taxi gherla telefon
alin tise pnl cluj
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon

Serviciul de iluminat public din Gherla ar putea fi externalizat, bazinul de înot din nou la vot

Respins în mai multe ori la vot, proiectul de hotârăre privind bazinul de înot de la Gherla revine din nou pe ordinea de zi a ședinței de consiliu local. Printr-un alt proiect, municipalitatea intenționează să transmită unui terț gestionarea serviciului de iluminat public.

Ședința este anunțată pentru ziua de joi, 30 aprilie 2020, de la ora 16. Întâlnirea consilierilor se va desfășura la Casa de Cultură.

Proiectul ordinii de zi

1.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea a proiectului „Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială Nr.1, Gherla” și a cheltuielilor legate de proiect.

Obiectul de investiții se referă la îmbunătățirea condițiilor în care se desfășoară activitatea educațională în cadrul Școlii Gimnaziale nr 1 din Municipiul Gherla, strada Liviu Rebreanu, nr. 27. Proiectul a fost depus pentru obținerea unei finanțări nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de Investiții 10.1 ,,Investiții în educație și formare, inclusiv în formarea profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”.

ART 1. Se aprobă proiectul ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială Nr.1, Gherla” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Prioritatea de investiții , Operatiunea 10.1, apelul de proiecte nr. POR/317/10/1/ Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ,, Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școala Gimnazială Nr.1, Gherla”, în cuantum de 19.951.179,49 lei (inclusiv TVA).

ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect, în cuantum de 224.310,70 lei (inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 394.537,38 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială Nr.1, Gherla”.

ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială Nr.1, Gherla”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Gherla.

ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART 6. Se împuternicește N. I., primarul Municipiului Gherla, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Gherla.

ART 7. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului General al municipiului Gherla, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Gherla, Insituției Prefectului Județului Cluj, precum și la Direcția economică, Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul Primăriei Municipiului Gherla și postată pe pagina de internet www.gherla.ro.

2.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la HCL 44/24.05.2018 cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici faza  SF- (studiu de fezabilitate)+PT-(proiect tehnic) pentru Proiectul „Extindere, mansardare, modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială Nr. 1, Gherla”.

3.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea externalizării Serviciului de Iluminat Public, Caietul de sarcini, Regulamentul, Indicatorii de performanță și modelul Contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Gherla.

Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice, autoritățile administrației publice locale având competența exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și funcționarea serviicilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau private a unităților administrative–teritoriale care compun sistemele de utilități publice, prioritar fiind interesul general al colectivități locale.

Legea nr. 230/2006 privind iluminatul public stabilește în cuprinsul art. 8 alin. (1) o competență exclusivă a autorităților administrației publice locale în privința înființării, organizării, coordonării, monitorizării și controlul funcționării serviciului de iluminat public de la nivelul unităților administrative-teritoriale. Totodată, în sarcina autorităților publice locale legea impune și atributul dezvoltării, modernizării, administrării și exploatării serviciului de iluminat public astfel încât parametrii reali ai acestui serviciu să fie în accord cu principiile enunțate în art. 9 și art. 10 din cuprinsul Ordinului nr. 86 din 20/03/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală.

Potrivit prevederilor art.8, alin.(3), lit.i din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, în exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile deliberative ale administrației publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilități publice și adoptă hotărâri în legătură cu elaborarea și aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor și altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilități publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru și a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementari-cadru elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente.

Raportat la domeniul de competență al Consiliului Local al Municipiului Gherla, conform dispozițiilor art. 129, alin.(2), lit. “d” si alin. (7), lit. “n” din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul administrativ, ce conferă prerogative autorității deliberative privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni, asigurând, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile comunitare de utilitate publică de alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie electrică, iluminat public și transport public local, după caz, coroborat cu prevederile art. 139 din același act normativ, se supune spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Gherla, proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea externalizării serviciului de iluminat public, Caietul de Sarcini, Regulamentul, Indicatorilor de Performanță și Contractul privind delegarea gestiunii prin concesionare a Serviciului Publicului de Iluminat din Municipiul Gherla.

4.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren, în suprafață de 196mp situat în municipiul Gherla str. Parcului f.n. identificat în extrasul de carte funciară nr.52714 Gherla, cad. 52714.

Prin cererea C. M. L., cu domiciliul în municipiul Gherla, jud. Cluj, se solicită închirierea unui teren în suprafață de 196 mp, din care 34 mp aflat sub clădirea „CHIOȘC ȘTRAND”, achiziționat prin facura nr.1/03.04.2017 și chitanța nr.1/03.04.2017 de la MONAMI IMPEX SRL Gherla, jud. Cluj, (conform contr. vânz-cump/06.08.1999) și copie patrimoniu ROL 10315351, iar restul suprafeței solicitate fiind o suprafață de 162 mp în jurul chioșcului, conform schiței anexate.

Terenul identificat sub și în jurul „CHIOȘCULUI ȘTRAND” este situat pe str. Parcului, municipiul Gherla, jud. Cluj, este proprietatea municipiului Gherla, domeniu public și face parte din cadastralul 52714, parte a unei parcele mai mari, în cadrul căreia se află și Ștrandul Municipal, care în prezent este închiriat.

Chioșcul este identificat în CF nr.52714 Gherla, date referitoare construcții, Crt..A1.4 Număr 52714-C4 construcții administrative și social culturale, Suprafața 34mp, Situație juridică – Fără acte, Observații/Referințe – S. construită la sol 34 mp, construcție fără acte.

Terenul solicitat în vederea închirierii descrie un pătrat cu latura de 14 m în jurul chioșcului, de la aliniamentul împrejmuirii ce mărginește parcela de teren în discuție în partea str. Parcului.

Pentru stabilirea chiriei anuale asupra terenului s-a ținut cont de valoare chiriei pentru terenul ștrand Municipal, de valoarea chiriei terenului aferent Baza sportivă strand, de concesiunea pentru terenul aferent contractelor cu Mustang Tour SRL.

Executivul își exprimă inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind propunerea privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren, în suprafață de 196mp, pătrat cu latura de 14m,situat în municipiul Gherla, str. Parcului f.n. sub și în jurul construcției (” CHIOȘC ȘTRAND”), identificat în extrasul de carte funciară nr.52714 Gherla, cad. 52714, destinația teren curți construcții, durata închirierii 10 ani, prețul minim al închirierii de 1 euro/mp/an.

5. Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității” și a cheltuielilor legate de proiect.

Obiectul de investiții se referă la reabilitarea și restaurarea imobilului situat pe str. 1 Decembrie 1918 nr.16 Casa Laszloffy, respectiv la realizarea unui sistem complex de supraveghere video a unor instituții publice, școli, intersecții, parcuri, prin achiziționarea a 40 de camere de supraveghere, din care 36 vor fi instalate pe stâlpii de iluminat public din zonele publice ale respectivelor obiective, 2 pe clădirea Liceului Tehnologic, una pe un stâlp din Parcul Central și una pe un stâlp care va fi prevăzut pe str. Codrului, cu vedere spre calea ferată.

Proiectul a fost depus pentru obținerea unei finanțări nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 ,,Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de Investiții 9b Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Apel POR/381/13/1 Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România.

Având în vedere prevederile OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, prin care Consiliul Local exercită atribuții privind dezvoltarea economico-socială a municipiului și punând în practică rolul autorităților locale de sprijinire a dezvoltării regionale prin aplicarea inițiativelor de dezvoltare locală și tinând cont de cerințele formultate de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar, în solicitarea de clarificare nr. 5890/23.04.2020, în vederea pregătirii proiectului pentu contractare, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și re” și a cheltuielilor legate de proiect.

Valoarea totală a proiectului ,, Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității” este de 10.864.606,93 lei (inclusiv TVA).

Prin proiect se aprobă contribuția proprie în proiect, în cuantum de 112.426,60 lei (inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 215.043,59 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului „Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității”.

ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Gherla.

ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART 6. Se împuternicește N. I., primarul Municipiului Gherla, să semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Gherla.

ART 7. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului General al municipiului Gherla, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Gherla, Insituției Prefectului Județului Cluj, precum și la Direcția economică, Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul Primăriei Municipiului Gherla și postată pe pagina de internet www.gherla.ro.

6.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr.3 și Anexei nr.4 la HCL nr. 28/06.03.2020  cu privire la aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității”.

Prin HCL nr. 28/06.03.2020 s-a aprobat documentația tehnică și indicatorii tehnico-economici pentru proiectul ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității”, având un număr de 4 anexe care cuprind descrierea investiției, precum și indicatorii tehnico-economici.

În urma finalizării etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității cererii de finanțare cod SMIS 123489, s-a transmis scrisoarea de finalizare etapa CAE, prin care se recomandă trecerea camerelor de supraveghere nr. 1, 2 și 31 – camere amplasate pe Liceul Tehnologic și str. Călărași – în categoria cheltuielilor neeligibile.

Ca urmare a solicitării de clarificare transmisă cu nr. 4832/31.03.2020, s-a modificat Devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție ,,Sistem de supraveghere video în Municipiul Gherla, jud. Cluj” prin trecerea cheltuielilor mai sus menționate la categoria de cheltuieli neeligibile.

În urma celor solicitate, se impune modificarea Anexei nr.3, care cuprinde enumerarea camerelor de supraveghere cu mențiunea ELIGIBIL/NEELIGIBIL, respectiv modificarea Anexei nr.4, care cuprinde valoarea obiectivului de investiție ,,Sistem de supraveghere videoîn Municipiul Gherla, jud. Cluj” împărțit în cheltuieli eligibile și neeligibile.

Proiectul se află în faza de Precontractare, iar nerespectarea solicitărilor de clarificări transmise, precum și a termenului de răspuns de 10 zile calendaristice, poate duce la respingerea proiectului de la obținerea unei finanțări nerambursabile.

7.Referat și proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – „Bazin de înot didactic” din MUNICIPIUL GHERLA, str. Parcului nr 35 A judeţul CLUJ”.

Proiecutl presupune asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Municipiului Gherla, jud. Cluj a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, etc.);
asigurarea, în condițiile legii, a suprafețelor de teren necesare pentru depozitare și organizarea șantierului;
după predarea amplasamentului și al obiectivului realizat, se propune să se mențină destinația acestuia și să fie întreținut pe o perioadă de minim 15 ani.

8. Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării parcelelor de teren din strada Pescarilor cuprinse în CF 52633 și CF 54822, Gherla.

În urma aprobării referatului de necesitate 13017 din dată de 17.10.2019 precum și a comenzii aprobate cu numerele 13573 din dată de 29.10.2019, a fost demarată o lucrare de către SC TOPO SURVEI SRL ce privește reglementarea în teren și prima înscriere în cartea funciară a parcelelor de teren din strada Prescarilor cuprinse în CF 52633 și CF 52218, Gherla.

Urgența acestui demers rezultă din dorința Municipiului Gherla de a depune un proiect eligibil de finanțare europeană prin Grupul de Acțiune Locală „Plaiuri Somesene”, ce va deschide o linie de finanțare europeană prin intervenția Programului Operațional Regional cu tema „Construire de locuințe sociale”, pentru care sunt disponibili 1.800.000 euro. Acest proiect este în concordanță cu directivele și liniile de finanțare europene ce urmăresc reducerea numărului de spații locative inproprii.

În urma măsurătorilor efectuate la fața locului și după consultarea situației topografice existente, se constată următoarea situație:

– Parcela înscrisă în CF 52633 Gherla cu Top 1135/2/1/10/1 în suprafață de 2700 mp este traversată de str. Pescarilor cu numărul CF 54822 Gherla, situație care generează împărțirea parcelei mai sus menționate în două loturi, un lot în suprafață de 2660 mp și un lot în suprafață de 40 mp.

– Suprafața din acte de 40 mp rezultă în urma dezmembrării forțate condiționate de str. Pescarilor cu CF 54822 Gherla, care în teren este mai mare, având o suprafață de 1673 mp, constatare concluzionata în urma ridicării topografice.

– Str. Pescarilor cu CF 54822 Gherla nu face parte din parcela înscrisă în CF 52633 Gherla, Top 1135/2/1/10/1.

Din cele prezentate anterior și documentate în anexe, se poate concluziona că parcela de teren înscrisă în CF 52633 Gherla, Top 1135/2/1/10/1 cuprinde 2 loturi, descrise astfel:

1. Parcelă 1, cu suprafață în acte de 2660 mp și suprafață măsurată de 2660 mp categoria de folosință Curți construcții, Top 1135/2/1/10/1/1;

2. Parcela 2, cu suprafață din acte de 40 mp și suprafață măsurată de 1673 mp categoria de folosință Curți construcții, Top 1135/2/1/10/1/2.

Se solicită analiza situației prezentate și aprobarea clarificărilor parcelare propuse prin materialul înaintat astfel încât să poată fi înaintate actele necesare înscrierii în Cartea Funciară a parcelelor de teren propuse de Municipiul Gherla pentru construcția unor locuințe sociale cu fonduri europene, în vederea reducerii numărului de spații locative improprii.

9.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Municipiului Gherla la 31.03.2020.

Conform art 49 alin (12) din din legea nr 273/2006 privind finantele publice locale „În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:
a) să nu înregistreze plăţi restante;
b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.”
Ca urmare se propune aprobarea contului de executie a bugetului local, al bugetului activitatilor autofinantate, la 31.03.2020 conform anexei.

Art.1: Se aprobă contul de execuţie a bugetului local la 31.03.2020, care la partea de venituri înregistrează încasări în sumă de 15,882,346.96lei, iar la partea de cheltuieli înregistrează plăţi în sumă de 6,694,673.71 lei, conform anexei la hotărâre.
Art.2: Se aprobă contul de execuţie al activităţilor autofinanţate la 31.03.2020, înregistrând la partea de venituri încasări în sumă de 4 955 737.01 lei, iar la partea de cheltuieli plăţi în sumă de 4 534 488.56 lei conform anexei la hotărâre.
Art.3: Se aprobă situaţiile financiare ale Municipiului Gherla la 31.03.2020 si anexele corespunzatoare, care reflectă contul de execuţie al bugetului local și al bugetului activităţilor autofinanţate, la 31.03.2020;
Art.4 : Biroul buget, contabilitate, din cadrul primăriei va lua masuri de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.

10.Diverse probleme.

foto: arhiva

Cetățenii pot adresa întrebări în scris pentru ședința de consiliu local

sus(4)jos(41)

hayak cafenea pub club gherla dej cluj orar program tractari auto gherla dej cluj telefon

Lasă un răspuns