taxi gherla telefon
mondial gherla nisip balast sort dej cluj depozit feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata ochelari vedere gherla gama optic dej cluj cabinet veterinar gherla medic telefon cabinet orl gherla dej cluj
apia gherla

Se pot depunere cereri la APIA pentru păsări și porcine

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari că în perioada 15 ianuarie – 15 februarie 2020 se desfășoară sesiunea de depunere a cererilor de plată pentru anul 2020 aferentă Măsurii 14 – „Bunăstarea animalelor” – pachet b) Plăți în favoarea bunăstării păsărilor, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.6/10.01.2020 privind aprobarea modelelor cererilor de plată pentru Măsura 14 – „Bunăstarea animalelor” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală PNDR 2014-2020 – pachetul a) Plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachetul b) Plăți în favoarea bunăstării păsărilor.

Sprijinul pentru bunăstarea animalelor are forma unei plăţi anuale fixe pe unitate vită mare (UVM) şi reprezintă o plată compensatorie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de fermieri.

Cererile de plată pentru Măsura 14 –Bunăstarea animalelor – pachet a) porcine și b) păsări, se depun însoţite de următoarele documente:

Pentru păsări

1. Copie CUI / CIF, după caz;
2. Documente care atestă calitatea de fermier activ: documente privind înregistrarea la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) – cod CAEN/act de inființare/act constitutiv/statut din care reiese că are activitate agricolă (că desfăşoară activitate agricolă cu codul CAEN 0147 – Creșterea păsărilor)și/sau 0150 – Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor).
– Situaţiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale, din care rezultă venitul total realizat în anul anterior anului depunerii cererii de plată;
– formularul „Date informative” (cod 30) care cuprinde indicatorul „venituri din activităţi agricole”,;
– formularul „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor” (cod 20) care cuprinde indicatorul „venituri totale”.
3. Copie buletin/carte de identitate al/a titularului/administratorului/reprezentantului legal /împuternicitului;
4. Copie/copii autorizaţie/ii sanitar-veterinară/e pentru fiecare exploataţie deţinută înscrisă în cererea de plată; Copia/copiile autorizaţiei/iilor sanitar-veterinară/e poate/pot fi depusă/e de către beneficiar o dată cu primul decont/documente justificativ/e pe care îl înregistrează la CJ APIA în anul respectiv de angajament. Dacă autorizația este eliberată după data depunerii cererii de plată, aceasta trebuie să fie în vigoare la data populării exploatației.
5. Copia notificarii către DSVSA referitoare la densitatea practicată.
6. Copia schiţei halelor pentru fiecare explotaţie cu autorizaţie sanitar-veterinarădin care să reiasă adresa, suprafaţa spaţiilor de crestere utilă. Din suprafata totala respectiv suprafaţa cuştilor/compartimentelor se exclude suprafaţa echipamentelor de hrănire şi adăpare așezate pe podea, stalpi, alte spatii nedestinate creșterii pentru toate categoriile de păsări, inclusiv a cuibarelor în cazul găinilor ouătoareîn sistem alternativ la sol a cuibarelor pentru găinile de reproducție rase greleși spațiul aferent cocoșilor pentru categoria de gaini de reproducție rase grele. Având în vedere că suprafața minimă obligatorie pe cap de găină ouătoare în sistem de creștere în cuști îmbunătățite, include și suprafața cuibarului (750cmp/cap găină), la calcularea suprafeței necesare pentru respectarea condițiilor de bunăstare superioară se măsoară suprafața totală a cuștii care include și suprafața cuibarului rezultând astfel o suprafață de 825 cmp/cap pentru subpachetul de densitate 10%, respectiv 862 cmp/cap pentru subpachetul de densitate 15%. Pe copia schiței halelor fermierul va menționa aparatul cu care au fost efectuate măsurătorile înscrise în schițele depuse și toleranța acestuia în conformitate cu fișa tehnică (carte tehnică) a aparatului/instrumentului cu care au fost efectuate măsurătorile.
7. Copia documentului care atestă că aparatul de măsurare a noxelor în vederea monitorizării acestora zilnice este la dispoziţie în exploataţie.
8. Copia documentului care atesată funcționarea în parametrii tehnici a aparatului de măsurat noxe.
9. Graficul de livrare estimat anual.
10. Graficul de populare estimat anual.
11. Document coordonate bancare.
12. Împuternicire şi copii după actele de identificare ale împuternicitului, dacă este cazul.

Pentru porci

1. Copie CUI / CIF, după caz;
2. Documente care atestă calitatea de fermier activ: documente privind înregistrarea la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) – cod CAEN/act de inființare/act constitutiv/statut din care reiese că are activitate agricolă (că desfăşoară activitate agricolă cu codul CAEN 0146 – Creșterea porcinelor) si/sau 0150- Activitati în ferme mixte (cultura vegetala combinată cu creșterea animalelor).În cazul în care, din documentele stipulate mai sus, nu reiese activitatea agricolă, trebuie să furnizeze documente din care să rezulte îndeplinirea condiției de fermier activ
Situaţiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale, din care rezultă venitul total realizat în anul anterior anului depunerii cererii de plată;
formularul „Date informative” (cod 30) care cuprinde indicatorul „venituri din activităţi agricole”,;
formularul „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor” (cod 20) care cuprinde indicatorul „venituri totale”,.
3. Copie buletin/carte de identitate al/a titularului/administratorului/reprezentantului legal /împuternicitului;
4. Copie/copii autorizaţie/ii sanitar-veterinară/e pentru fiecare exploataţie deţinută înscrisă în cererea de plată; Copia/copiile autorizaţiei/iilor sanitar-veterinară/e poate/pot fi depusă/e de către beneficiar o dată cu primul decont/documente justificativ/e pe care îl înregistrează la CJ APIA în anul respectiv de angajament.
5. Copia schiţei grajdului/halei pentru fiecare exploataţie cu cod ANSVSA (din care să reiasă adresa, suprafaţa spaţiilor de cazare/spaţiul maxim de cazare pe compartiment/boxă). Din suprafața totală respectivă se exclude suprafața spațiilor de hrănire și adăpare așezate pe podea, stâlpii, aleile, alte spații nedestinate creșterii pentru toate categoriile de porcine;
6. Pe copia schiței fermierul va menționa instrumentul/aparatul cu care au fost efectuate măsurătorile înscrise în schițele depuse și toleranța acestuia în conformitate cu fișa tehnică(carte tehnică) a aparatului/instrumentului cu care au fost efectuate măsurătorile;
7. Copii ale documentelor care fac dovada că beneficiarul are la dispoziție echipamente specializate de măsurare și control a calității aerului şi acestea sunt la dispoziţie în exploataţie în vederea monitorizării zilnicea pulberilor (prin prezentarea unui document de achiziție sau a unui contract de comodat sau a unui alt document)
8. Copia documentului care atestă funcționarea în parametrii tehnici a echipamentului.
9. Graficul de livrare estimat anual;
10. Graficul de populare estimat anual;
11. Document coordonate bancare;
12. Împuternicire şi copii după actele de identificare ale împuternicitului, dacă este cazul.

Pentru documentele depuse în copie o dată cu cererea de plată, fermierul va prezenta și documentele originale, în vederea efectuarii conformității cu originalul de către persoana care primește cererea din cadrul Centrului județean al APIA .

Pentru mai multe informații referitoare la accesarea sprijinului se poate consulta Ghidul solicitantului pentru Măsura 14 – „Bunăstarea animalelor” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Ediția a III-a-2020, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 15/14.01.2020, publicat pe site-ul APIA la adresa http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/masura-14-plati-in-favoarea-bunastarii-animalelor

Ghidul solicitantului pune la dispoziția potențialilor beneficiari informațiile necesare privind:
– condițiile pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii în vederea obținerii plăților;
– completarea și depunerea cererii de plată, fluxul documentelor utilizate şi termenele ce trebuie respectate de solicitanți pentru obținerea plăților;
– angajamentele asumate pe care trebuie să le respecte solicitanții în vederea accesării subpachetelor;
– respectarea prevederilor legale în vederea asigurării unei abordări exacte şi unitare a problemelor legate de completarea şi depunerea cererilor, respectarea obligațiilor şi angajamentelor luate prin semnarea cererii şi a posibilelor sancțiuni şi reduceri pe care le suportă beneficiarii în cazul nerespectării acestora.

Ca urmare a apariției în anul 2018 a cazurilor de forță majoră – pesta porcină africană – noul Ghid al solicitantului aferent Măsurii 14 – „Bunăstarea animalelor” – pachet a) Plăți în favoarea bunăstării porcinelor conține şi metodologia de calcul pentru efectivele afectate de pesta porcină africană.

APIA la Gherla

Centrul Local APIA Gherla are arondate comunele Aluniș, Bonțida, Borșa, Buza, Cornești, Dăbâca, Fizeșu Gherlii, Iclod, Mintiu Gherlii, Sânmartin, Sic și Țaga.

În Campania 2019 au fost depuse la Centrul Local Gherla un numar de 5.096 cereri, iar până la data de 10 ianuarie 2020 au fost autorizati la plată un număr de 4.464 fermieri, cu suma de 5,47 milioane euro (avans și plată finală), astfel:

  • Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) – 4,52 milioane euro
  • Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) + cofinanțare de la Bugetul Național (BN) – 0,95 milioane euro

Situația beneficiarilor în județul Cluj

În Campania din 2019 s-au primit la nivelul județului 30.152 de cereri.

26.106 beneficiari au primit avansul, din care 25.514.519 lei din FEGA și  7.684.254 lei din FEADR+cofinanțare bugetul național.

La plata finală sunt 26.739 de beneficiari, pentru care s-au autorizat la plată 15.624.541 lei din FEGA și 2.156.153 lei din FEADR+BN.

Procentul de cereri autorizate la plata finală din total cereri depuse este de 88,68%.

 

sus(2)jos(0)

hayak cafenea pub club gherla dej cluj orar program tractari auto gherla dej cluj telefon laborator analize medicale medicina muncii oftalmologie permis auto dej cluj telefon

Lasă un răspuns