taxi gherla dej cluj telefon
locuri de munca gherla dej cluj iclod fabrica calorifere irrom
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon cofetaria ada prajituri torturi gherla vindecare tratament terapeut terapie bowen gherla dej cluj
cartier hasdatii gherla

Modificări la parcelele gratuite pentru locuințe de pe strada Hășdății și alte proiecte la vot în ședința de consiliu local

Consilierii locali sunt convocați la ședință ordinară joi, 26 noiembrie 2020, de la ora 16, la Casa de Cultură.

PROIECTUL ORDINII DE ZI

1.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea comasării a trei imobile cu numere cadastrale 53262, 53553 și 54510 din Municipiul Gherla, str. Reformei.

Prin cererea nr. 15473 din 02.11.2020, Municipiul Gherla, prin primar D. I.-O. a solicitat eliberarea unui certificat de urbanism, în sensul comasării a trei imobile și operațiuni notariale.
Urmare acesteia, Primăria Municipiului Gherla, în baza Legii nr.50/1991, art.6* alin.6 lit.c, a eliberat certificatul de urbanism nr.155/15473 din 04.11.2020 în vederea comasării imobilelor cu numerele cadastrale 53262, 53553 și 54510 cu categorie de folosință drum, proprietar Municipiul Gherla.
Imobilele conform Planului de Urbanism Zonal al Municipiului Gherla aprobat prin HCL nr.5/26.02.1998, fac parte din strada B, reprezentând un teren cu acces din str. Reformei.
În vederea comasării celor trei imobile cu suprafețele de 266 mp, 293 mp și 306 mp va rezulta un singur drum, în suprafață de 865 mp, cu categorie de folosință drum.
În baza certificatului de urbanism mai sus menționat s-a întocmit și avizat documentația cadastrală pentru comasarea celor trei imobile, sens în care Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliare Gherla a eliberat referatul de admitere prin care în urma alipirii (comasării) a rezultat un imobil cu număr cadastral 55938, situat în localitatea Gherla str. Reformei jud. Cluj, UAT Gherla, proprietar Municipiul Gherla, având suprafața măsurată de 865 mp.
În vederea înscrierii alipirii (comasării) celor trei imobile în Cartea funciară este necesară operațiunea notarială la baza căreia stă hotărârea Consiliului local.

2.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.64/25.06.2020 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla.

Prin HCL nr. 64/25.06.2020 s-a aprobat modificarea HCL nr.72/27.09.2018 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla, în sensul completării cu persoane- arhitecți și urbaniști atestați de către Registrul Urbaniștilor din România, în scopul funcționării, îmbunătățirii calității deciziei referitoare la dezvoltarea spațială durabilă a unității teritorial administrative-municipiul Gherla și localităților componente Băița, Hășdate și Silivaș, în temeiul Legii nr. 350/2001 privind Amenajarea teritoriului și urbanism art. 37 alin. 1 și art.3.
Având în vedere rezultatele alegerilor locale din data de 27.09.2020, cât și faptul că președintele Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului al Primăriei Muncipiului Gherla este primarul, potrivit hotărârilor mai sus menționate, se propune înlocuirea acestuia cu D. I.-O. – restul membrilor comisiei, cât și membrii supleanți rămân aceeași aprobați prin HCL nr.64/25.06.2020.

3.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe Str. Hășdății, FN, în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003.

Prin procesul-verbal nr. 15841 din 09.11.2020, Comisia constituită în baza Legii nr. 15/2003 a analizat și a propus retragerea dreptului de folosință a unor parcele atribuite prin HCL nr. 70/26.09.2019, astfel:
– numitului R. A.-I. – parcela 30, care, prin adresa nr. 1204/28.01.2020, a renunțat la dreptul de folosință asupra parcelei 30.
– numiților C. C.-P. – parcela 11; O. D.-Ș. – parcela 43; C. R. – parcela 44, care în termen de un an de zile de la semnarea procesului-verbal de punere în posesie nu au fost începute lucrările de construire,
– de asemenea se propune retragerea dreptului de folosință datorită neprezentării pentru semnarea și ridicarea procesului-verbal de punere în posesie pentru următoarele parcele: parcela 13 – B. R.-A.; parcela 19 – B. V.-C.; parcela 35 – L. F.-N.; parcela 38 – C. B.an; parcela 39 – P. A.; parcela 45- B. R.; parcela 50 – B. A..
Urmare acestor aspecte, situația parcelelor libere aferente PUZ Lotizări pentru locuințe, Str. Hășdății, f.n., destinate tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18-35 ani, este următoarea: 11, 13, 19, 30, 35, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 50, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65.
Comisia constituită în baza Legii nr. 15/2003, în urma analizării, propune atribuirea în folosință gratuită din parcelele libere numiților: T. C.-M. – P11, B. R.-D. P13, K. I.-E. – P19, S. C.-Z. – P30, S. O.-A. – P38, S. C.-L. – P39, P. L.-F., – P35, I. M.-I. – P43, K. L.-F. – P44, S. H. – P45, P. R.-G. – P50, T. H.-G.-S. – P58, L. P. – P59, J. C.-D. – P46 (la cererea petentului de a i se atribui o parcelă învecinată cu parcela 33, care este a surorii petentului), G. I.-M. – P61, M. D.-C. P62.
Se propune de asemenea aprobarea prelungirii termenului de un an de la punerea în posesie cu 90 de zile (respectiv până la data de 16.01.2021) pentru F. P.-P., beneficiara parcelei 23, conform Procesului-verbal de punere în posesie nr. 13127/18.10.2019, la cererea acesteia, având în vedere împrejurările create de pandemie și faptul că stările de urgență / alertă din cursul anului 2020 au îngreunat procesul de elaborare a documentației, precum și obținerea avizelor / acordurilor necesare pentru autorizație.
Prin acest proiect de hotărâre propun retragerea dreptului de folosință beneficiarilor cuprinși în Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre, potrivit art. 6, alin. 2 din Legea 15/2003, atribuirea parcelelor tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 35 ani, potrivit art. 1, alin. 2 din Lege, precum și aprobarea prelungirii cu 90 de zile a termenului de 1 an de la punerea în posesie pentru dna F. P.-P., beneficiara parcelei 23, conform Procesului-verbal de punere în posesie nr. 13127/18.10.2019, la solicitarea acesteia, având în vedere perioada stărilor de urgență și de alertă din anul în curs, care au îngreunat procesul elaborării documentației, respectiv obținerea avizelor necesare pentru autorizația de construire și începerea lucrărilor.

4.Referat și proiect de hotărâre privind completarea Contractelor de concesiune pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul public al Municipiului Gherla, prin Act adițional.

Prin raportul de audit și Procesul-verbal de constatare nr. 10803/30.07.2020 a Camerei de Conturi Cluj, respectiv prin Decizia nr. 26 din 25.08.2020 emisă în urma acțiunii de audit cu tema: Audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale UAT Gherla, conținând măsurile pe care ordonatorul de credite trebuie să le ia pentru înlăturarea deficiențelor constatate, este necesar a se modifica Contractele de concesiune aflate în derulare prin act adițional, prin care se va constitui o garanție de 10%, sumă ce reprezintă o cotă parte din suma datorată concedentului cu titlu de redevență, pentru primul an de activitate.
Potrivit art. 325 pct. (7) din OUG 57/2019, ”Concesionarul are obligaţia ca în termen de cel mult 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune de bunuri proprietate publică să depună, cu titlu de garanţie, o sumă fixă reprezentând o cotă-parte din suma obligaţiei de plată către concedent, stabilită de acesta şi datorată pentru primul an de exploatare.”
Ținând cont de prevederile de mai sus,propun completarea capitolului IV din Contract cu pct. 6, care va avea următorul cuprins:
– Se constituie o garanție în sumă de _________ lei, reprezentând o cotă parte de 10% din suma obligației de plată către concedent, datorată pentru primul an de exploatare.
Suma se va plăti în cel mult 30 zile de la data semnării actului adițional la casieria Primăriei.

5.Referat și proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Gherla în Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul SC „CENTRUL AGRO TRANSILVANIA” SA CLUJ.

Prin HCL 80/2016 a fost desemnat R. M. în calitate de reprezentant al Municipiului Gherla în Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul SC „CENTRUL AGRO TRANSILVANIA” SA CLUJ.

În urma alegerilor locale din 26.09.2020, R. M. nu mai are calitatea de consilier local, astfel că se impune ca organul deliberativ să nominalizeze, prin luarea unei hotărâri, persoana care urmează să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în Adunarea Generală a Acţionarilor din cadrul SC „CENTRUL AGRO TRANSILVANIA” SA CLUJ.

Din Adunarea Generală a Acţionarilor a acestei societăţi fac parte consiiliile locale municipale din județul Cluj şi consiliul local Huedin, care sunt membrii acţionari, cu menţiunea că aceste consilii locale au aprobat în anul 2004 participarea la Constituirea unităţii respective (Gherla HCL nr.7/2004).

Potrivit art.3 pct.2 lit.a) din OUG 109/2001 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul Local Gherla are competența să numească reprezentanții unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor sau asociaților şi să aprobe mandatul acestora.

6.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020.

Având în vedere prevederile art.19 al 2 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, se propune o rectificare bugetară țînând cont de execuția bugetară până în luna noiembrie, motivată pe existența unor dezechilibre între prevederile inițiale și sumele consumate.

Astfel, după analiza pe articole bugetare, la unele capitole ale bugetului, la partea de cheltuieli, la secțiunea de funcționare se constată existența unui excedent bugetar, iar alte capitole înregistrează deficit bugetar.

Exemplificăm următoarele:

  • Autorități executive CAP. 51 +215.000 lei
  • Evidența Persoanelor CAP.54 +10.000 lei
  • Poliție Locală CAP 61 +90.000 lei
  • Învățământ CAP 65 -2.500 lei
  • Cabinete Med CAP. 66 +35.000 lei
  • Zone verzi CAP. 67.05 -150.000 lei
  • Salubritate CAP. 74 -297.140 lei

În ceea ce privește veniturile bugetare, acestea se suplimentează cu suma de 32.610 lei, reprezentând venituri din valorificări de bunuri, cu 2.640 lei reprezentând venituri din aplicarea prescripției extinctive și cu 10.000 lei venituri încasate în plus la Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare.

La partea de investiții se suplimentează sumele pentru achiziția de aparatură medicală de către Spitalul municipal Gherla cu 100.000 lei și se alocă suplimentar 50.610 lei pentru achiziția de echipamente I.T.

7.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.09.2020.

Conform art. 49 alin (12) din din legea nr 273/2006 privind finantele publice locale, „în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:
a) să nu înregistreze plăţi restante;
b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.”
La data de 30.09.2020, execuția bugetului local de venituri si cheltuieli a Municipiului Gherla se prezintă astfel:
– la partea de venituri încasări în sumă de 33.021.818 lei
– la partea de cheltuieli sunt înregistrate plăți în valoare de 24.814.926 lei
La activitățile autofinanțate, execuția bugetară la 30.09.2020 se prezintă astfel:
– la partea de venituri încasări în sumă de 13.685.701 lei
– la partea de cheltuieli sunt înregistrate plăți în valoare de 13.190.149 lei
Municipiul Gherla nu înregistrează plăți restante la data de 30.09.2020.
Excedentul bugetului local al Municipiului Gherla la data de 30.09.2020 este de 8.206.892 lei, iar excedentul bugetului activiățtilor autofinanțate este de 495.552 lei.

8.Diverse probleme

foto: arhiva

sus(5)jos(14)

Lasă un răspuns