taxi gherla dej cluj telefon
locuri de munca gherla dej cluj fundatura iclod irrom fabrica calorifere salariu
pro romania alegeri europarlamentare gherla
psd alegeri europarlamentare gherla cluj
pnl alegeri europarlamentare gherla cluj adrian oros
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon cofetaria ada prajituri torturi gherla
primaria gherla

Ședință de consiliu local, ce votează consilierii

Ședința publică ordinară a Consiliului Local Gherla este convocată pentru data de 30 iulie 2020, de la ora 16, la sala de spectacole a Casei de Cultură a Municipiului Gherla.

PROIECTUL ORDINII DE ZI

1.Referat și proiect de hotărâre privind parcelarea imobilului înscris în CF 54939 Gherla si aprobarea trecerii suprafetei de 240 mp , teren cu numarul cadastral 55841, din domeniul public si din administrarea Municipiului Gherla, in domeniul public al Statului Roman in vederea darii in administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale.

Având în vedere solicitarea nr. 460126/29.01.2020 a Serviciului de Telecomunicații Speciale, Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Cluj, înregistrată la Primăria Municipiului Gherla cu nr. 1451/31.01.2020, privind aprobarea trecerii suprafeței de 240 mp, teren înscris în CF din domeniul public și din administrarea Municipiului Gherla, în domeniul public al Statului Român, în vederea dării în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Țînând cont de prevederile art. 863 litera f) și art. 867 alineatul 1 din Legea 287/2009 privind Codul Civil precum și de art. 293 alineatul 1 și 4, art. 196 alineatul 1 litera a), art. 139 alineatul 1 din Ordonanță de Urgență 57/2019 Codul Administrativ, se solicită analizarea și dispunerea în consecință trecerea suprafeței de 240 mp, teren înscris în CF 54939 din domeniul public și din administrarea Municipiului Gherla, în domeniul public al Statului Român, în vederea dării în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale.

În adresa Direcției Județene de Telecomunicații Speciale Cluj se arătă că pe parcursul cooperării interinstituționale, convergența intereselor comune a fost evidentă în îndeplinirea atribuțiilor legale, a misiunilor specifice și a proiectelor de interes local. În considerarea rezultatelor acestei colaborări, meritorii atât pentru Primăria Municipiului Gherla cât și pentru Serviciul de Telecomunicații Speciale, se solicită sprijinul în implementarea unei soluții fezabile de îmbunatatire a cadrului logistico-administrativ de asigurare a serviciilor de telecomunicații speciale puse la dispoziția beneficiarilor din județul Cluj.

Conform prevederilor Legii 92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, cu modificările și complectările ulterioare, STS este organismul central de specialitate, cu personalitate juridică, ce organizează și coordonează activitățile în domeniul telecomunicațiilor speciale pentru autoritățile publice din România și alți utilizatori prevăzuți de lege. Totodată, potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, aprobată prin Legea nr. 160/2008 cu modificările și complectările ulterioare, STS este administratorul Sistemului Național pentru Apel Unic de Urgență. Având în vedere cresterean necesităților de comunicații de stat și speciale în contextul actual al securități naționale și a bunei guvernante, precum și necesitatea de ridicare a nivelului de disponibilitate și ridicare a gradului de securizare al acestora pe fondul general al dezvoltării comunicațiilor din ultimi ani, apare ca imperios necesară asigurarea infrastructurii de telecomunicații speciale capabilă să asigure desfășurarea atribuțiilor legale sau decurgând din proiectele pe care STS le are în derulare pentru toți beneficiarii legali din județul Cluj.

Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ a adus modificări substanțiale în privința modului de constituire a dreptului de administrare, astfel, potrivit art. 293 alineatul 1 „trecerea unui bun din domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale în domeniul public al statului se face, la cererea guvernului, prin hotărâre a consiliului local ….”, totodată art. 293 alineatul 3 prevede că „cererea prevăzută la alineatul 1 se aprobă prin notă înaintată guvernului de către autoritatea/instituția publică interesată, care cuprinde justificarea temeinică a uzului sau interesului public național.”

În consecință, a fost transmisă cererea Secretariatului General al Guvernului nr. 9301/13.05.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Gherla cu nr. 7221/20.05.2020 în scopul adoptării unei HCL ce va avea că obiect transmiterea unui imobil, din domeniul public al respectivei unități administrativ-teritoriale, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrara Serviciului de Telecomunicații Speciale în scopul construirii unor piloni de radiocomunicații.

Din precizările echipei tehnice a STS, suprafața necesară de 240 mp este minim necesară dezvoltării unui pilon de antene și a cutiei de comandă aferentă acestuia. Poziționarea acestui pilon a fost stabilită în urma mai multor măsurători în teren, efectuate ca punct optim de acoperire a zonei. S-a ales această locație după studiile făcute atât la deplasarea în teren cât și cu ajutorul aplicațiilor pe care le deținem, s-a identificat că din poziția aleasă se asigură legătura cu site-urile unde există echipamente de radiocomunicații în localitățile Iclod și Dej și de asemenea, din acea locație se poate asigura legătura cu terminalele de abonat instalate în Municipiul Gherla la instituțiile publice la care STS asigură servicii de telecomunicații speciale. Suprafața solicitată de 240 m este stabilită, țînând cont de dimensiunile pilonului de telecomunicații care va fi construit și ale containerului în care vor fi amplasate echipamente de telecomunicații.

2.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu, în suprafață de 15 mp, din Municipiul Gherla, Pța Libertății, nr. 3A.

În referatul proiectului se arată că, având în vedere faptul că spațiul din Municipiul Gherla, Pta Libertății, nr. 3A, fost sediu al Gardienilor Publici, aparține domeniului privat, înscris în CF 50624 – C1 Gherla, este disponibil, astfel se impune scoaterea acestuia la licitație în vederea închirierii acestuia. Spațiul în suprafață de 15 mp este situat în centrul Municipiului Gherla și face parte dintr-un corp de clădire mai mare care cuprinde atât spații private cât și publice, înscris în CF 50624 – C1 Gherla și care dispune de instalație electrică funcțională, sobă teracotă pentru încălzire cu gaz. Spațiul poate fi utilizat pentru activități specifice birourilor.
Având în vedere cele arătate anterior, se propune închirierea spațiului în suprafață de 15 mp situat în Municipiul Gherla, Pta Libertății, nr. 3A, prin licitație publică, plecând de la prețul minim de 50 lei/mp/lună.
Potrivit dispozițiilor legale, art. 333 al. 1 și 2 din OUG 57/2019 competența consiliului local constă în aprobarea prin HCL a destinației bunurilor proprietate publică și privată a UAT.
După aprobarea licitației spațiului, revine sarcina Comisiei de licitații a bunurilor publice și private, de a duce la bun final procedura, având la baza OUG 57/2019 Codul Administrativ.

3.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.06.2020.

4.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Pajiștei nr. 2.

Prin cererea nr. 9361 din 01.07.2020, C. R., domiciliată în Municipiul Gherla, str. Pajiștei, solicită aprobarea deschiderii unui acces auto la imobilul de la adresa de mai sus din str. Florilor. Potrivit extrasului CF nr. 51478 cu nr. top. 1136/139/1/2 proprietar asupra imobilului de la adresa de mai sus este C. R.

5.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanistic de Detaliu pentru Modernizare activități din cadrul SC DACHIM SRL din Municipiul Gherla str. Depozitelor nr. 2.

Prin cererile cu nr. 8390 din 13.06.2018 și nr. 11260 din 14.09.2018, SC DACHIM SRL cu sediul în municipiul Turda, a solicitat eliberarea unor certificate de urbanism în vederea elaborării unui PUD și obținerii autorizației de construire pentru modernizare activității din cadrul SC DACHIM SRL din municipiul Gherla, str. Depozitelor nr.2.
Potrivit extrasului CF nr. 50028 cu nr. cadastral 50028 și CF nr.50033 cu număr cadastral 50033, proprietar tabular asupra imobilelor din Municipiul Gherla str. Depozitelor nr.2 este firma SC DACHIM SRL din Turda.
Urmare acestora Primăria Municipiului Gherla a eliberat certificatul de urbanism nr. 104/8390 din 20.07.2018, respectiv 116/11260 din 20.08.2016.
Potrivit Planului Urbanistic General al Municipiului Gherla, imobilele în cauză se află situate în intravilan în Unitatea Teritorială de Referință nr.10 în subzona I, întreprinderi unde dezvoltarea este permisă numai în baza unui PUD de incintă întocmit conform prevederilor legale în vigoare.
Beneficiarul lucrării, inițiator al documentației PUD, a parcurs etapa specifică aprobată prin Regulamentul local, referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea teritoriului.
Referitor la implicarea populației, s-a întocmit raportul informării și consultării publicului privind Planul de Urbanism de Detaliu pentru modernizare activități din cadrul SC DACHIM SRL din municipiul Gherla str. Depozitelor nr.2.
Vizavi de realizarea acestui obiectiv există două sesizări depuse a numiților V. D. din Municipiul Gherla, respectiv B. A. M. din Municipiul Gherla prin care își exprimă dezacordul total față de reautorizarea acestei activități, care va crea poluare fonică, atmosferică, trafic intens și altele.
Astfel fiind parcursă etapa precizată de regulament, beneficiarul a trimis documentația pe circuitul de avizare, după care a depus-o în vederea analizării în Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.
Documentația a fost analizată în ședința CTUAT din data de 17.07.2020. În urma acesteia, ținând cont de toate aspectele, comisia propune eliberarea avizului favorabil și dezbaterea într-o ședință viitoare a Consiliului Local al municipiului Gherla în vederea luării unei hotărâri.
Obiectul prezentei documentații de urbanism este stabilirea elementelor urbanistice în vederea modernizării activității din cadrul SC DACHIM SRL în conformitate cu certificatele de urbanism eliberate de Primăria Municipiului Gherla.
Pe terenul beneficiarului există mai multe construcții edificate după cum urmează: C1 laborator parter SC=45 mp, C2 casă cântar și cântar, parter, SC=146 mp, C3 – magazie parter SC= 21 mp, C4- atelier mecanic, parter, SC=151 mp, C5- bazin apă industrială și casă pompe, parter, SC=85 mp, C6- magazie parter SC=17 mp, C7- turn mașini și depozit cereale, S++P+8E, SC=1814 mp și C8- stație primire auto, S+P SC=279 mp. CAD 50028: C1- post trafo, SC=113,30 mp pe CAD 50033.
Suprafața terenului este de 11174 mp, respectiv 160 mp.
Se vor moderniza corpurile C1, C4, C5, C7 și C8 de pe cadastal 50028 și C1 de pe terenul identificat cu nr. cadastral 50033, fără modificări a suprafețelor construite și a regimului de înălțime existent.
Accesul auto și pietonal se asigură din str. Depozitelor.
Se va asigura staționarea autovehiculelor doar în interiorul parcelei. Există o parcare cu 4 locuri, care se suplimentează cu 10 locuri.
În zonă există rețele edilitare de alimentare cu energie electrică, apă, canalizare și gaze naturale, la care construcțiile existente sunt racordate.

6.Diverse probleme.

sus(0)jos(26)

hayak cafenea pub club gherla dej cluj orar program tractari auto gherla dej cluj telefon

Lasă un răspuns