taxi gherla telefon
alin tise pnl cluj
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon
masuratori stadion gherla bazin inot

Noul bloc de pe Hășdații, bazinul de înot de la stadion și o înțelegere cu biserica privind liceul Ana Ipătescu, la vot la primărie

O listă bogată de subiecte fierbinți se anunță pentru prima ședință ordinară a consiliului local Gherla din 2020. Câteva puncte controversate, cum sunt construirea unui bloc pe strada Hășdații și un bazin de înot pe un teren de fotbal, ar putea încinge din nou spiritele.

Ședința are loc joi, 30 ianuarie, de la ora 16, iar proiectul ordinii de zi arată astfel:

1.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune și a lucrărilor de interes local pe anul 2020, pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Este vorba despre persoanele care beneficiază de venitul minim garantat și care urmează să fie cooptate pentru mai multe acțiuni:

  • Lucrări de întreținere pe domeniul public, respectiv adunarea deșeurilor menajere și a PET-urilor de pe domeniul public, pe tot parcursul anului 2020
  • Lucrări de curățare a parcurilor, străzilor și trotuarelor în sezonul rece – măturarea parcurilor, străzilor și trotuarelor cu mijloace manuale, greblarea frunzelor în parcuri, în perioada februarie-noiembrie 2020
  • Lucrări de întreținere spații verzi – operații de întreținere spații verzi efectuate manual: tăieri arbuști, greblat iarbă, încărcat în mijloc de transport, în perioada aprilie-noiembrie 2020

2.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării înscrierilor din CF 52939 și CF 52739.

Municipiul Gherla deține azi în proprietate două imobile (blocuri) definite că locuințe pentru tineret (ANL), pe strada Apei și Parcului, care includ 30, respectiv 20 apartamente și care au fost construite prin programul Agenției Naționale pentru Tineret.

Adresa Agenției Naționale pentru Tineret nr. 24654 din 06.11.2019 precum și prevederile alin. 2 art. 8 din Legea 152/1998 de înființare a Agenției Naționale pentru Locuințe precizează că aceste bunuri fac parte din domeniul privat al Statului Român și administrate de UAT-ul unde sunt amplasate.

La momentul înscrierii în cartea funciară a unităților locative s-a menționat în Cartea Funciară că acestea aparțîn Municipiului Gherla, situație neconformă cu dispozițiile legale mai sus arătate. Pentru reglementarea acestei situații se impune adoptarea unei HCL privind rectificarea înscrierii lor din CF, în sensul menționării ca proprietar Statul Român în administrarea Municipiului Gherla.

3.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea HCL referitor la acordul de Parteneriat dintre Episcopia Romană Unită cu Roma, Greco – Catolică de Cluj – Gherla, Municipiul Gherla și Liceul Teoretic “Ana Ipătescu”.

În referatul proiectului se precizează că municipiul Gherla are calitatea de chiriaș al Episcopiei Română Unită cu Roma Greco – Catolică de Cluj – Gherla, obiect al închirierii fiind clădirea situată în Gherla, str. 1 Decembrie 1918, nr. 20, jud. Cluj, clădire în care își desfășoară activitatea Liceul Teoretic “Ana Ipătescu”.

„După cum s-a constatat de beneficiarul direct al închirierii, respectiv de către Liceul Teoretic “Ana Ipătescu”, cât și de către proprietar și chiriaș, o parte a clădirii închiriate este în stare accentuată de degradare. Este vorba de corpul de clădire situat în partea dreaptă a curții în care funcționează cancelaria, săli de clasă, secretariatul. Mai concret, s-a constatat apariția unor fisuri, datorită vechimii clădirii și a slabei consolidării. Neintervenția la timp pentru remedierea în fază incipientă a deteriorărilor au dus la accentuarea acestora, în prezent o parte a corpului de clădire fiind închis și imposibil de utilizat datorită pericolului existent. Astfel, un număr de ;ase săli de clasă nu sunt utilizabile, în aceeași situație fiind și casa scărilor de acces la sălile respective.

Până în prezent au fost o serie de discuții pe tema limitării degradării și a reparațiilor care se impun, însă nu s-a reușit concret a se începe lucrări de reparații.

Cu ocazia întâlnirii din luna decembrie 2019 care a avut loc la sediul Primăriei Municipiului Gherla, întâlnire la care au participat reprezentanții proprietarului Episcopiei Române Unită cu Roma, Greco – Catolică de Cluj – Gherla, ai chiriașului, Municipiul Gherla și a beneficiarului direct al folosinței – Liceul Teoretic “Ana Ipătescu”, s-a stabilit necesitatea întocmirii unui protocol care să cuprindă cadrul necesar implementării proiectului referitor la lucrările necesare reabilitării și punerii în funcțiune a corpului de clădire deteriorat.

Prima etapă a proiectului o constituie actualizarea datelor de cartea funciară a imobilului. Pentru fiecare etapă a proiectului se va încheia un act adițional la protocol.

Temeiul legal al încheierii unui protocol în vederea implementării proiectului de reabilitare îl constituie art. 129 alin. 2, lit. c și alin. 9, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, potrivit cărora Consiliul local hotărăște cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes local. Competența de a aproba încheierea protocolului supus atenției revine Consiliului Local Gherla.

În ceea ce privește finanțarea primei etape a proiectului, respectiv actualizarea datelor de Carte Funciară, aceasta revine proporțional cu cotele de proprietate atât Episcopiei cât și Municipiului Gherla, acesta din urmă deținând o parte a imobilului.

Pentru buna desfășurare a activităților pe care le impune prevederile protocolului, este necesar a se desemna reprezentanții din partea Municipiului Gherla.

4.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire trei blocuri de locuințe colective D+P+2E împrejmuire și amenajări exterioare în Municipiul Gherla str. Hășdății nr. 5.

Din referatul proiectului:

Prin cererea nr. 4547 din 26.03.2018, numiții M. V. și soția M. M. domiciliați în Municipiul Cluj-Napoca, au solicitat eliberarea unui Certificat de Urbanism în vederea elaborării unui PUZ pentru Construire trei blocuri de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+2E+M, împrejmuire și amenajări exterioare în municipiul Gherla, str. Hășdății nr. 5.
Petenții, potrivit extrasului CF nr.55301 cu nr. cadastral 55301, sunt proprietari tabulari asupra imobilului situat în Municipiul Gherla, str. Hășdății nr. 5.

Urmare acesteia Primăria Municipiului Gherla a eliberat certificatul de urbanism nr. 48/4547 din 17.04.2018.

Potrivit Planului de Urbanism General al Municipiului Gherla imobilul în cauză se află situat în intravilan în Unitatea Teritorială de Referință (UTR) 10, în subzona de locuințe unifamiliale Lmsv și zona căi ferate industriale c.c.f.

Beneficiarii lucrării, inițiatori ai documentației PUZ, au parcurs etapele specifice aprobate prin Regulamentul local, referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Referitor la implicarea populației, s-a întocmit raportul informării și consultării publicului privind Planul de Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective D+P+2E în Municipiul Gherla, str. Hășdății nr. 5, unde s-a descris toate demersurile, dezbaterile și notificările privind dezacordul cetățenilor de pe str. Hășdății cu privire la aprobarea acestui obiectiv.

Atfel, fiind parcurse cele două etape de consultare, beneficiarii au trimis documentația pe circuitul de avizare, după care a depus-o în vederea analizării în Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Documentația a fost analizată în ședințele CTUAT din data de 06.12.2019 și 20.12.2019, la care au fost prezenți și o parte din contestatarii de pe str. Hășdății, unde s-a prezentat plângerea prealabilă depusă la Consiliul Județean Cluj referitoare la avizul arhitectului șef al județului și dezacordul cetățenilor din zona de locuințe cuprinsă pentru studiu în avizul de oportunitate.

În urma dezbaterilor de la ședințele din 06.12.2019, respectiv 20.12.2019, Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului a propus eliberarea avizului favorabil și dezbaterea într-o ședință viitoare a Consiliului Local al Municipiului Gherla în vederea luării unei hotărâri.

Prin prezenta documentație se propune construirea a trei blocuri de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+2E, împrejmuire, amenajări exterioare pe terenul cu nr. cadastral 55301 în Municipiul Gherla, str.Hășdății nr.5, cât și accese pietonal și auto, spații verzi, loc de joacă pentru copii, spațiu destinat colectării deșeurilor și parcări necesare numărului de apartamente propuse a se realiza.

Suprafața construită a celor trei blocuri va fi de 652,05 mp, iar cea desfășurată de 2608,20 mp. Accesul pietonal pe proprietate se va realiza din str. Hășdății, iar accesul auto se va realiza din drumul propus, drum ce se va realiza pe terenul beneficiarilor prin schimbarea funcțiunii din c.c.f. în c.c.r. pe care se va intra din str. Hășdății. Drumul propus va avea circulație în ambele sensuri, cu lățimea minimă de 6 metri, cu câte o bandă pe sens.

Se propune realizarea a 30 de apartamente, 18 spații de parcare la demisolul blocurilor și 13 spații de parcare exterioare.

Procent de ocupare a terenului max. (POTmax) = 40 % și un Coeficient de utilizare max. propus (CUTmax) = 1,20.
Distanțele minime față de limitele de proprietate sunt 2,60 m la N-V (strada Hășdății), 14,55 m la N-E (HETECH TREND SRL), 14,40 m la S-E (DACHIM SRL) și 12,40 m la S-V.

Înălțimea maximă la cornișă Hmax. cornișă = 10,00 m, măsurată de la cota superioară a trotuarului clădirii până la cornișă.

Racordarea la utilități se va face la cele existente în zonă conform soluțiilor date prin studiile de fundamentare întocmite și atașate la documentația de urbanism.

5.Referat și proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – „Bazin de înot didactic” din MUNICIPIUL GHERLA, str. Parcului nr. 35 A judeţul CLUJ”.

Prin proiect:

Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a terenului situat în Municipiul Gherla, str. Parcului, nr. 35 A, judeţul Cluj, aflat în proprietatea Municipiului Gherla, în suprafaţă de 6675 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 50834 Gherla, nr. cadastral 50834, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiţii Proiect tip – „Bazin de înot didactic”, din Municipiul Gherla, str. Parcului nr 35 A, judeţul Cluj.”
Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare;
Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Municipiului Gherla, județul Cluj a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.);
Art.4. Consiliul Local al Municipiului Gherla se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului;
Art.5. Consiliul Local al Municipiului Gherla se obligă ca, după predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl intreţină pe o perioada de minim 15 ani.
Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Gherla, domnul Neselean Ioan, în vederea semnării protocolului de predare – primire ce decurge din această Hotărâre.

6.Diverse probleme.

foto: iulie 2019, la terenul II de fotbal, primii pași pentru construirea bazinului de înot

 

sus(7)jos(38)

hayak cafenea pub club gherla dej cluj orar program tractari auto gherla dej cluj telefon

Lasă un răspuns