de locuințe unifamiliale.

Beneficiarii lucrării, inițiatori ai documentației PUD, au parcurs etapa specifică aprobată prin Regulamentul local, referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea teritoriului.

Referitor la implicarea populației s-a întocmit raportul informării și consultării publicului privind Planul de Urbanism de Detaliu pentru construire casă unifamilială parter, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla localitatea componentă Băița F.N.

Astfel fiind parcursă etapa prevăzută de regulament, beneficiarul a trimis documentațiile pe circuitul de avizare, după care a depus-o în vederea analizării în Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Documentația a fost analizată în ședința CTATU din data de 11.02.2021, unde s-a propus eliberarea avizului favorabil în vederea dezbaterii într-o ședință viitoare a Comitetului Local al Municipiului Gherla.

Obiectul prezentei documentații de urbanism este stabilirea elementelor urbanistice în vederea construirii unei locuințe familiale cu regim de înălțime parter, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla localitatea componentă Băița F.N.

Pe terenul în suprafață de 2200 mp se va executa o casă familială cu regim de înălțime parter, în suprafață construită de 326,31 mp.

Construcția în cadrul parcelei se va amplasa la o retragere de 10,60 m față de aliniamentul stradal, 5,00 m față de limita posterioară nord-vest, 17,98 m față de limita nord-vest și 21,14 m față de limita sud-est. Racordurile la utilități se vor face la cele existente din drumul public. Se vor amenaja 2 locuri de parcare în interiorul parcelei.

8.Referat și proiect de hotărâre privind comasarea imobilelor înscrise în CF 829 Gherla top 240, 244/c/1 și CF 122 Gherla top 241, 242, 243, 244, 244a, 244b și top 245 (fără CF) în suprafață totală măsurată de 7719 mp, categoria de folosință curți construcții, aferent Liceului Teoretic Ana Ipătescu.

Având în vedere interesul executivului de a construi o scoală nouă, care să vină în sprijinul extinderii actualului Liceu Teoretic Ana Ipătescu din Municipiul Gherla, se propune comasarea imobilelor înscrise în CF 829 Gherla top 240, 244/c/1 și CF 122 Gherla top 241, 242, 243, 244, 244a, 244b, în suprafață măsurata de 7719 mp, diferența de teren dintre suprafața identificată în topograficele de mai sus în suprafață totală de 6696 mp până la suprafața de 7719 mp măsurata, se identifica parțial cu numărul top 245 (fără CF), nouă categorie de folosința curți construcții, într-un imobil aflat în proprietatea publică a Municipiului Gherla și administrarea Liceului Teoretic Ana Ipătescu.
La baza acestui demers stă Decizia Comisiei Speciale de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România nr. 9331/08.1.2020, prin care se ia act de renunțarea la cererea de retrocedare nr. 6566/28.02.2003 depusă de către Arhiepiscopia Româno-Catolică Albă Iulia pentru Parohia Armeano-Catolică Gherla, având că obiect retrocedarea imobilului aflat în Municipiul Gherla, str. 1 Decembrie 1918, nr. 18 (fosta str. Regele Ferdinand nr. 22), cu destinația inițială Orfelinat, actualmente parte a Liceului Teoretic Ana Ipătescu.
Comasarea propusă se referă la imobilele cuprinse în CF 829 Gherla cu top 240, 244/c/1 și CF 122 Gherla cu top 241, 242, 243, 244, 244a, 244b și top 245 (fără CF) într-un singur corp funciar, în suprafață măsurată de 7719 mp, categoria de folosință curți construcții, pe care se află următoarele imobile:
– C1 – școală S+P edificată în anul 1865, construită cu fundația din piatră, zidărie cărămidă, șarpantă din lemn, acoperiș din tablă, având Sd = 1216 mp, compus la subsol din 1 atelier croitorie, 1 magazine, 1 hol, 5 atelier mecanic, 1 casa scării și parter, format din 1 sală festivă, 1 hol, 1 birou diriginte adjunct, 2 oficii, 10 săli clasa, 1 magazie, 1 terasă.
– C2 – scoală P+2E, edificată în anul 1985, constructive cu fundație din beton, zidărie din cărămidă, șarpantă de lemn, acoperită cu țiglă metalică, având Sd= 531, compusă la parter din 2 terase, 1 cabinet stomatologic, 1 baie profesorală, 1 sala profesorală, 4 săli clasa, 1 vestiar femei, 2 băi, 1 hol, 2 casă scării; la etajul I 5 săli de clasa, 2 băi, 1 hol, 2 casă scării; la etajul II 5 săli de clasa, 2 băi, 1 hol, 2 casa scării. A.C. 4/07.03.1985.
– C3 – teren minifotbal, edificat în anul 2007 în baza a.c. nr. 92/8084 din 27.08.2007,
Sd= 964 mp. A.C. 92/27.08.2007.
– C4 – sala de sport, edificată în anul 2003, construcție cu fundația din beton, structura din metal și cărămidă, închisă cu panouri termoizolante, acoperită cu panouri termoizolante, compusă din 1 windfang, 1 degajament, 1 sas, 1 lavoar băieți, 1 grup sanitar + dușuri băieți, 1 vestiar 1 băieți, 1 vestiar 2 băieți, 1 depozit materiale sportive, 1 cabinet medical, 1 centrală termică, 1 lavoar fete, 1 grup sanitar + dușuri fete, 1 vestiar 1 fete, 1 vestiar 2 fete, 1 vestiar profesori, 1 grup sanitar profesori, 1 vestiar profesoare, 1 grup sanitar profesoare, Sd=1113 mp. A.C. 77/12.07.2003.
C5 – magazii edificate în anul 1865, construcție cu fundație din piatră, zidărie din cărămidă, șarpantă din lemn, acoperită cu țiglă, compusă din 1 magazie și 1 chioșc, Sd= 26 mp.

Imobilul nou înființat va face parte din proprietatea publică a Municipiului Gherla, iar supraedificatele vor fi atribuite în baza Legii 1/2011 a educației naționale, în administrarea Liceului Teoretic Ana Ipătescu din Municipiul Gherla.

Având în vedere cele arătate anterior se propune, în temeiul dispozițiilor art. 293 alineatul 1 și 4, art. 196 alineatul 1 litera a), art. 139 alineatul 1 din Ordonanța de Urgență 57/2019 Codul Administrativ și a Art 112 din Legea 1/2011 a educației naționale, să se dispună comasarea și înscrierea în cartea funciară a imobilelor mai sus prezentate, precum și trecerea în administrarea Liceului Teoretic Ana Ipătescu a construcțiilor supraedificate.

9.Referat și proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Gherla în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond” Gherla.

Potrivit art.11 din Legea 87/2006 privind asigurarea calității în învățământ, la nivelul fiecărei organizații furnizoare de educație din Romania se înființează o comisie pentru evaluarea și asigurarea calității formată din:
– 1 – 3 reprezentanţi ai corpului profesoral, aleşi prin vot secret de consiliul profesoral;
– un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta;
– un reprezentant al părinţilor, în cazul învăţământului preşcolar, primar, gimnazial sau liceal;
– un reprezentant al elevilor, în cazul învăţământului profesional, liceal şi postliceal;
– un reprezentant al consiliului local;
– un reprezentant al minorităţilor naţionale, după caz, provenind din corpul profesoral, reprezentanţii părinţilor sau ai elevilor.
Având în vedere că la ședința din 28.01.2021, reprezentanți propuși de consilierii local, care să facă parte din comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond” Gherla nu au întrunit numărul de voturi necesare, se propune reluarea votului pentru desemnarea reprezentantului consiliului local în această comisie.

10.Diverse probleme.

ACTUALIZARE

Toate proiectele de pe ordinea de zi au fot votate majoritar, în forma propusă de executiv.

foto: arhiva / Google Maps

sus(8)jos(20)

2 comentarii

 1. La diverse, propun så analizati si så luati måsuri fatå de propietarii care nu isi reparå acoperisurile caselor - vezi de exemplu -str. Fierarilor nr.4 ( vis a vis de Liceul PM )astfel cå trotuarele aferente, sunt periculoase pentru trecåtori.

  sus(4)sus(0)
 2. Douazeci si cativa de pomi vor fi taiati pentru construirea acelor parcari, dupa care va urma parcul mic din centru, defrisat si pavat. Peste tot se infiinteaza zone verzi si cele existente se protejeaza, doar la noi sunt distruse sub diferite pretexte.
  Daca se largeste doar pe latimea fasiei verde, masinile tot vor ocupa partial marginea carosabilului deoarece nici pe jumatate nu vor incape in locul grupurilor cu flori si vor urca pe trotuar ca si la parcarea din fata restaurantului, sunt soferi care acolo asa isi parcheaza masina ca ocupa inca jumatate de metru din trotuar.
  Problema este cu mentalitatea existenta ca si la toaleta s-ar merge motorizat daca ar fi posibil.
  Poate cam jumatate din masinile parcate in zona ultracentra apartin celor care acolo lucreaza, deci mai degraba acolo ar trebui intervenit prin metode de facilitare ca lumea sa foloseasca bicicleta, transportul alternativ, sau sa se reinfiinteze transportul in comun care inca exista in anii 90.

  sus(9)sus(0)

Lasă un răspuns