taxi gherla dej cluj telefon
locuri de munca gherla dej cluj iclod fabrica calorifere irrom
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon cofetaria ada prajituri torturi gherla vindecare tratament terapeut terapie bowen gherla dej cluj locuri de munca angajare gherla dej cluj supercom sofer muncitor
bloc anl gherla apei

Locuințele ANL vor putea fi cumpărate, care sunt condițiile și cum se calculează prețul

O lege din 1998 permite vânzarea către chiriași a locuințelor ANL. În ultima perioadă, mai multe persoane și-au exprimat interesul de a cumpăra aceste apartamente, iar la nivelul primăriei Gherla s-au făcut demersuri pentru reglementarea vânzării. Doritorii care îndeplinesc condițiile vor putea plăti în rate aceste apartamente. Banii încasați vor fi folosiți pentru construcția de noi locuințe.

Primul bloc ANL s-a construit la Gherla în perioada 2007-2008, pe strada Apei. Acesta are 30 de apartamente cu una și două camere.

foto: construcția blocului ANL de pe str. Apei, 2007

bloc anl gherla strada apei 2007

Al doilea bloc ANL, cu 20 de apartamente, s-a construit pe strada Parcului și a fost finalizat în anul 2010.

foto: construcția blocului ANL de pe str. Parcului, 2010

gherla bloc anl dig strada parcului

Un alt bloc ANL cu 72 de apartamente este în construcție în prezent pe strada Fizeșului. Lucrările au început în luna martie 2020.

foto: stadiul lucrărilor, decembrie 2020

bloc anl gherla strada fizesului

În luna noiembrie 2020, Primăria Gherla a pus în dezbatere publică un regulament de vânzare a locuințelor de tip ANL.

În referatul de specialitate al proiectului privind regulamentul de arată că la nivelul Municipiului Gherla există două imobile cu unități locative care cad sub incidența dispozițiilor legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe. Imobilele respective au fost construite de către Statul Român prin Agenția Națională pentru Locuințe pe terenul pus la dispoziție de către Municipiului Gherla. Ulterior realizării imobilelor, acestea au fost predate în vederea administrării către autoritățile locale, care au procedat la închirierea unităților locative cu respectarea dispozițiilor legii 152/1998.

Potrivit art. 10 din legea 152/1998, locuințele destinate închirierii din blocurile ANL se pot vinde titularilor contractelor de închiriere la cererea acestora și cu îndeplinirea unor condiții cumulative stabilite în același text de lege.

Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale de punere în vânzare, prin dispoziția nr. 837/2019 s-a stabilit o comisie care a întocmit un proiect de regulament de vânzare a locuințelor de tip ANL, proiecte ale contractelor de vânzare-cumpărare a locuințelor precum și actele necesare pentru a justifica cererea de vânzare-cumpărare.

Regulamentul propus conține condițiile pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, modalitățile de vânzare (vânzare în rate sau vânzare cu plata integrală), modalitățile de plată, actele necesare comisiei pentru aprecierea temeiniciei solicitării de cumpărare precum și proiectele a două modele de contracte de vânzare-cumpărare: vânzare în rate și vânzare cu plata integrală.

Dispozițiile legale prevăd că soluționarea cererii de vânzare-cumpărare trebuie să aibă loc în termen de 90 de zile de la înregistrare.

Oportunitatea acestui proiect de hotărâre este dată de faptul că există un număr mare de chiriași care și-au manifestat intenția de a cumpăra spațiile locative în care locuiesc cu ocazia unor ședințe informale care au avut loc la sediul Primăriei.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

REGULAMENT DE VÂNZARE A LOCUINŢELOR DE TIP ANL

CAP. I. Scop și definiții

ART.1. Termeni și expresii
1.1.În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

Amortizare (A) – Valoarea calculată în conformitate cu prevederile art.14 din Normele Metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobate prin Ordinul Ministrului Economiei și Finanțelor nr. 3.471/2008. Amortizarea se calculează de la data punerii în funcțiune a locuinței A.N.L. până la data vânzării acesteia, iar perioada de amortizare este calculată conform anexei nr. 16 din H.G. 962/2001-actualizat.

Comision (C) – comision de 1% din valoarea de vânzare a locuinței (VVL), care se include, împreună cu valoarea de vânzare a locuinței (VVL), în prețul de vânzare al acesteia și revine unității prin care se realizează vânzarea, respectiv Primăria Municipiului Gherla.

Data punerii în funcțiune: data încheierii Protocolului de Predare Primire între autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale în care sunt amplasate imobilele ANL și Agenția Națională pentru Locuințe.

Preț de vânzare al locuinței (PVL) Este compus din valoarea de vânzare a locuinței la care se adaugă comisionul.

Solicitant: Persoană fizică, titulară a contractului de închiriere, după împlinirea a cel puțin un an de închiriere neîntreruptă.

Teren aferent locuințelor ANL ( Sf): Suprafața aferentă la sol plus terenul din jurul blocului conform planului de situație, dacă este.

Valoare de inventar (VINV) valoarea prevăzută în cadrul Protocolului de Predare primire încheiat între autoritățile adimistrației publice locale ale unităților administrative teritoriale în care sunt amplasate imobilele A.N.L. și Agenția Națională pentru Locuințe.

Valoarea de vânzare a locuinţei (VVL) rezultă din multiplicarea valorii de înlocuire pe m2(VI) cu suprafața construită efectivă (SCE), inclusiv cotele indivize (CI), diminuată cu valoarea amortizării, calculată de la data punerii în funcțiune a locuinței până la data vânzării.

Valoarea de înlocuire (Vi/MP): Valoarea de înlocuire este valoarea medie ponderată pe metru pătrat, calculată pe baza valorii contractelor de antrepriză încheiate, în condiţiile legii, în cursul anului anterior de către A.N.L. cu antreprenorii, care se majorează cu un coeficient rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderată pe metru pătrat a locuințelor puse în funcţiune în anul anterior și valoarea medie ponderată pe metru pătrat contractată la momentul începerii lucrărilor acestor locuinţe. În cazul în care, în cursul anului anterior, A.N.L. nu a încheiat cel puţin două contracte de antrepriză cu antreprenorii, pentru stabilirea valorii de înlocuire se utilizează ca an de calcul ultimul an în care s-au încheiat cel puţin două contracte de antrepriză. Valoarea de înlocuire pe metru pătrat astfel calculată se stabileşte anual prin Ordin al Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Venit mediu net pe membru de familie: venitul mediu net pe membru de familie obţinut prin însumarea veniturilor nete ale membrilor de familie și să nu depășească cu 100% salariul mediu net pe economie.

ART. 2 .Dispoziții generale
2.1. Scopul prezentului regulament îl reprezintă stabilirea cadrului general, a principiilor și procedurilor privind vânzarea locuințelor de tip A.N.L.
2.2. Baza legală pentru stabilirea cadrului general, principiilor si a procedurii privind vânzarea locuințelor de tip A.N.L.o reprezintă:
•Legea nr. 152/1998, republicată și actualizată, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.
•H.G. nr. 962/2001,privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998.
•Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, cu modificările și completările ulterioare, privind instituţiile de credit și adecvarea capitalului.
• Legea nr. 227/2007, privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006.
• Ordinul nr. 3519/2020 privind stabilirea valorii de înlocuire a locuințelor A.N.L.

CAPITOLUL II:Procedura de valorificare a locuințelor A.N.L.

ART. 3 .Vânzarea A. N. L.
3.1. Locuințele A.N.L. reprezintă locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, repartizate în condiţiile art. 8 alin. (3) sau ale art. 23, după caz, din Legea nr. 152/1998, republicată și actualizată, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.
3.2. Locuințele A.N.L., se pot vinde titularilor contractelor de închiriere numai la solicitarea acestora.
3.3. (1) Vânzarea locuințelor prevăzute la Art.3.1. se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998, republicată și actualizată și în conformitate cu prevederile H.G. nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Vânzarea locuințelor A.N.L. se realizează la solicitarea persoanelor menţionate la Art. 3.2. după expirarea a minimum 1 an de închiriere neîntreruptă către acelaşi titular și/sau către persoana în beneficiul căreia s-a continuat închirierea în condiţiile legii, fără ca vânzarea să fie condiţionată de vârsta solicitantului.
(3) Tranzacţia menţionată va face obiectul Contractului de vânzare-cumpărare, conform modelului cadru prevăzut în Anexa nr. 1 respectiv Anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
3.4. Locuințele pentru tineri, destinate închirierii, repartizate în condiţiile Art. 8, alin. (3), din Legea nr. 152/1998 se vând solicitanţilor care îndeplinesc la data exercitării opţiunii de cumpărare următoarele condiţii:
– titularul contractului de închiriere precum și soţul/soţia acestuia pot beneficia o singură dată de cumpărarea unei locuinţe pentru tineri destinate închirierii
– titularul contractului de închiriere şi membrii familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – să nu deţină o altă locuinţă în proprietate, inclusiv casă de vacanţă, cu excepţia cotelor-părţi dintr-o locuinţă, dobândite în condiţiile legii, dacă acestea nu depăşesc suprafaţa utilă de 37 m2
– titularul contractului de închiriere şi membrii familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – să nu deţină la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare un teren atribuit conform prevederilor Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată.
– venitul mediu net pe membru de familie la data vânzării, al titularului contractului de închiriere a locuinţei, realizat în ultimele 12 luni, la data vânzării, să nu depăşească cu 100% salariul mediu brut pe economie.
3.5.Preţul locuinţei se poate achita integral, la data încheierii contractului de vânzare, din surse proprii ale beneficiarului şi/sau din credite contractate de beneficiar de la instituţii financiare autorizate, inclusiv cu garanţia statului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării cererii, de către Primăria Municipiului Gherla, sau în rate lunare, inclusive dobânda aferentă, cu un avans minim de 15% din valoarea de vânzare.
3.6.Pentru achiziţionarea locuinţelor cu plata în rate, prevăzute la pct 3.5. din prezentul regulament, ratele lunare cuprind o dobândă care acoperă dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României la care se adaugă două puncte procentuale, această dobândă fiind aplicabilă la valoarea rămasă de achitat. Rata dobânzii de referinţă este cea valabilă la data încheierii contractului de vânzare şi rămâne neschimbată pe întreaga durată a contractului.
3.7.În cazul achiziționării locuintelor A.N.L. cu plata în rate, pentru neachitarea la termenul scadent a obligaţiilor de plată, cumpărătorul datorează majorări de întârziere. Nivelul majorării de întârziere este de 2% din cuantumul obligaţiilor neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.
3.8.Executarea obligaţiei de plată a ratelor poate fi suspendată pentru o perioadă de maximum 3 luni. Suspendarea se dispune de către autoritățile administrației publice locale în care sunt amplasate locuinţele, în condițiile în care titularul contractului de vânzare cu plata în rate lunare depune o cerere motivată cu 15 zile înainte de data stabilită pentru plata ratei curente, însoţită de acte doveditoare privind diminuarea veniturilor.
Durata contractului nu se prelungeşte cu perioada pentru care a intervenit suspendarea, valoarea ratelor lunare fiind recalculată corespunzător. Suspendarea executării obligaţiei de plată a ratelor lunare poate fi solicitată doar după minimum 36 de luni de la expirarea unei alte perioade de suspendare și de maximum 3 ori până la achitarea integrală a valorii de vânzare. După expirarea perioadei de suspendare a executării obligaţiei de plată a ratelor lunare, în cazul neachitării primei rate, contractul de vânzare-cumpărare se consideră reziliat de drept, fără nicio altă formalitate, titularul contractului fiind considerat de drept în întârziere și având obligaţia de a preda locuinţa la data notificată.În acest caz, titularul contractului este decăzut din dreptul de a solicita restituirea sumelor achitate, acestea constituindu-se în venituri la A.N.L.
3.10.În cazul achiziționării locuințelor A.N.L. cu plata în rate, cumpărătorul are posibilitatea achitării în avans, în totalitate sau parţial, a ratelor rămase, inclusiv dobânda, până la data achitării integrale.
3.11.În cazul achiziţionării locuinţei A.N.L. cu plata în rate lunare,plata avansului de minimum 15%, precum şi a comisionului de 1% se face la data încheierii contractului de vânzare în formă autentificată, iar ratele lunare se pot achita astfel:
a) în maximum 15 ani pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinţei depăşeşte salariul mediu brut pe economie cu cel puţin 80%, dar nu mai mult de 100%;
b) în maximum 20 de ani pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinţei depăşeşte salariul mediu brut pe economie cu cel puţin 50%, dar nu mai mult de 100%;
c) în maximum 25 de ani pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinţei nu depăşeşte cu 50% salariul mediu brut pe economie.
3.12. Valoarea de vânzare a locuinţei se calculează de către Primăria Municipiului Gherla și se aprobă de Consiliul Local și reprezintă valoarea de înlocuire pe metru pătrat, multiplicată cu suprafaţa construită efectiv, inclusiv cotele indivize, diminuată cu amortizarea calculată de la data punerii în funcţiune a locuinţei până la data vânzării acesteia.Valoarea de înlocuire este valoarea medie ponderată pe metru pătrat, calculată pe baza valorii contractelor de antrepriză încheiate, în condiţiile legii, în cursul anului anterior de către A.N.L. cu antreprenorii, care se majorează cu un coeficient rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderată pe metru pătrat a locuinţelor puse în funcţiune în anul anterior şi valoarea medie ponderată pe metru pătrat contractată la momentul începerii lucrărilor acestor locuinţe.
(2) Valoarea de vânzare stabilită, conform prevederilor alin. 3.12.(1) se ponderează cu un coefficient de 0,93, stabilit prin Legea 315/2001 cu modificările și completările ulterioare.
(3) Valoarea de vânzare a locuinţei se determină după următoarea formulă:

𝑽𝑽𝑳=(𝑽𝒊/𝑴𝑷 x 𝑺𝑪𝑬−𝑨) x 0,93

𝑺𝑪𝑬 = 𝑺CL + Cp

Unde: 𝑆𝐶𝐸 = suprafața construită efectiv
A = Amortizarea
𝑆𝐶𝐿 = suprafața construită a locuinței
𝐶p = cote părți indivize comune ( uz comun )
0,93 = coeficientul de pondere stabilit conform Legii 315/2001.
3.13. Pentru anul 2019 valoarea de înlocuire este valoarea medie ponderată pe metru pătrat, calculată pe baza valorii contractelor de antepriză încheiate, în condițiile legii, în cursul anului 2019 de către Agenția Națională pentru Locuințe cu anteprenorii, care se majorează cu un coeficient rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderală pe metru pătrat a locuințelor puse în funcțiune în anul 2019 în cadrul Programului de construcții locuințe pentru tineri și valoarea medie ponderată pe metru pătrat contractată la momentul începerii lucrărilor acestor locuințe.

Vi/mp 2020 = 2996.00 lei/mp inclusiv T.V.A. ( Conform Ordinului nr.3519/2020 al Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice )

În situaţia în care Valoarea de vânzare a locuinţei 𝑽𝑽𝑳 calculată în baza valorii de înlocuire este mai mică decât valoarea de inventar, atunci valoarea de vânzare a locuinţelor este egală cu valoarea de inventar a acestora, actualizată conform prevederilor legale în vigoare, mai puţin contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiţiei, calculată în funcţie de durata normată de funcţionare a clădirii, reţinută de autorităţile administraţiei publice locale şi virată către A.N.L.
3.14. Preţul final de vânzare al locuinţei ANL ( Prețul contractului ) se determină după următoarea formulă:

𝑷𝑽𝑳 = 𝑽𝑽𝑳 + 𝑪 – AV
C = 𝑽𝑽𝑳 X 1%

unde C = comision
AV = avans ( minimum 15 din valoarea de vânzare )

3.15. Valoarea de vânzare a locuinţei se actulizeaza la data vânzării acesteia de către Municipiul Gherla ținând cont:
– de amortizarea calculată de la data punerii in funcțiune a locuinței până la finele lunii anterioare încheierii contractului de vânzare
– de valoarea de înlocuire pe metru pătrat stabilită prin noi ordine
– sumele rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiţiei, calculată în funcţie de durata normată de funcţionare a clădirii, reţinută de autorităţile administraţiei publice locale până la finele lunii anterioare încheierii contractului de vânzare şi virată către Agenţia Naţională pentru Locuinţe.
3.16.În cazul clădirilor dotate cu centrale termice proprii, valoarea acestora se cuprinde în preţul locuinţelor. Centralele termice rămân în administrarea consiliilor locale până la vânzarea a jumătate plus unu din numărul locuinţelor pe care le deservesc.
3.17. În cazul vânzării locuințelor A.N.L. cu plata în numerar/prin virament bancar, transferul de proprietate asupra locuinţei se produce după achitarea integrală a valorii de vânzare, cu îndeplinirea formalităţilor de publicitate cerute de lege.
3.18. În cazul vânzării locuințelor A.N.L. cu plata în rate, dreptul de proprietate asupra locuinţei, se transferă de la vânzător la cumpărător, după achitarea integrală a prețului contractului, cu îndeplinirea formalităţilor de publicitate cerute de lege. Până la achitarea valorii de vânzare, locuinţele rămân în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în care acestea sunt amplasate, până la transferul de proprietate şi schimbarea rolului fiscal pe numele acestora.
3.19. Locuinţele nu pot face obiectul unor acte de dispoziţie între vii pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii acestora. Această interdicţie se va consemna la înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară în condiţiile legii. Prin excepţie, locuinţele pot face obiectul unor garanţii reale imobiliare, constituite în favoarea instituţiilor de credit definite conform O.U.G. nr. 99/2006 aprobată și modificată prin Legea nr. 227/2007 care finanţează achiziţia acestor locuinţe.Instituţiile de credit vor putea valorifica locuinţele şi anterior expirării termenului de 5 ani, pe calea executării silite, în condiţiile legii, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor din contractele de credit de către proprietarii locuinţelor.
3.20. Radierea dreptului de ipotecă constituit în aplicarea dispoziţiilor art. 10 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu atrage radierea interdicţiei de înstrăinare anterior împlinirii termenului de 5 ani.

ART. 4 .Dobândirea dreptului de folosință asupra cotei părți de teren aferentă locuințelor A.N. L.4.
4.1.(1) Odată cu dobândirea dreptului de proprietate asupra locuinţei A.N.L., cumpărătorul dobândeşte şi dreptul de folosinţă asupra cotei-părţi de teren aferente locuinței, pe durata existenţei clădirii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare cât și asupra cotelor părți de construcții și instalații.Dobândirea cotei-părți de teren aferente locuinței cât și asupra cotelor părți de construcții și instalații pe durata existenței clădirii este menționată în Contractul de Vânzare-Cumpărare, conform modelului cadru prevăzut în Anexele nr.1 și 2 la prezentul Regulament.

(2) Cota parte de teren aferentă locuinţelor A.N.L. (CPT)

CPT =𝑆𝑇 x Sul/Sua

unde

𝑆𝑇 = suprafața totală de lucru

Sul = suprafața utilă a locuinței
Sua = Suma suprafețelor utile a apartamentelor ce compun amplasamentul.

4.2.Transmiterea dreptului de folosintă asupra cotei părţi de teren aferentă locuinţelor A.N.L.se realizează concomitent cu transferul dreptului de proprietate asupra locuinţei A.N.L.

CAPITOLUL III.Dispoziții tranzitorii și finale

ART.5. Repartizarea sumelor rezultate din vânzarea locuințelor A.N.L.
5.1. Sumele obţinute din vânzarea locuinţelor ANL sunt destinate, exclusiv, finanţării construcţiei de locuinţe. Deasemenea, în cazul vânzării locuințelor cu plata în rate, în situația în care cumpărătorul nu achită trei rate consecutive, cumpărătorul este decăzut din dreptul de a solicita restituirea sumelor achitate, acestea constituindu-se în venituri la Agentia Națională pentru Locuințe, fiind destinate, exclusiv, finanțării construcției de locuințe.
5.2. Cumpărătorul virează sumele reprezentând valoarea de vânzare a locuinţelor A.N.L. în contul Autorității Administrației Publice Locale, ,, Venituri din vânzarea locuințelor constituite din fondurile statului „deschis pe seama Municipiului Gherla care ulterior virează sumele în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în vederea finanţării programului de locuinţe pentru tineri.
5.3.Sumele reprezentând comisionul de 1% aplicat valorii de vânzare a locuinţelor se încasează şi se constituie venituri ale bugetului local al Municipiului Gherla.
5.4. Modalitatea de stabilire a preţului de vânzare pentru locuinţele A.N.L. precum şi cea de virare a sumelor încasate cu titlu de “valoare de vânzare” va fi supusă controlului financiar preventiv acesta urmând a fi exercitat, conform prevederilor legale în vigoare, de către persoana desemnată din cadrul Primăriei Municipiului Gherla.
5.5. După vânzarea către chiriași a 3 unități locative din clădire, proprietarii au obligația să inițieze procedurile legale pentru înființarea asociației de proprietari în clădirile în care sunt situate locuințele vândute.

ART.6. Recuperarea sumelor rezultate din valorificarea locuințelor A.N.L.
Pentru recuperarea sumelor restante datorate cu titlu de „preț de vânzare pentru locuințele A.N.L.” Primăria Municipiului Gherla prin compartimentul juridic, va proceda la inițierea măsurilor de executare silită potrivit predeverilor legale.
ART.7. Dispoziții finale.
7.1. Primăria Municipiului Gherla va comunica lunar până la data de 15 a lunii în curs pentru luna anterioară Agenției Naționale pentru Locuințe situația privind vânzările de locuințe A.N.L., sumele încasate/virate reprezentând valorile de vânzare ale locuințelor A.N.L. în vederea conducerii evidențelor prevăzute de Legea 152/1998 republicată și actualizată.
7.2. Comisia de vânzare a locuințelor A.N.L., nominalizată prin Dispoziția primarului nr_______ din _______va comunica lunar până la data de 15 a lunii în curs pentru luna anterioară, Biroului de Impunere și Taxe Locale din cadrul Primăriei Municipiului Gherla, situația privind Contractele de Vânzare-Cumpărare, având ca obiect locuințe A.N.L., în vederea stabilirii obligațiilor fiscale ce decurg din transferul dreptului de proprietate.
7.3. Contractele de Vânzare-Cumpărare, precum și orice alte acte încheiate cu încălcarea dispozițiilor art. 8 alin (3) și ale art. 10 din Legea 152/1998, republicată și actualizată, sunt lovite de nulitate absolută.
7.4. Constatarea abaterilor prevăzute la art. 7 pct 7.3, respectiv sesizarea instanțelor judecătorești pentru constatarea nulității înscrisurilor și restabilirea situației anterioare se realizează prin grija prefectului județului Cluj.
Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de vânzare a locuințelor A.N.L. se va transmite de către solicitant sub formă de document scris.
7.5. Orice document scris va trebui înregistrat de solicitant la registratura Primăriei Municipiului Gherla, str. Bobâlna, nr. 2. Dovada comunicării o va reprezenta confirmarea de primire semnată și ștampilată în cazul expedierii prin poștă, respectiv documentația ștampilată/datată în cazul depunerii la registratura instituției.
7.6. Prezentul regulament se completează cu prevederile legale in vigoare.
7.7. Fac parte integrantă din prezentul regulament următoarele anexe:
Anexa nr. 2 – Contractul Cadru de Vânzare pentru locuinţa ANL – cu plata
integrală,în numerar/prin virament bancar.
Anexa nr. 3 – Contractul Cadru de Vânzare – Cumpărare pentru locuinţa A.N.L. – cu plata în rate.
Anexa nr. 4 – Cerere de cumpărare locuințe A.N.L.
Anexa nr. 5 – Acte necesare cumpărării locuinței A.N.L.
7.8. Contractele cadru sus menționate vor putea fi adaptate și modificate de către Primăria Municipiului Gherla, raportat la particularitățile fiecărei vânzări, în condițiile prevederilor legale în vigoare.

LISTA CU ACTE NECESARE ACHIZIȚIONĂRII LOCUINȚELOR A.N.L.

Cererea de cumpărare TIP ( întocmită de către titularul contractului de închiriere ) se va depune la Registratura Primăriei Municipiului Gherla împreună cu următoarele documente:

1. Contractul de închiriere, cu actele adiționale de prelungire pe anul în curs-copii xerox.
2. Chitanță de achitare a chiriei la zi-copie xerox.
3. Adeverință de la Asociația de Locatari din care să rezulte că locuiește efectiv în apartament și este cu cheltuielile de întreținere achitate la zi-în original.
4. Carte de identitate a titularului de contract și/sau soției și după caz, a copiilor-în copie xerox și original.
5. Certificate de naștere a copiilor minori-în copie xerox și original.
6. Certificat de căsătorie sau sentință de divorț, după caz-în copie xerox și original.
7. În cazul persoanelor aflate în întreținere se va prezenta sentința/decizia de încredințare-în copie xerox și original.
8. Declarații notariale ale titularului de contract și după caz, a soțului/soției, precum și a altor persoane aflate în întreținerea titularului de contract, membrii ai familei acestuia, din care să rezulte că:
– nu dețin și/sau nu au deținut o altă locuință în proprietate, inclusiv casă de vacanță, cu excepţia cotelor-părţi dintr-o locuinţă, dobândite în condiţiile legii, dacă acestea nu depăşesc suprafaţa utilă de 37 m2, suprafaţă utilă minimală/persoană, prevăzută de Legea nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– nu deţin la data încheierii contractului de vânzare un teren atribuit conform prevederilor Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare.
9. Adeverință eliberată de unitatea angajatoare care să cuprindă venitul net realizat în ultimele 12 luni în care se efectuează cererea de cumpărare/anterior lunii în care se materializează vânzarea pentru soț, soție și ceilalți membri majori ai familiei, menționați în contract.
10. Pentru persoanele care cumulează venituri sau care realizează venituri din profesii liberale, se va prezenta dovada pentru veniturile realizate, eliberată de către Administrația Finanțelor Publice.
11. Certificat fiscal din care să rezulte că nu are datorii la bugetul local.
12. Alte acte după caz pe care titularul contractului le consideră necesare în dovedirea condițiilor de eligibilitate la vânzarea locuinței A.N.L.

După analizarea dosarului, titularul de contract va fi înștiințat în scris, pentru a i se comunica dacă este eligibil/neeligibil pentru a proceda la vânzarea către acesta a locuinței.

sus(6)jos(7)

Lasă un răspuns