taxi gherla dej cluj telefon
locuri de munca gherla dej cluj fundatura iclod irrom fabrica calorifere salariu
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon angajare locuri de munca gherla dej cluj tehnician mezeluri mariflor mek pavaje borduri mintiu gherlii gherla dej cluj
politia locala gherla

Ședință de consiliu local, un spațiu din centru propus pentru scoatere la licitație

Consilierii locali se reunesc joi de la ora 16 la Casa de cultură pentru ședința ordinară a lunii septembrie.

 Proiectul ordinii de zi

1.Referat și proiect de hotărâre privind utilizarea microbuzelor școlare pentru transportul elevilor în actualul context epidemiologic, rutele și intervalul orar ale acestora.

Liceul Teoretic Ana Ipătescu are în administrare două microbuze școlare, ele având scopul principal de transport al elevilor din Gherla și satele aparținătoare dinspre domiciliul acestora spre unitatea de învățământ și de la unitatea de învățământ spre domiciliul acestora. Transportul elevilor cu microbuze școlare este gratuit.
În conformitate cu prevederile art. 20 alin. ( 1 ) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, „Autoritățile administrației publice locale asigură, în condițiile legii, buna desfășurare a învățământului preuniversitar în localitățile în care acestea își exercită autoritatea „.
În conformitate cu prevederile art. 85 alin. ( 1 ) din aceeași lege mai sus amintită, ,, În situații justificate, elevilor din învățământul obligatoriu, școlarizați într-o altă localitate decât cea de domiciliu, li se asigură, după caz, servicii de transport, de masă și de internat, de către autoritățile administrației publice locale din localitatea de domiciliu, cu sprijinul operatorilor economici, al colectivităților locale, al societăților de binefacere, precum și al altor persoane juridice sau fizice.
Este de competența Consiliului Local în conformitate cu prevederile art. 129 alin. ( 2 ) lit. d și art. 7 alin. ( 1 ) lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 de a discuta și adopta proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului pentru transport în contextul epidemiologic cu SARS-COV 2 și a rutelor de transport pentru elevii din cadrul Liceului Teoretic ,,Ana Ipătescu”.
Față de cele prezentate, considerăm că proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea condițiilor legale de fond și formă, drept pentru care se propune adoptarea lui în forma prezentată.

2.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu, în suprafață de 15 mp, din Municipiul Gherla, Piața Libertății, nr. 3A.

Având în vedere faptul că spațiul din Municipiul Gherla, Piațaa Libertății, nr. 3A, fost sediu al Gardienilor Publici, aparține domeniului privat, înscris în CF 50624 – C1 Gherla, este disponibil, astfel se impune scoaterea acestuia la licitație în vederea închirierii acestuia. Spațiul în suprafață de 15 mp este situat în centrul Municipiului Gherla și face parte dintr-un corp de clădire mai mare care cuprinde atât spații private cât și publice, înscris în CF 50624 – C1 Gherla și care dispune de instalație electrică funcțională, sobă teracotă pentru încălzire cu gaz. Spațiul poate fi utilizat pentru activități specifice birourilor.

Astfel, având în vedere cele arătate anterior, propunem închirierea spațiului în suprafață de 15 mp situat în Municipiul Gherla, Piața Libertății, nr. 3A, prin licitație publică, plecând de la prețul minim de 50 lei/mp/lună.

Potrivit dispozițiilor legale, art 333 alineatul 1 și 2 din OUG 57/2019 competență consiliului local constă în aprobarea prin HCL a destinației bunurilor proprietate publică și privată a UAT.

După aprobarea licitației spațiului, revine sarcina Comisiei de licitații a bunurilor publice și private, de a duce la bun final procedura, având la baza OUG 57/2019 Codul Administrativ.

3.Referat și proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 75 din 14.08.2020 privind acordarea unor facilități fiscale.

Ținând cont că prin instituirea stării de urgenţă au fost luate măsuri care au afectat activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii – persoane fizice întreprinzători şi societăţi de dimensiuni reduse, care reprezintă coloana vertebrală nu doar a economiei româneşti, ci şi a pieţei unice europene, în condiţiile în care este imperios necesar că micile afaceri să beneficieze de sprijin suplimentar, de o perioadă de moratoriu (legal), în special în privinţa serviciilor esenţiale care le condiţionează continuarea activităţii, şi întrucât elementele mai sus prezentate constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, având în vedere că starea de alertă se tot prelungește și situația practică de punere în aplicare a HCL 75/2020 privind acordarea unor facilități fiscale care necesită timp, ar fi necesară o prelungire a termenului de aplicare a procedurii prevăzute la art. 4 alin.1 și 2, respectiv în sensul modificării termenului limită de plată a impozitelor și taxelor precum și a cererilor de scutire a accesoriilor obligațiilor bugetare restante de la 30.09.2020 la 15.12 2020

4.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea modificării accesului auto la imobilul situat în municipiul Gherla str. Reformei nr. 24.

Prin cererea cu nr. 12611 din 07.09.2020, domnul M. M. domiciliat în municipiul Gherla, în calitate de proprietar al imobilului de la adresa de mai sus, a solicitat aprobarea modificării accesului auto existent în dreptul garajului existent.
Conform Planului General al Municipiului Gherla, imobilul se află situat în intravilan în Unitatea Teritorială de Referință nr.13, în zona locuințelor unifamiliale.

5.Referat și proiect de hotărâre privind aprobare construire podeț peste Canalul Morii, pentru acces auto și pietonal din str. Gelu la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Gelu nr. 7A.

Prin cererea nr. 5058 din 03.04.2020, domnul S. I. și dna S. M., domiciliați în municipiul Gherla au solicitat eliberarea unui certificat de urbanism în scopul întocmirii documentației pentru emiterea autorizației de construire pentru construire podeț peste Canalul Morii pentru acces auto și pietonal din str. Gelu la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Gelu nr.7A.
Urmare acesteia, Primăria Municipiului Gherla a eliberat certificatul de urbanism nr. 53/5058 din 10.04.2020 prin care, pe lângă avize și acorduri, s-a solicitat și aprobare Consiliului Local datorită faptului că o parte a podețului este pe malul Canalului Morii dinspre str. Gelu.

6.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință familială cu P+1E, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str. Ciocârliei nr.33.

Prin cererea cu nr. 14645 din 19.11.2019 numita H. N. A. cu domiciliul în municipiul Gherla, a solicitat eliberarea unui certificat de urbanism în vederea elaborării unui PUD și obținerea autorizației de construire pentru casă familială cu regim de înălțime P+1E, împrejmuire și utilități.
Potrivit extrasului CF nr. 55605 cu nr. cadastral 55605, proprietar tabular asupra imobilului din Municipiul Gherla str. Ciocârliei nr. 33 este H. N. A.
Urmare acestora, Primăria Municipiului Gherla a eliberat certificatul de urbanism nr. 185/14645 din 27.11.2019.
Potrivit Planului Urbanistic General al Municipiului Gherla, imobilul în cauză se află situat în intravilan în Unitatea Teritorială de Referință nr.12 în zona locuințelor unifamiliale.
Beneficiarul lucrării, inițiator al documentației PUD, a parcurs etapa specifică aprobată prin Regulamentul local, referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea teritoriului.
Referitor la implicarea populației, s-a întocmit raportul informării și consultării publicului privind Planul de Urbanism de Detaliu pentru construire locuință familială cu P+1E, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str. Ciocârliei nr. 33.
Astfel fiind parcursă etapa precizată de regulament, beneficiarul a trimis documentația pe circuitul de avizare, după care a depus-o în vederea analizării în Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.
Documentația a fost analizată în ședința CTUAT din data de 14.07.2020, unde s-a propus eliberarea avizului favorabil în vederea dezbaterii într-o ședință viitoare a Consiliului Local al Municipiului Gherla.
Obiectul prezentei documentații de urbanism este stabilirea elementelor urbanistice în vederea realizării unei case unifamiliale cu regim de înălțime P+1E, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str. Ciocârliei nr.33.
Pe terenul în suprafață de 990,00 mp se va executa o casă unifamilială în suprafață construită de 200,60 mp, amplasată la o retragere de 53,61 m față de aliniamentul la str. Ciocârliei, 3,34 m față de limita de proprietate a vecinului M. O., 1,50 m față de limita de proprietate a vecinului S. M. și 7,53 m, respectiv 3,34 m față de limita de proprietate dinspre vecinul H. I.
Racordurile la utilități se vor face la cele existente în zonă.
Accesul auto și pietonal se va realiza din str. Ciocârliei.

7.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Art. 4, lit. a, din Hotărârea nr. 51/07.05.2020.

Prin H.C.L. nr. 80/27.08.2020 privind aprobarea modificării art.4, lit. a, din H.C.L. nr. 51/07.05.2020 s-a modificat caietul de sarcini.
Față de acestea, în urma reverificării documentației de concesiune a serviciului de iluminat public de toți factorii interesați s-au constatat neconformități, care implică modificarea unor expresii, termene, procente în cadrul contractului de delegare a gestiunii, respectiv caietul de sarcini.

8. Referat și proiect de hotârăre privind modificarea listei de investitii pe anul 2020 prin includerea proiectului cu finantare nerambursabila intitulat „Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în
municipiul Gherla, județul Cluj’

Municipiul Gherla a încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației contractul de finanțare nr. 5994 din 15.09.2020 în valoare de 12 357 507.27 lei, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru implementarea Proiectului intitulat „Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în municipiul Gherla, jud. Cluj”, Cod SMIS 125344 finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.
Pentru anul 2020, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și a anexelor la acesta, suma care poate fi retrasă de Municipiul Gherla este de 147.59 mii lei.
Pentru implementarea acestui proiect, este necesar ca acesta să fie inclus în lista de investiții a municipalității în anul 2020, care este anexă la bugetul de venituri și cheltuieli.

Având în vedere cele de mai sus, se propun aprobarea modificării listei de investiții a municipiului Gherla pe anul 2020.

8.Diverse probleme

sus(4)jos(15)

hayak cafenea pub club gherla dej cluj orar program tractari auto gherla dej cluj telefon

Lasă un răspuns