taxi gherla telefon
mondial gherla nisip balast sort dej cluj depozit feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon excavator gherla dej cluj
gherla strada hasdatii

Ședință la primărie, se votează PUZ-ul pentru o biserică nouă pe strada Hășdății

Consilierii locali se întâlnesc în ședință ordinară la sediul primăriei joi, 28 noiembrie 2019, de la ora 16.

În proiectul ordinii de zi este inclus un proiect și referat de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construcția unei biserici penticostale, pe strada Hășdății. Proiectul a ajuns cu peripeții pe masa consilierilor, după ce localnicii din zonă s-au arătat împotriva construcției bisericii lângă casele lor, datorită mărimii clădirii. Inițiatorul i-a acționat în judecată pe contestatari și a obținut prin sentință judecătorească obligarea oamenilor să fie de acord cu construcția, după ce proiectul a fost modificat, în sensul reducerii înălțimii și lungimii clădirii.

1.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială branșamente și racorduri utilități în Municipiul Gherla, str. Luntrașilor nr.5.

„Prin cererea nr. 11243 din 17.08.2018, C.N., domiciliată în Municipiul Gherla, a solicitat eliberarea unui Certificat de Urbanism în vederea elaborării PUD și construire casă familială, branșamente și racorduri la utilități la imobilul situat la adresa de mai sus. Petenta, potrivit CF nr. 54900 cu nr. cadastral 54900 este proprietară tabulară asupra imobilului din Municipiul Gherla str. Luntrașilor nr.5.
Urmare acesteia, Primăria Municipiului Gherla a eliberat certificatul de urbanism nr.141/11243 din 07.09.2018.
Beneficiarul lucrării, inițiator al documentației PUD, a parcurs etapele specifice aprobate prin Regulamentul localreferitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.
Referitor la implicarea populației, s-a întocmit raportul informării și consultării publicului privind Planul de Urbanism de Detaliu referitor la Construire casă familială, branșamente și racorduri utilități.
Documentația astfel întocmită, după parcurgerea circuitului de avizare, a fost supusă spre discuție în ședința Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism din data de 05.11.2019, unde s-au luat în considerare toate aspectele referitoare la această solicitare, inclusiv sesizările vecinilor detaliate în raportul de informare.
Potrivit Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții publicată, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanism cu modificările și completările ulterioare, rezultă ca aprobarea PUD se face de către Consiliul Local.
În urma discuțiilor purtate s-a propus ca documentația de urbanism întocmită să fie supusă spre dezbatere într-o ședință viitoare a Consiliului Local al Municipiului Gherla în vederea luării unei hotărâri.
Obiectivul prezentei documentații de urbanism este stabilirea elementelor urbanistice în vederea construirii unei case familiale cu regim de înălțime P, branșamente și racorduri la utilități, în Municipiul Gherla, str. Luntrașilor nr.5.
Conform Planului de Urbanism General al Municipiului Gherla, imobilul este situat în intravilan în Unitatea Teritorială de Referință nr.3, în zona protejată cu valoare istorică și arhitecturală Cetatea Martinuzzi, subzona de locuințe.
Noua construcție va fi amplasată la o retragere de 16,14 m față de limita de proprietate dinspre str. Luntrașilor, la 0,80 m față de O.A. și coproprietari (cu declarație notarială) și 3,02 m față de B. M. Accesul auto și pietonal se va face direct din str.Luntrașilor. Racordurile la utilități se vor face la cele existente.
Față de acestea propun spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la Planul de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială, branșamente și racorduri utilități în Municipiul Gherla str.Luntrașilor nr. 5.”

2.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire Biserică Penticostală în Municipiul Gherla, str. Hășdății F.N.

„Prin cererea nr.2889 din 07.03.2018, Biserica Penticostală nr.1 Gherla, prin P. I., cu domiciliul în Municipiul Gherla, a solicitat eliberarea unui certificat de urbanism în vederea elaborării PUZ și autorizare construire biserică penticostală în municipiul Gherla, str.Hășdății F.N.
Urmare acesteia, Primăria Municipiului Gherla a eliberat certificatul de urbanism nr.26/2889 din 07.03.2018.
Potrivit extrasului CF nr.54632 cu nr. cadastral 54632, proprietar asupra terenului în suprafață de 2.510 mp este Biserica Cultului Penticostal- Biserica lui Dumnezeu Apostolică nr.1.
Conform Planului de Urbanism General al Municipiului Gherla imobilul se află situat în intravilan în Unitatea Teritorială de Referință nr.9 în zona căi ferate industriale. Căile ferate industriale sunt dezafectate.
Beneficiarul lucrării, inițiator al documentației PUZ, a parcurs etapele specifice aprobate prin Regulamentul local, referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.
Referitor la implicarea populației s-a întocmit raportul informării și consultării publicului privind Planul de Urbanism Zonal referitor la construire biserică penticostală.
Beneficiarul a început încă din anul 2017 demersurile pentru elaborarea PUZ, elaborare ce s-a întrerupt datorită faptului că vecinii de parcelă au refuzat să-și dea acordul în vederea realizării acestui obiectiv.
Datorită acestui fapt, solicitantul a deschis o acțiune în instanță împotriva acestora, sens în care s-a pronunțat Sentința civilă nr.1121/2018 prin care cei în cauză au fost obligați să-și dea consimțământul, cu condiția respectării de către investitor a unor dimensiuni stabilite în Planul de situație de 24 m – 20 m – 24 m – 20 m și înălțimea maximă 9,50 m.
După acesta, beneficiarul a inițiat a doua procedură de consultare a populației, la care în prima etapă au participat două persoane și anume C.R. și P.L., care nu au mai ridicat obiecțiuni și a doua etapă, nu au fost ridicate obiecțiuni și nici persoane care să participe. Astfel fiind parcurse cele două etape de consultare, beneficiarul a trimis documentația pe circuitul de avizare, după care a redepus-o în vederea analizării în Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.
Documentația a fost analizată în CTUAT în data de 05.11.2019, unde s-au luat în discuție toate problemele ridicate.
În urma analizei, comisia a propus eliberarea avizului favorabil și analizarea documentației PUZ într-o ședință viitoare a Consiliului Local al Municipiului Gherla în vederea luării unei hotărâri.
Prin prezenta documentație se propune realizarea unei biserici penticostale – casă de rugăciuni cu dimensiunile 24m-20m-24m-20m și înălțimea maximă de 9,5m în care să se încadreze regimul de înălțime D+P+1E propus de beneficiar. Racordul la utilități se va face la cele existente în zonă. Accesul auto și pietonal se va face din str.Hășdății.
Parcarea autovehiculelor se va realiza suprateran în incinta imobilului în cauză. Se vor amenaja 20 de locuri de parcare.
Spațiile neutilizate pentru construcție, circulație, punct gospodăresc sau parcaje vor fi amenajate ca spații verzi plantate cu vegetație de înălțime mici și mijlocie.
Prin prezenta documentație se propune un Procent de ocupare propus- POTpropus = 19,27% și un Coeficient de utilizare a terenului propus – CUTpropus=0,43.
Amplasarea obiectivului în parcelă se va face în conformitate cu planul de situație anexat la Sentința civilă nr.1121/2018.”

3.Referat și proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.37/26.05.2011 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla.

4.Referat și proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Gherla în Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic “Petru Maior” Gherla.

„În conformitate cu prevederile art. 96 alin.2 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, prevederile art .1, art.4, alin 1, din Ordinul nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, reactualizat, este necesar funcționarea consiliului de administrație al acestei unități de învățământ conform legislației în vigoare.
În cadrul Liceului Teoretic “Petru Maior” Gherla au fost desemnați prin HCL nr. 89/31.08.2016 următorii reprezentanți: pr. Băgăcian Petru-Ovidiu, dna. Șteiu Alina, aller Iosif.
Având în vedere faptul că pr.dr. Băgăcian Petru-Ovidiu și-a dat demisia, iar structura Consiliului de Administrație a rămas descompletată, conform dispozițiilor art. 96 alin.3 din Legea menționată mai sus, potrivit cărora Consiliul de administrație este organul de conducere al unității de învăţământ, apreciem că se impune ca această structură de conducere al Liceului Teoretic “Petru Maior” Gherla să fie completată urgent cu numărul legal de reprezentanți prevăzuți de către legislația în vigoare și desemnați de către Consiliul Local al Municipiului Gherla, în acest sens propunem luarea unei decizii.”

5.Referat și proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății TETAROM S.A.

„Prin hotărârea nr. 6/12.08.2019 Adunarea Generală a Acționarilor a hotărât înființarea Parcului Industrial Tetarom V pe raza Comunei Luna din jud. Cluj. Deoarece Comuna Luna nu era acționar la societatea Tetarom SA, se impune acceptarea participării UAT-ului la capitalul socialal societății Tetarom SA prin aport în natură.
Aportul în natură constă într-un teren în suprafață de 115 ha situat în Comuna Luna, aflat în proprietatea UAT și administrarea Consiliului Local al Comunei Luna.
În vederea stabilirii valorii aportului în natură s-a întocmit un aport de evaluare prin care s-a stabilit că valoarea terenului este de 4.361.630 lei.
Deasemenea Județul Cluj își majorează participarea la capitalul social prin aport în numerar cu suma de 58.500.000 lei .
Cele două majorări de capital au ca și consecință majorarea numărului de acțiuni cu valoare de 10 lei/acțiune, de la 3.805.943 acțiuni la 10.092.106 acțiuni, prin emiterea unui număr de acțiuni de 6.286.163 acțiuni noi care vor reveni Comunei Luna și Județului Cluj în funcție de valoarea aportului la capitalul social al societății.
În proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Local se regăsesc toate elementele necesare majorării capitalului social al societății Tetarom SA.
Întrucât Municipiul Gherla este acționar al societății Tetarom SA, are obligația și dreptul de a se pronunța asupra tuturor aspectelor cuprinse în proiectul de hotărâre.
În ceea ce privește oportunitatea adoptării hotărârii aceasta rezultă din cele expuse anterior iar în ceea ce privește legalitatea aceasta rezultă din temeiurile legale cuprinse în preambulul proiectului de hotărâre.”

„Art. 1. Se aprobă participarea Comunei Luna la capitalul social al societății TETAROM S.A. prin aport în natură.
Art. 2. (1) Se însușește Raportul de evaluare al imobilului- teren în suprafață de 115 ha, situate în Comuna Luna, înscris în C.F. nr. 56634, nr. cadastral 56634, aflat în proprietatea comunei Luna, în administrarea Consiliului Local Luna, având valoarea de 4.361.630 lei.
Art. 3 (1) Se aprobă majorarea capitalului social al societăţii TETAROM S.A. cu aportul în natură adus de Comuna Luna în valoare de 4.361.630 lei, constând în terenul identificat la art. 2, în condiţiile renunţării la dreptul de preferinţă al celorlalţi acţionari, cu privire la subscrierea şi vărsarea de aporturi pentru păstrarea cotelor de participare la capitalul social.
(2) Se aprobă renunțarea la dreptul de preferinţă al municipiului Gherla în calitate de acţionar al societății TETAROM S.A. raportat la alin (1)

Art. 4 (1) Se însușește Studiul pentru efectuarea testului investitorului privat prudent, întocmit de către societatea Evaluare și Expertiză Judiciară Olaru și Asociații.
(2) Se aprobă majorarea capitalului prin aport în numerar al Județului Cluj la capitalul social al societății TETAROM S. A. cu suma de 58.500.000 lei, în condiţiile renunţării la dreptul de preferinţă al celorlalţi acţionari, cu privire la subscrierea şi vărsarea de aporturi pentru păstrarea cotelor de participare la capitalul social.
(3) Se aprobă transferarea sumei de 58.500.000 lei, reprezentând aportul în numerar la majorarea capitalului social al societății TETAROM S.A., în termen de 3 ani, astfel: 30% din valoarea nominală a acțiunilor se va achita la data subscrierii, 20% din valoarea nominală a acțiunilor se va achita până în luna decembrie 2020, 50% din valoarea nominală a acțiunilor se va achita până în luna decembrie 2021.
(4) Se aprobă renunțarea la dreptul de preferinţă al municipiului Gherla în calitate de acţionar al societății TETAROM S.A. raportat la alin (2)

Art. 5. Se aprobă majorarea numărului de acţiuni, de la 3.805.943 acţiuni cu valoare nominală de 10 lei/acţiune, la 10.092.106 acţiuni cu valoare nominală de 10 lei/acţiune, prin emiterea unui număr de 6.286.163 acţiuni noi, nominative şi emise în formă dematerializată, care se atribuie astfel: 436.163 acțiuni comunei Luna pentru aportul în natură și 5.850.000 acțiuni Județului Cluj pentru aportul în numerar conform art. 4.
Art. 6. Se aprobă noua structură a acţionariatului societăţii TETAROM S.A., ca urmare a emisiunii de noi acţiuni, după cum urmează:
a) Judeţul Cluj, prin Consiliul Judeţean Cluj, 95.100.990 lei, din care 59.429.043 lei aport în numerar, un teren în valoare de 71.357 lei, un teren în valoare de 13.046.670 lei, un teren în valoare de 16.590.900 lei și un teren în valoare de 2.466.098 lei, două terenuri în valoare totală de 3.496.922 lei – reprezentând 9.510.099 acţiuni, respectiv 94,2330 % din capitalul social;
b) Comuna Luna, prin Consiliul local al comunei Luna, 4.361.630 lei, reprezentând 436.163 acțiuni, respectiv 4,3218% din capitalul social.
c) Municipiul Cluj-Napoca, prin Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, 1.370.900 lei, din care 5900 lei aport în numerar şi un teren în valoare de 1.365.000 lei, reprezentând 137.090 acţiuni, respectiv 1,3584 % din capitalul social;
d) Municipiul Dej, prin Consiliul local al municipiului Dej, 1.400 lei, reprezentând 140 acţiuni, respectiv 0,0014 % din capitalul social;
e) Municipiul Gherla, prin Consiliul local al municipiului Gherla, 78.910 lei, reprezentând 7891 acţiuni, respectiv 0,0782 % din capitalul social;
f) Municipiul Turda, prin Consiliul local al municipiului Turda, 210 lei, reprezentând 21 acţiuni, respectiv 0,0002 % din capitalul social;
g) Municipiul Câmpia Turzii, prin Consiliul local al municipiului Câmpia Turzii, 5.620 lei, reprezentând 562 acţiuni, respectiv 0,0056 % din capitalul social.
h) Oraşul Huedin, prin Consiliul local al oraşului Huedin, 1.400 lei, reprezentând 140 acţiuni, respectiv 0,0014 % din capitalul social;

Art. 6. Se aprobă modificarea şi completarea actului constitutiv şi a statutului societăţii, ca urmare a majorării capitalului social, astfel cum a fost detaliat în cuprinsul articolelor 1-5.
Art. 7. Se acordă mandat special domnului , în calitate de reprezentant al municipiului Gherla în Adunarea Generală a Acționarilor la TETAROM S.A., pentru a vota modificările și completările actului constitutiv şi a statutului societăţii menționate în cuprinsul art. 2-5 din prezenta hotărâre.
Art. 8. Se mandatează domnul – director general al TETAROM S.A., în vederea întocmirii Actului modificator, a Actului constitutiv şi a statutului actualizat al societăţii, în condiţiile prevederilor prezentei hotărâri şi în vederea derulării măsurilor necesare ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri, incluzând, dar fără a se limita, înregistrarea actului constitutiv şi statutului astfel întocmit la Oficiul Registrului Comerţului, semnătura domnului fiind în acest sens pe deplin opozabilă TETAROM S.A şi acţionarilor acesteia.”

6.Diverse probleme.

 

Mai mulți locuitori de pe strada Hășdății dați în judecată pentru împotrivire la construcția unei biserici, cum s-a tranșat problema

sus(2)jos(42)

hayak cafenea pub club gherla dej cluj orar program tractari auto gherla dej cluj telefon apartament chirie gherla

1 comentariu

  1. Daca te duci la spital esti injurat ca l-ai trezit pe medicul de garda. Daca cazi lat pe drum, mori in mijlocul orasului ca nu avem ambulanta. Daca te duci la Ana Ipatescu la cursuri, cade tavanul peste tine. La fiecare 10km deplasati in oras, trebuie sa iti schimbi bucsile la masina. Dar nu, noi avem nevoie de inca o biserica. A venit timpul sa imi fac pasaportul si sa imi caut alta tara. Tara asta nu mai are sanse.

    sus(23)sus(0)

Lasă un răspuns