locuri de munca fundatura iclod lacatus sudor gherla dej clj bontida
nunta gherla angela rusu sala crystal ballroom dej cluj
flori vanzare 8 martie gherla adp pret

hayak cafenea pub club gherla dej cluj orar program mondial gherla nisip balast sort dej cluj depozit feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj ochelari vedere gherla gama optic dej clujstiri pentru viata locuri de munca gherla dej cluj ospatar conte

ambulanta spital gherla

Se anunță concurs nou pentru managerul spitalului Gherla. Cum a fost anul 2017 și ce probleme sunt acum – VIDEO

In luna martie s-au împlinit cinci ani de când spitalul municipal din Gherla are conducere interimară. Până acum s-au organizat două concursuri, ambele cu final nefericit: la unul dintre ele, niciun candidat nu a obținut nota minimă, iar celălalt a fost anulat pentru lipsa de procedura.

Următorul concurs pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică la Spitalul Municipal Gherla este anunțat pentru sfârșitul lunii iunie.

Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs va avea loc în data de 26 iunie, iar susţinerea publică şi evaluarea proiectului de management se va desfãşura pe 3 iulie.

La concurs au acces persoanele fizice care cunosc limba română, scris şi vorbit, sunt absolvenţi ai unei instituţîi de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic, sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii, au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii, nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic), nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarele de concurs se depun la sediul Spitalului Municipal Gherla până la dată de 25 iunie, ora 15. Rezultatele verificării dosarelor se vor afişa pe 26 iunie, iar contestațiile la analiza dosarelor se pot face în termen de 24 de ore de la afişare.

Contestaţiile se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor, în termen de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

Susţinerea publică a proiectului de management de către candidaţi va avea loc la sediul spitalului.

Dosarul de înscriere trebuie sã cuprindă cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze, copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate, copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente, copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la 1 alin. (1) lit. c) din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului, ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii, curriculum vitae, adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă, cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs, adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic, declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989, copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz, proiectul de management realizat de candidat, declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat, declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat, declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Temele-cadru pentru proiectul de management, bibliografia pentru concurs şi Regulamentul de desfãşurare a concursului sunt afişate pe site-ul Spitalului Municipal Gherla www.spitalgherla.ro, la avizierul spitalului, pe portalul gov.ro., precum şi pe pagină de internet a Ministerului Sănătăţii.

Candidaţii pot vizita spitalul în dată de 6 iunie 2018, ora 11, sub îndrumarea directorului medical, pentru a se informa cu privire la problemele de la faţa locului.

Rezultatele în urma desfăşurării probei referitoare la susţinerea publică şi evaluarea proiectului de management se afişează la sediul spitalului şi se publică pe pagina de internet a spitalului în dată de 3 iulie 2018.

Candidaţii au dreptul să conteste rezultatele în termen de 24 de ore de la data publicării rezultatelor.

Contestaţiile se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

La sedinta din luna martie a consiliului local, managerul interimar dr. Daniel Rotaru a prezentat raportul pe anul 2017 privind activitatea spitalului.

RAPORT ACTIVITATE SPITALUL MUNICIPAL GHERLA – ANUL 2017

Spitalul Municipal Gherla este un spital de tip general cu 90 paturi pentru spitalizare continuă, 5 paturi pentru spitalizare de zi și 5 paturi însoțitori, funcționând cu cele 4 specialități de bază:

1.Secția interne – 30 paturi, din care la compartiment neurologie 10 paturi
2.Secția obstetrică-ginecologie – 20 paturi, din care la compartiment neonatologie 5 paturi
3.Compartiment chirurgie generală – 15 paturi, din care compartiment ATI 5 paturi
4.5ectia Pediatrie – 25 paturi

Structura spitalului cuprinde de asemenea camera de garda, farmacie, bloc operator, compartiment de prevenire și control al infecțiilor nozocomiale, sterilizare, cabinet planificare familială, cabinet fîziokinetoterapie, cabinet diabet zaharat, dispenser TBC, laborator analize medicale, laborator radiologie și imagistică medicală.

Ambulatoriul Integrat de Specialitate al Spitalului are cabinete în specialitățile medicină internă, obstetrică-ginecologie, neurologie, psihiatrie, diabet zaharat, care creează posibilitatea consultațiilor interdisciplinare, fără a fi nevoie de deplasarea pacienților în alte unități.

Analiza execuției bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31.12.2017

În perioada analizată, Spitalul Municipal Gherla a fost finanțat astfel:

  • din transferuri de la bugetul de stat de către Direcția de Sănătate Publică Cluj, pentru o parte din cheltuieliie de personal și cheltuieli materiale
  • din venituri proprii – bunuri și servicii AAPL pentru derularea programului național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei
  • din bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate, în baza contractului nr.12/2017 încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate Cluj, pentru o parte din cheltuielile de personal și cheltuielile materiale
  • din venituri proprii pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere și funcționare a spitalului
  • din fondurile alocate de Consiliul local pentru cheltuielile privind reparațiile curente, cheltuielile privind utilitățile și cheltuielile de capital (investiții aparatură medicală)
  • din subvențîi de la bugetul Fondului Național Unic de asigurări sociale de sănătate, pentru acoperirea creșterilor salariale

În 2017, Spitalul Municipal Gherla a beneficiat de o finanțare în valoare de 11.101.684 lei, compusă din:

– venituri din contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate Cluj: 6.553.781 lei
– venituri din contracte încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Cluj: 171.985 lei
– venituri din contractele încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Cluj, alocate din venituri proprii ale Ministerului Sănătății pentru derularea programului național de sănătate: 9.000 lei
– venituri proprii (chirii + prestări servicii): 252.850 lei

În anul 2017, din veniturile obținute din chirii s-a virat către bugetul local suma de 5.015.462 lei, aceasta reprezentând 50% din chiria încasată de Spitalul Muncipal Gherla în perioada 2015-2016, conform art nr.16 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică.

Subvențîi din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale: 3.058.744 Iei

Subvențîi din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor: 359.049 lei

Subvențîi din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății: 696.275 lei

La sfârșitul anului 2017 s-au înregistrat datorii în valoare de 494.355,85 lei din care 185.621,21 lei peste termenele de plata (sub 30 zile 74.910,54 lei și 110.710,67 lei peste 30 zile). De asemenea s-a înregistrat un excedent în valoare de 6.294,06 lei, care va fi utilizat în anul 2018 pentru achitarea facturilor restante de medicamente.

În anul 2017, valoarea contractului cadru privind acordarea serviciilor medicale spitalicești a fost de 5.063.302,43 lei, fiind împărțită pe două segmente: DRG 3.944.085,45 lei și spitalizare de zi 1.119.216,90 lei.

Contractul cadru pentru servicii medicale paraclinice și servicii medicale în asistență medicală de specialitate din ambulatoriu în anul 2017 a fost în valoare de 949.029,19 lei.

În ceea ce privește veniturile din contractul cu Casă de Asigurări Cluj, spitalul a realizat servicii medicale peste contractul încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate Cluj pe anii 2016, 2017 sume nedecontate și repartizate astfel:

I. Indicatori economico-financiari anul 2017

Bugetul de cheltuieli aprobat 13.697.000 lei
Buget de cheltuieli executat 11.095.390 lei

Venituri proprii (chirii+prestări servicii+alte servicii medicale) 252.850 lei

Total venituri 11.101.684 lei

Cheltuieli de personal 8.049.251 lei

Total cheltuieli anul 2017 11.095.390 lei

Chetuieli cu medicamentele 325.064 lei

Total cheltuieli anul 2017 11.095.390 lei

Costul pe secție/compartiment
Medicină Internă: 191.51 lei
Pediatrie: 268.59 lei
Obstetrică-ginecologie: 274.23 lei
Chirurgie: 364.97 lei

cost mediu/zi spitalizare anul 2017: 255.17 lei

Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului este de 72,54%, datorită faptului că în anul 2017 au avut loc creșteri salariale semnificative.

În anul 2017 veniturile realizate de secțiile și compartimentele spitalului au fost mai mari decât cheltuielile, astfel din veniturile realizate au putut fi acoperite și cheltuielile cu personalul auxiliar și administrativ, precum și alte cheltuieli cu bunuri și servicii.

2. Indicatori de management ai resurselor umane

1. Proporția medicilor din totalul personalului: 12,68 %
2. Proporția personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului: 59,16 %
3. Proporția personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical: 38,10 %
4. Proporția personalului de îngrijire din personalul medical: 42,86 %
5. Proporția personalului muncitor (reparații, întreținere, zidărie, instalații sanitare, instalații electrice, deservire, etc.) din totalul de angajați: 8,45 %
6. Proporția personalului de îngrijire din nr. total angajați: 25,35 %
7. Proporția persunalului instruit în privința asigurării normelor de igienă și circuitul lenjeriei, în ultimele 12 luni, rezultat din rapoartele primite de la spălătorie: 100 %

În anul 2017, numărul mediu de bolnavi externați pe medic a fost de 496, numărul mediu de consultații pe un medic în ambulatoriu a fost de 2.111, iar numărul mediu de consultații pe un medic în camera de gard[ a fost de 989.

3. Indicatori de calitate

1. Rata mortalitățîi spitalicești a fost de 2,62% pe anul 2017, decesele înregistrate fiind repartizate astfel: secția medicină internă – 67, c0mpartîment neurologie – 24, compartiment chirurgie generală – 13

2. Nu s-au înregistrat infecțîi nosocomiale

3. Rata bolnavilor reinternati la 30 de zile a fost de 5,41 % în anul 2017, cauza fiind pacienții cu afecțiuni cronice care nu și-au respectat tratamentul prescris sau au prezentat acutizari

4. În anul 2017, indicele de concordanță între diagnosticul de la internare și la externare a fost de 91%

5. Procentul pacienților transferați a fost de 3,55%

6. Procentul pacienților cu intervențîi chirurgicale a fost de 31,80%

7. Proporția bolnavilor internați cu bilet de trimitere a fost de 15,31%

8. Numărul de consultații acordate în ambulatoriu a fost de 12.663

9. La începutul anului 2017, indicele de complexitate a cazurilor contractate a fost de 0.8934, iar din luna aprilie 2017 a scăzut la 0.8333. Acest lucru certifica scăderea complexitățîi cazurilor.

4. Dotare și modernizare

În luna aprilie 2017 s-a achiziționat un aparat de radiologie digital complet echipat prin procedura simplificată de achiziție publică prin intermediul SEAP, în valoare de 650.688,43 lei.

Din luna septembrie 2017 și până în 15 decembrie 2017, activitatea la laboratorul de radiologie și imagistică medicală a fost suspendată în vederea modernizării laboratorului, montării noului aparat de radiologie și obținerii noii autorizați de utilizare a aparatului de la CNCAN.

Laboratorul de radiologie și imagistică medicală a fost renovat conform normelor și cerințelor CNCAN și Direcției de Sănătate Publică a Județului CIuj. Costul reparațiilor a fost de 147.232,18 lei.

F0ndurile necesare achiziționării aparatului de radiologie digital complet echipat și fondurile necesare efectuării reparațiilor în cadrul Laboratorului de Radiologie au fost alocate din bugetul local al municipiului Gherla.

În luna iunie 2017 s-au efectuat lucrări de reparații și igienizare, din fonduri alocate de la bugetul local, la bucătăria și magazia de alimente a spitalului. Valoarea reparațiilor a fost de 23.553,46 lei.

În anul 2017 s-au efectuat lucrări de reparații și igienizare la Secția Pediatrie (reparații saloane, grupuri sanitare, sala de mese, camera de gard[) în valoare de 138,263.23 lei, din fonduri alocate de la bugetul local.

În luna decembrie 2017 s-a achiziționat pentru laboratorul de analize medicale un microscop trinocular în valoare de 10.219,96 lei și o centrifugă cu 24 locuri și afîsaj digital în valoare de 6.568,80 lei. F0ndurîle necesare achiziționării aparaturii au fost alocate din bugetul local al municipiului Gherla.

Pentru Unitatea de Transfuzie Sanguină s-a achiziționat la sfârșitul anului 2017 un dispozitiv de dezghețare sî încălzirea pungilor de plasmă și sânge, în valoare de 10.329,20 lei, o combină frigorifică pentru stocare probe și păstrare reactivi în valoare 11.900 lei și o centrifugă cu 24 locuri și afișaj digital, în valoare de 6.568,80 lei.

Dotarea cu aparatură a Unitații de Transfuzie Sanguină s-a făcut din fonduri alocate din bugetul local al municipiului Gherla și a fost necesară pentru a putea obține autorizația de funcționare.

Din veniturile proprii ale spitalului s-au achiziționat pentru Unitatea de Transfuzie Sanguină mobilier și combină frigorifică pentru păstrarea reactivilor, în valoare de 5.000 lei.

MANAGER

DR. ROTARU DANIEL

Prezentarea raportului de către managerul interimar al spitalului a fost urmată de discuții ale consilierilor. Din procesul verbal al ședintei:

Dl. Consilier Sabo Marius : În ce stadiu se află proiectul de reabilitare modernizare, reabilitare Spital Municipal Gherla și ambulatoriu care a început în urmă cu câțiva ani?

Dr. Rotaru Daniel: Modernizarea ambulatoriului necesită mari sume pe care nu le-am identificat încă. Există un proiect la pachet cu înființarea unei unități de primire a urgențelor, dar mari pași nu am făcut până acum.

Dl. Morar Vasile : Referitor la ambulatoriu există un studiu de fezabilitate la care dvs. ați aprobat indicatorii tehnico-economici conform listei de investițîi după care se va întocmi proiectul tehnic. După ce întocmim noi această documentație încercăm să accesăm fonduri pe POR. Referitor la partea de spital există un studiu de fezabilitate, dar din păcate nu există nici o axa cum este spitalul din Gherla, se referă doar la spitalele de urgentă. Ca să se poată rezolva problema spitalului din Gherla, trebuie să existe alte surse de finanțare. Astăzi nu există nici o axa prioritară.

Dl. Consilier Sabo Marius : În afară de banii pe care îi aveți alocați de la Primăria Gherla, care în ultimi ani au fost consistenți, dvs. aveți alte posibilități prin Ministerul Sănătățîi să concepeți și să primiți bani, prin care Spitalul Municipal Gherla să se dezvolte?

Dr. Rotaru Daniel: În momentul de față nu există la nivel de minister sau nu am cunoștință de un astfel de program. Ca posibilitate de finanțare ar fi din venituri proprii, însă din păcate sunt foarte mici.

Dl. Consilier Sabo Marius: Ceea ce spun acum, spun pentru toți conducătorii de unități. Faptul că sunteți managerii unei unități nu înseamnă să vă bazați exclusiv pe fonduri de la primărie sau de la consiliul local. Conform legislației în vigoare, puteți în limita disponibilului să se aloce sumele respective. Greșiți toți conducătorii de unități dacă vă veți baza pe munca executivului și pe banii care vi se alocă. Trebuie să identificați, că sunt bani pe toate ministerele și dacă sunt proiecte viabile, se pot finanța. Faceți parte și dvs. și învățământul și poliția pe structuri care aveți ministere. Ei sunt principalii finanțatori. Primăria Municipiului Gherla prin Consiliul local vă finanțează din bugetul local în limita disponibilului. Am mai aflat că în ultimele trei sau patru luni, spitalul nu a mai acordat bonuri de masă.

Dr. Rotaru Daniel: În ultimele luni nu s-au mai acordat bonuri din lipsă de fonduri.

Dl. Consilier Sabo Marius: În urmă cu 6 ani de zile s-a întâmplat același lucru și dvs. erați în aceeași formulă de conducere, erați director medical. În care am găsit o situație în care nu erau acordate bonurile. După schimbarea managerului s-au găsit soluțîi de acordare a bonurilor de masă. Azi ne întoarcem în perioada 2010-2011. Mie mi se pare cam inexplicabil.

Dr. Rotaru Daniel: Atât timp cât avem datorii ieșite din termenele de plată și amenințări că ni se sistează livrarea de medicamente, de materiale sanitare etc., sigur că prioritatea numărul unu este de a plăti aceste datorii. La epoca la care vă referiți, este că au fost niște fonduri de la consiliul local care au fost blocate, după schimbarea de management au fost deblocate, iar asta a făcut că alte fonduri să devină disponibile.

Dna Consilier Păcurar Ramona: o rugăminte aș avea la dl. doctor. Dânsul în primul rând este medic. Vă rog ca atunci când efectuați actul medical să nu uitați de bunele moravuri. Am avut două experiențe neplăcute, când pacientul bolnav a fost pasat de la o secție la altă. Nu este acceptabil.

Dl. Dr. Rotaru Daniel: Aveți perfectă dreptate.

Dl. Consilier Kasza Tamas: Doream și eu să va transmit același lucru din partea pacienților gherleni. Al doilea lucru este nerespectarea orarului de la Policlinică.

Dl. Rotaru Daniel: Am făcut niște controale, am tras niște concluzii, am adunat colegii, le-am spus, i-am rugat, nu rămâne decât ca alte abateri să fie sancționate, alte soluții nu mai există.

Dl. Sabo Marius: Aș dori să nu trecem foarte ușor peste acel concurs de manager. Din calitate de manager și de participant, aș dori să-mi spuneți ce s-a întâmplat de s-a anulat concursul?

Dl. Dr. Rotar Daniel: După cum bine ați subliniat, am fost un simplu concurent, nu am avut nici o atribuție, conform legii în organizare lui, în susținerea lui. Ca simplu concurent am rămas și eu la fel de uimit, cum o comisie cu un regulament clar în față nu poate să organizeze un concurs. A fost o surpriză maximă. De ce s-a întâmplat asta, mi-e foarte greu să vă spun.

video – discuțiile din consiliul local

sus(1)jos(9)

apartament vanzare nou bloc gherla dej cluj pret telefon serestelylaborator analize medicale medicina muncii oftalmologie permis auto dej cluj telefon

Lasă un răspuns