taxi gherla telefon
alin tise pnl cluj
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon locuri de munca bontida gherla dej cluj mecanic auto hayak gherla stand up comedy ivanov
primaria gherla

Scutiri de penalități și dobânzi pentru impozitele locale, ce se mai votează în ședința din luna septembrie la primărie

Pe 26 septembrie 2019 are loc ședința ordinară a consiliului local Gherla, la sediul primăriei, de la ora 16. În proiectul ordinii de zi sunt 10 puncte.

1.Raport Delegație Nendaz, Elveția 30.07.2019 – 03.08.2019.

2.Referat și proiect de hotărâre privind desemnarea unei persoane din cadrul Direcției de Asistență Socială pentru a gestiona acordarea tichetelor de grădiniță.

În conformitate cu Legea nr. 248/28.10.2015, cu modificările și completările ulterioare, privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și al creșterii accesului la educație a acestora, a fost instituit stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale.
În acest sens, copiii care provin din familii fără posibilități și care frecventează zilnic grădinița primesc un stimulent educațional sub forma tichetelor sociale, în valoare de 50 de lei/lună.
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Gherla nr. 16/25.02.2016, a fost desemnată d-na Caraba Rozsika din cadrul Primăriei Municipiului Gherla – departamentul Serviciul Public de Asistență Socială, în calitate de responsabil privind implementarea Legii nr.248/2015, privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă.
Cu ocazia auditului intern privind activitatea de asistență socială a fost recomandat să mai fie desemnată încă  o persoană pentru a gestiona acordarea tichetelor de grădiniță.
Având în vedere cele expuse, supunem spre analiză și dezbatere prezentul referat în vederea adoptării unei H.C.L. prin care să fie desemnată d-na Nemeș Claudia – consilier asistent din cadrul Direcției de Asistență Socială, pentru a gestiona acordarea tichetelor de grădiniță.

3.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al Spitalului Municipiului Gherla.

Prin Referatul nr.6208/06.09.2019, Spitalul Municipal Gherla solicită aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Gherla a Organigramaei şi a Statului de personal al Spitalului Municipiului Gherla.
În conformitate cu prevederile art.129 lit. c) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, consiliul local „aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului … organizarea și statul de funcţii ale aparatul de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local…”.
Potrivit dispozițiilor art.15 din H.G nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locală, cu modificările și completările ulterioare, competența de aprobare a Organigramei și Statului de funcții al Spitalului Municipal Gherla revine autorității administraţiei publice locale, prin structura cu atribuţii specifice în domeniu, respectiv Consiliul Local al Municipiului Gherla.
Propunerea de Organigramă și Stat de funcții formulată de către Spitalul Municipal Gherla se încadrează în prevederile Ordinului MS nr. 632/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipiului Gherla și încadrarea, conform prevederilor Ordinului MS nr. 1224/2010 – privind aprobarea normativelor de personal pentru asistență medicală spitalicească, în numărul maxim de posturi, adică 167,25 posturi, din care 11 posturi de conducere.
În ceea ce privește oportunitatea și necesitatea adoptării Proiectului de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de personal al Spitalului Municipiului Gherla, aceasta se justifică și prin prisma faptului că aceste documente organizaționale nu au fost modificate din anul 2013, perioada în care au intervenit o serie de modificări legislative ce au determinat întocmirea prezenței propuneri.

organigrama spital gherla 2019

4.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Gherla.

În referat se precizează că se justifică prin prisma faptului că modificarea acestui document organizațional este expres prevăzut de art.632 din OUG nr.27/2019 privind Codul Administrativ „În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului cod, consiliile locale au obligaţia de a-şi revizui regulamentele de organizare şi funcţionare.”

5.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegații în străinătate

Este vorba despre deplasarea în oraşul Aba din Ungaria, înfrătit cu Gherla, în perioada 27-30 septembrie 2019, a unei delegatii formată din trei persoane după cum urmează: Ielcean Claudia, Kasza Tamas din cadrul Consiliului Local al Municipiului Gherla și Zsoldoş Cosmin din cadrul Primăriei Municipiului Gherla. Cele trei persoane invitate nominal de către partea maghiară vor participa la Simpozionul Educațional Internațional al Oraşelor înfrățite cu Aba.

6.Referat și proiect de hotărâre privind completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla și localitățile componente Băița, Hășdate, Silivaș, prin retur concesiune a unui spațiu situat în loc. Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A (fosta tutungerie) în suprafața de 20 mp, atribuit prin HCL nr. 17/29.03.2019.

În referatul proiectului se arată că, avand in vedere HCL 17/29.03.2019 prin care a fost atribuit un spațiu în suprafața de 20 mp, situat în str. Avram Iancu, nr. 2A (fosta tutungerie), prin completarea contractului de concesiune dintre Municipiul Gherla si ADP Gherla, precum și faptul că ADP Gherla nu a utilizat spațiul conform cu precizările atribuirii până la această dată, se propune returnarea bunului către Municipiul Gherla și ulterior scoaterea lui la licitație publică.

Spațiul la care fac referire se află într-o singură încăpere, a fost folosit până la sfârșitul anului 2017 de către Cooperativa Oraș Gherla pentru activități comerciale, deține functională utilitatea cu energie electrică și posibil redeschiderea rețelei de gaze naturale.

Se solicită o decizie privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla și localitățile componente Băița, Hășdate, Silivaș, prin retur concesiune, cuprinzând spațiul respectiv. Pentru perioada de atribuire a spațiului prezentat anterior, SC A.D.P. Gherla va achita taxa de utilizare lunară aferentă perioadei în care a deținut în administrare acest spațiu.

7.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe Str. Hășdății, FN, în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003 – vezi mai mult aici

8.Referat și proiect de hotărâre privind anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018.

Având în vedere că la data de 08.08.2019 a intrat în vigoare O.G nr. 6 din 2019 privind instituirea unei facilități fiscale, care prevede la Capitolul II :

“ART. 32
Anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetelor locale
(1) În cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 mai mari sau mai mici de 1 milion lei, datorate bugetelor locale, prevederile prezentului capitol se aplică de către unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti, opţional, dacă consiliul local stabileşte, prin hotărâre, aplicarea acestor prevederi.
(2) Prin hotărârea prevăzută la alin. (1) consiliul local aprobă şi procedura de acordare a anulării accesoriilor.”

In scopul revitalizării unor debitori persoane – juridice, persoane fizice sau entități fără personalitate juridică, precum și a mări veniturile la bugetul local, se propune aprobarea scutirii dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente creanțelor bugetare înregistrate până la 31.12.2018 și achitate până la 15.12.2019, pentru contribuabili persoane juridice, persoane fizice sau entități fără personalitate juridică.

9.Referat și proiect de hotărâre pentru completarea Anexei 1 la HCL nr. 37/2019 privind aprobarea tarifelor de operare privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor pe facilitatea de depozitare temporară a Municipiului Gherla și transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru SC ADP GHERLA SA.

TARIFE DE OPERARE FARA TVA
Nr. crt. Descrierea operatiunilor Tarif Observatii
1 Tarif privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor menajere nepericuloase la un depozit autorizat colectate de la persoane juridice 117,39 lei/mc
2 Tarif privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor menajere nepericuloase la un depozit autorizat colectate de la persoane fizice 9,78 lei/persoana/luna
3 Tarif privind transportul si depozitarea deseurilor menajere nepericuloase, inclusiv pentru deseurile nepericuloase generate de activitati de reamenajare și renovare interioara și/sau exterioara a gospodariilor populatiei (mobilier, deşeuri rezultate din activităţi de construcţii şi demolări), la un depozit autorizat,  transportate cu mijloace proprii de catre client, la Facilitatea de depozitare temporara a municipiului Gherla. 92,40 lei/mc
4 Tarif chirie container 1,1 mc 21,00 lei/luna
5 Tarif privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor nepericuloase de la persoane fizice generate de activități de reamenajare și renovare interioara și/sau exterioara a a gospodariilor populatiei (mobilier, deşeuri rezultate din activităţi de construcţii şi demolări si deseuri vegetale) 117,39 lei/mc

10.Diverse probleme.

sus(0)jos(20)

hayak cafenea pub club gherla dej cluj orar program tractari auto gherla dej cluj telefon

1 comentariu

  1. Nu sunt bani pentru repararea ( macar astuparea gropilor) strazilor si trotuarelor din zona centrala a orasului, pentru finalizarea lucrarilor la Biblioteca.....este vreo legatura cu salariile mari ale functionarilor din Primarie, cu deplasarile dese si costisitoare in multele localitati infratite sau este de vina incompetenta, indolenta, nepriceperea membrilor CL, a primarilor....

    sus(24)sus(0)

Lasă un răspuns