taxi gherla dej cluj telefon
locuri de munca gherla dej cluj iclod fabrica calorifere irrom
locuri de munca gherla dej cluj iclod fabrica calorifere irrom
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon cofetaria ada prajituri torturi gherla locuri de munca gherla angajare restaurant fiesta bucatar ospatar locuri de munca gherla angajare sticlar sticla dej clujr
gherla sedinta consiliu local viceprimar

Ședință de consiliu local, ce proiecte sunt supuse la vot

Pentru ziua de joi, 28 ianuarie 2021, de la ora 15, este convocată ședința publică ordinară a consiliului local Gherla.

Proiectul ordinii de zi

1.Referat și proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 86/24.09.2020 care modifică HCL 75/2020 privind acordarea unor facilități fiscale.

Ținând cont că prin instituirea stării de urgenţă au fost luate măsuri care au afectat activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii – persoane fizice întreprinzători şi societăţi de dimensiuni reduse, care reprezintă coloana vertebrală nu doar a economiei româneşti, ci şi a pieţei unice europene;
În condiţiile în care este imperios necesar ca micile afaceri să beneficieze de sprijin suplimentar, de o perioadă de moratoriu (legal), în special în privinţa serviciilor esenţiale care le condiţionează continuarea activităţii, şi întrucât elementele mai sus prezentate constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,

Având în vedere că starea de alertă se tot prelungește și situația practică de punere în aplicare a HCL 75/2020 privind acordarea unor facilități fiscale care se modifică în anul 2021 prin implementarea de către Municipiul Gherla a plăților electonice pe ghișeul.ro ar fi necesară o prelungire a termenului de aplicare a procedurii prevăzute la art. 4 alin.1 și 2, respectiv în sensul modificării termenului limita de plata a impozitelor și taxelor precum și a cererilor de scutire a accesoriilor obligațiilor bugetare restante de la 15.12.2020 la 31.03.2021
Văzând prevederile Art V alin. 1 litera a) și b) , VI alin 2, VIII, XVII din OUG nr. 69/2020
Conform prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul Administrativ

se propune adoptarea proiectului de Hotărâre întocmit conform prezentului referat.

2.Referat și proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Municipiului Gherla în vederea atestării persoanelor fizice pentru dobândirea calității de administrator condominii.

În conformitate cu dispozițiile art.10 alin (5) din Legea nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, la propunerea compartimentelor specializate în sprijinirea, îndrumarea şi controlul asociaţiilor de proprietari din cadrul autorităţii administraţiei publice locale, primarul, în baza unei hotărâri a consiliului local, atestă persoanele fizice în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii.
Potrivit art.10 alin.(6) din acelasi act normativ, atestatul prevăzut la alin. (5) se emite în baza următoarelor documente:
a) certificatul de calificare profesională pentru ocupaţia de administrator de condominii,
b) cazierul judiciar care să ateste că nu a suferit nicio condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracţiune de natură economico-financiară;
c) cazierul fiscal.

3.Referat și proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 al HCL nr. 24/27.02.2020 privind stabilirea coeficienților care stau la baza determinării salariilor de baza pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla şi serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla.

În conformitate cu dispozițiile art.11 alin (1) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice “Pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din aparatul propriu al consiliilor județene, primării și consilii locale și din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz, în urmă consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților”;

Văzând prevederile OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

În urma consultărilor cu Sindicatul Urbis din cadrul Primăriei Municipiului Gherla, s-au stabilit salariile de bază pentru funcțiile publice și personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla şi serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla care se determină prin înmulțirea coeficienților prevăzuți în Anexa nr.1 și Anexa nr.2 cu salariul minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare în luna decembrie 2020.

La stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla şi serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla s-au avut în vedere:

-stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul instituției în vederea promovării performanței individuale;

-respectarea principiilor care stau la baza sistemului de salarizare care stau la baza legii: principiul legalității, principiul nediscriminării, principiul egalității, principiul importanței sociale a muncii, principiul stimulării personalului din sectorul bugetar, principiul ierarhizării, principiul transparenței mecanismului de stabilire a drepturilor salariale, principiul sustenabilității financiare, principiul publicității;

-stabilirea salariilor de bază printr-o ierarhizare a posturilor, având la bază următoarele criterii generale:

a) cunoștințe și experiență;
b) complexitate, creativitate și diversitate a activităților;
c) judecată și impactul deciziilor;
d) responsabilitate, coordonare și supervizare;
e) dialog social și comunicare;
f) condiții de muncă;
g) incompatibilități și regimuri speciale.

-diferențierea salariilor de bază pe funcții, grade/trepte profesionale și gradații de vechime, conform legii;

Salariile de bază s-au stabilit astfel încât, împreună cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, să se încadreze în fondurile aprobate de la bugetul local pentru cheltuieli de personal, în vederea realizării obiectivelor, programelor și proiectelor stabilite instituției.

Salariile de bază pentru funcțiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla se determină prin înmulțirea coeficienților prevăzuți în Anexa nr.1 la prezentul proiect de hotărâre, cu salariul minim brut pe țară, garantat în plată, în vigoare în luna decembrie 2020.

Având în vedere art.14 alin (4) și art.34 din din Legea nr. 155/2010-legea poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, salariile de bază pentru funcțiile contractuale din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Gherla și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla care intră sub incidența prevederilor art.11 alin (1) din Legea-cadru nr.153/2017 se determină prin înmulțirea coeficienților prevăzuți la Anexa nr.2 la prezentul proiect de hotărâre cu salariul minim brut pe țară, garantat în plata, în vigoare în luna decembrie 2020.

Salariile de bază pentru personalul Primăriei Municipiului Gherla și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla, determinate prin înmulțirea coeficienților din anexe, cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare în luna decembrie 2020, împreună cu indemnizațiile lunare și cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, asigură încadrarea în fondurile bugetare aprobate pentru anul 2021 – pentru cheltuieli de personal.

4.Referat și proiect de hotărâre privind constituirea la nivelul Municipiului Gherla a Comisiei Locale de Ordine Publică.

Având în vedere faptul că, în urma alegerilor autorităților administrației publice locale desfășurate în luna septembrie 2020, a fost învestit în funcție noul Primar al municipiului Gherla, iar componența Consiliului Local a fost modificată.
Luând în considerare:
– Raportul de specialitate nr. 1080 /22.01.2021 al Serviciului Public de Poliție Locală, prin care se propune constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică a municipiului Gherla;
– Interesul comunităţii locale, pe baza şi în executarea legii, în vederea continuităţii activităţilor de asigurare a ordinii şi liniştii publice şi pentru a veni în sprijinul cetăţenilor municipiului Gherla, precum şi principalul obiect de activitate al acestui serviciu de apărare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor.
Considerăm necesară constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică a municipiului Gherla, organism cu caracter consultativ, care are un rol important în asigurarea ordinii şi liniştii publice pe raza teritorială a municipiului Gherla, şi propunem aprobării plenului Consiliului Local al municipiului Gherla proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ GHERLA

DISPOZIȚII GENERALE

În conformitate cu prevederile Legii Poliției Locale nr. 155/2010, poliția locală se înființează în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor în domeniile de competență date în supraveghere proprie.
Poliția Locală își desfășoară activitatea în interesul comunității locale, exclusiv pe baza și în executarea legii, precum și a actelor autorității deliberative și ale celei executive ale administrației publice locale, pe baza principiilor:
legalității, încrederii, previzibilității, proximității și proporționalității, deschiderii și transparenței, eficienței și eficacității, răspunderii și responsabilității; imparțialității și nediscriminării.
Poliția Locală s-a organizat și funcționează prin hotărârea autorității deliberative ca un compartiment funcțional în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gherla.
La nivelul municipiului Gherla funcționează Serviciul Public de Poliția Locală și, în conformitate cu prevederile legale, se organizează și funcționează Comisia Locală de Ordine Publică, prin hotărârea consiliului local.

COMPONENȚA ȘI ATRIBUȚIILE COMISIEI

Comisia Locală de Ordine Publică este un organism cu rol consultativ și este constituită din: Primarul municipiului Gherla, Șeful Poliției municipiului Gherla, Șeful Poliției Locale Gherla, Secretarul municipiului Gherla, trei consilieri locali, desemnați prin hotărâre de autoritatea deliberativă. Ședințele Comisiei Locale de Ordine Publică sunt conduse de primar.
Secretariatul comisiei este asigurat de persoane cu atribuții în acest sens din aparatul de specialitate al primarului.
Comisia locală se reunește trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali.

Comisia Locală de Ordine Publică are următoarele atribuții:
– asigură cooperarea dintre instituţiile şi serviciile publice cu atribuţii în domeniul ordinii şi al siguranţei publice la nivelul unităţii administrativ-teritoriale a municipiului Gherla;
– avizează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a poliţiei locale Gherla;
elaborează proiectul planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Gherla și procedează la actualizarea anuală a acestuia;
– analizează periodic activităţile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice la nivelul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi face propuneri pentru soluţionarea deficienţelor constatate şi pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social;
– evaluează cerinţele specifice şi face propuneri privind necesarul de personal al poliţiei locale;
– prezintă autorităţii deliberative a municipiului Gherla rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor planului de ordine şi siguranţă publică;
– propune autorităților administrației publice locale inițierea unor proiecte de hotărâri prin care să se prevină faptele care afectează climatul social.

FUNCȚIONAREA COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ GHERLA

Comisia se reunește trimestrial sau ori de câte ori este necesar la convocarea primarului municipiului Gherla sau a unei treimi din numărul consilierilor locali.
Convocarea ședințelor trimestriale se face de către primar cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de data ședinței. Odată cu convocarea ședinței secretariatul comisiei v-a transmite și ordinea de zi a ședinței.

Convocarea ședințelor comisiei la inițiativa consilierilor locali se face prin secretariatul comisiei, prin depunerea solicitării semnate de către cel puțin o treime din consilierii locali cu minim cinci zile lucrătoare înainte de data ședinței.
În situații excepționale (calamități naturale, accidente grave, incendii cu consecințe grave, stare de urgență, de necesitate sau stare de război), primarul poate convoca ședința de urgență.
Cu ocazia fiecărei ședințe se încheie un proces verbal care este semnat de către toți membrii comisiei.
Secretariatul comisiei se asigură, prin grija primarului, de către persoane cu atribuții în acest sens din aparatul de specialitate al primarului.

Atribuțiile secretariatului Comisiei Locale de Ordine Publică sunt următoarele:
– efectuarea demersurilor necesare pentru anunțarea membrilor comisiei cu privire la data, ora și locul desfășurării ședințelor, precum și a ordinii de zi a acesteia;
– întocmirea și redactarea procesului-verbal de ședință și înaintarea acestuia tuturor membrilor comisiei în vederea semnării;
– arhivarea proceselor – verbale ale ședințelor;
– comunicarea măsurilor adoptate de către comisie persoanelor interesate.

DISPOZIȚII FINALE

Prezentul regulament se aduce la cunoștința membrilor Comisiei Locale de Ordine Publică a municipiului Gherla și poate fi modificat și/sau completat numai prin hotărârea Consiliului Local al municipiului Gherla.

5.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip ANL și a anexelor acestuia.

La nivelul Municipiului Gherla există două imobile cu unități locative care cad sub incidența dispozițiilor legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe. Imobilele respective au fost construite de către Statul Român prin Agenția Națională pentru Locuințe pe terenul pus la dispoziție de către Municipiului Gherla.
Ulterior realizării imobilelor, acestea au fost predate în vederea administrării către autoritățile locale care au procedat la închirierea unităților locative cu respectarea dispozițiilor legii 152/1998.
Potrivit art. 10 din legea 152/1998, locuințele destinate închirierii din blocurile ANL se pot vinde titularilor contractelor de închiriere la cererea acestora și cu îndeplinirea unor condiții cumulative stabilite în același text de lege.
Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale de punere în vânzare, prin dispoziția nr. 837/2019 s-a stabilit o comisie care a întocmit un proiect de regulament de vânzare a locuințelor de tip ANL, proiecte ale contractelor de vânzare-cumpărare a locuințelor precum și actele necesare pentru a justifica cererea de vânzare-cumpărare.
Regulamentul propus conține condițiile pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, modalitățile de vânzare (vânzare în rate sau vânzare cu plata integrală), modalitățile de plată, actele necesare comisiei pentru aprecierea temeiniciei solicitării de cumpărare, precum și proiectele a două modele de contracte de vânzare-cumpărare: vânzare în rate și vânzare cu plata integrală.
Dispozițiile legale prevăd că soluționarea cererii de vânzare-cumpărare trebuie să aibă loc în termen de 90 de zile de la înregistrare.
Oportunitatea prezentului proiect de hotărâre e dată de faptul că există un număr mare de chiriași care și-au manifestat intenția de a cumpăra spațiile locative în care locuiesc cu ocazia unor ședințe informale care au avut loc la sediul Primăriei Mun. Gherla.
Legalitatea proiectului de hotărâre rezultă din faptul că acesta cât și regulamentul de vânzare a locuințelor de tip ANL și modelele de contract au fost întocmite cu respectarea prevederilor legii 152/1998, iar temeinicia acestuia e dată de faptul că este fundamentat de regulamentul și modelele de contracte de vânzare-cumpărare anexate proiectului de hotărâre.

Locuințele ANL vor putea fi cumpărate, care sunt condițiile și cum se calculează prețul

6.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului destinat deținerii câinilor și accesul persoanelor însoțite de câini în Municipiul Gherla.

Analizând dezbaterile de pe rețelele de socializare și coborând în rândul populației, s-a constatat existenta unui număr semnificativ mare de animale de companie, îndeosebi câini, animale care necesită o mai mare aplecare asupra lor fără a deranja restul populației și al locuitorilor Municipiului Gherla. Se impune astfel întocmirea unui regulament care sa vină în sprijinul populației Municipiului Gherla, cu drepturi și obligații pentru iubitorii și deținătorii de câini de companie, căutând respectul și mulțumirea acestora într-un mediu curat și sigur.
Astăzi nu exista o astfel de reglementare expresă ce privește câinii de companie pe raza teritorială a Municipiului Gherla, fiind impetuos necesară emiterea și aprobarea unui astfel de regulament.
Regulamentul transpune în practica cotidiană a Municipiului Gherla diferite reglementări care vin în întâmpinarea și ajutorul iubitorilor și deținătorilor de animale, clarifică rasele de câini și modul lor de recreere pe domeniul public în siguranță, stabilește locații speciale plimbării câinilor și identifică propunând spre amenajare un spațiu de joacă, amenajat corespunzător, destinat câinilor de companie.
Noul regulament urmărește asigurarea unui climat social civilizat, asigurarea egalității de drepturi între locuitorii Municipiului Gherla, precum și asigurarea bunăstării și protecției animalelor, în conformitate cu principiile și regulamentele în vigoare.

Totodată, regulamentul clarifică modul de îngrijire și tratament, de plimbare, de igienă, de clarificare a responsabilităților proprietarilor/deținătorilor de câini precum și a modului de control și sancționare a neregulilor si abaterilor constate sau sesizate.

Dispozițiile prezentei hotărâri se completează cu cele ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002 cu modificările ulterioare, Legea 258/2013 privind microciparea, OUG 55/2002 privind rasele de câini periculoase, Legea 60/2004 privind convenția Europeană de protecție a animalelor, Legea 205/2004 completată prin Legea 9/2008 privind protecția animalelor cu Normele de aplicare, OG 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinară, cu modificările la zi.

Ce obligații vor avea deținătorii de câini din Gherla – regulament nou, în dezbatere publică

7.Referat și proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor la CENTRUL AGROTRANSILVANIA CLUJ SĂ în vederea reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 29.01.2021.

Prin adresa cu nr. 18202/28.12.2020, CENTRUL AGROTRANSILVANIA CLUJ SA a comunicat Municipiului Gherla convocatorul ședinței ordinare din data de 29.01.2021, în vederea mandatării reprezentantului consiliul local în Adunarea Generală a Acționarilor pentru reprezentarea intereselor Consiliului local.
Analizând ordinea de zi comunicată, se impune mandatarea domnului consilier A. G. în vederea votării ,,pentru’’ la toate punctele de pe ordinea de zi, mandat care să se reflecte într-un proiect de HCL.
În acest sens s-a întocmit un proiect de HCL privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor la CENTRUL AGROTRANSILVANIA CLUJ SA în vederea reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 29.01.2021.

8.Referat și proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local Gherla în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității la instituțiile școlare și preșcolare.

Potrivit art.11 din Legea 87/2006 privind asigurarea calității în învățământ, la nivelul fiecărei organizații furnizoare de educație din Romania se înființează o comisie pentru evaluarea și asigurarea calității formată din:
– 1 – 3 reprezentanţi ai corpului profesoral, aleşi prin vot secret de consiliul profesoral;
– un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta;
– un reprezentant al părinţilor, în cazul învăţământului preşcolar, primar, gimnazial sau liceal;
– un reprezentant al elevilor, în cazul învăţământului profesional, liceal şi postliceal;
– un reprezentant al consiliului local;
– un reprezentant al minorităţilor naţionale, după caz, provenind din corpul profesoral, reprezentanţii părinţilor sau ai elevilor.
În acest sens se propune Consiliului Local să desemneze reprezentanții în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității la instituțiile școlare și preșcolare.

9.Diverse probleme.

foto: arhiva

sus(4)jos(23)

2 comentarii

  1. Vis a vis de mizeria ( excremente, miros dezagreabil ) pe care Cåinii, Pisicile, Caii...o fac pe trotuare, partea carosabilå, pe zonele verzi, Propietarii acestora nu au nici o reglementare care så-i oblige så respecte o minimå comportare civilizatå.
    Propietarii de Bovine din oras produc mirosuri neplåcute si alte incoveniente....De ce vacile sunt crescute in fermå in imediata apropiere a locuintelor cetåtenilor !!!!

    sus(2)sus(0)
  2. Serios da de investi in infrastructura care arata ca in 1900 nu vorbeste nimeni in curetenia orasului modernizarea parcurilor a scolilor a policlinici domnilor trebe investiti investiti investiti va place cum arata orasul???? pacat ca Gherla ar putea arata ca o mica bijuterie! sau nu?

    sus(11)sus(0)

Lasă un răspuns