taxi gherla dej cluj telefon
locuri de munca gherla dej cluj iclod fabrica calorifere irrom
gama optic gherla ochelari rabla oftalmologie analize medicale dej cluj
apartament vanzare gherla
apartament vanzare gherla
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon cofetaria ada prajituri torturi gherla angajare infirmiera camin varstnici rebeca santioana taga gherla cluj creare site web gherla dej cluj
gal gherla pocu

GAL Plaiuri Someșene – Lansare apeluri de selecție a fișelor de proiecte pe POCU

LANSARE APELURI DE SELECTIE A FISELOR DE PROIECTE PE POCU

POCU/ GAL PLAIURI SOMESENE / 2021/ 5/ 4/ OS 5.1./ 6 Facilitare comunitară și asistență juridică prin reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă sau care condiționează obținerea drepturilor de asistență socială, inclusiv măsuri de încadrare a copiilor în creșă/școală și reîncadrare pe piața muncii, 10 Programe de ucenicie, formare profesională, consiliere și orientare vocațională pentru tineri și adulți, 18 Frigider comunitar, biblioteca de lucruri și campanii de informare în diverse domenii.Programe de ucenicie, formare profesională, consiliere și orientare vocațională pentru tineri și adulți, 14 Operaționalizare Centru comunitar integrat, 17 Formarea personalului si furnizarea de servicii de tip afterschool, oferirea de subvenții etc.

Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene, beneficiar al contracului NR.: POCU/390/5/1/123789 / 28.09.2018 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, pentru proiectul cofinantat de UNIUNEA EUROPEANA din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 de pe Axa prioritară 5, Obiectiv specific 5.1 și Titlul proiectului: Implică-te în prezent ! Schimbă viitorul ! – Funcționarea Grupului de Acțiune Locală Plaiuri Somesene, cod MYSMIS 123789,

anunţă lansarea celui de-al patrulea apel de selecţie a Fişelor de proiecte pe POCU în vederea implementarii masurilor/interventiilor din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a municipiului Gherla, plasată sub Responsabilitatea Comunității.

Obiectivele principale al proiectului :
588 de persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care beneficiază de servicii integrate.
294 persoane vor beneficia de masuri de ocupare.
147 persoane vor dobândi o calificare la încetarea calității de participant.
74 persoane vor avea un loc de muncă asigurat.
168 persoane vor beneficia de servicii medicale, sociale si socio-medicale.
360 persoane vor beneficia de îmbunătățirea condițiilor de locuire.

145 persoane vor beneficia de asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate.

201 persoane vor beneficia de campanii privind combaterea discriminării și a segregării.
Sprijin pentru un numar de 150 de copii din grupul tinta, pentru cresterea accesului si participarii la educatia timpurie (de nivel antepreșcolar și preșcolar) si Sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii.

Prezentul apel este de tip competitiv, cu termen limită de depunere
Data și ora de începere a depunerii de fișe de proiecte: 09 AUGUST 2021, ora 12:00
Data și ora închiderii apelului: 4 OCTOMBRIE 2021, ora 15:00

Apelul vizează:

Măsura 3 Îmbunătățirea condițiilor locative –Interventia- Facilitare comunitară și asistență juridică prin reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă sau care condiționează obținerea drepturilor de asistență socială, inclusiv măsuri de încadrare a copiilor în creșă/școală și reîncadrare pe piața muncii – răspunzând OBIECTIVULUI SPECIFIC nr 2 Reducerea numărului de spații locative improprii.
Măsura 5 Facilitarea accesului pe piața muncii a grupurilor vulnerabile –Intervenția – Programe de ucenicie, formare profesională, consiliere și orientare vocațională pentru tineri și adulți – răspunzând OBIECTIVULUI SPECIFIC nr 3 Creșterea cu 2% a numărului de salariați din ZUM până in 2023.
Măsura 7 – Asigurarea serviciilor sociale, medicale, socio-medicale și comunitare integrate – intervenția – Operaționalizare centru comunitar integrat răspunzând OBIECTIVULUI SPECIFIC nr 4 Facilitarea accesului la servicii educaționale, medicale și sociale de bază, creșterea calității acestor servicii.
Măsura 8 – Îmbunătățirea serviciilor educaționale în vederea reducerii abandonului școlar și eficientizării actului educațional – Interventia – Formarea personalului și furnizarea serviciilor de tip afterschool, oferirea de subvenții, etc. răspunzând OBIECTIVULUI SPECIFIC nr 4 Facilitarea accesului la servicii educaționale, medicale și sociale de bază, creșterea calității acestor servicii.
Măsura 9 Programe de inovare socială – va viza intervenția POCU nr 18 din SDL – Frigider comunitar, biblioteca de lucruri și campanii de informare în diverse domenii – răspunzând OBIECTIVULUI SPECIFIC nr 5 Întărirea comunității din ZUM/SDL prin responsabilizare, cooperare și implicare

Bugetul apelului:
Bugetul total alocat acestui apel la nivelul strategiei este de 1.070.000 euro.
Valoarea minimă eligibilă la nivel de fișă de proiect este: 101.000 euro
Valoarea maximă eligibilă la nivel de fișă de proiect este: 1.070.000 euro
Cursul valutar care se utilizează pentru calculul respectivelor valori este cursul InfoEuro din luna lansării apelului de proiecte Pocu, respectiv, luna septembrie 2019, respectiv 1 EUR = 4.7271 RON. Acest curs se va utiliza pe parcursul întregului proces de verificare și contractare

Solicitanți eligibili
Solicitanții pot fi: entități relevante pentru implementarea proiectelor aferente SDL Gherla, ce pot participa în cadrul fișei de proiect ca beneficiar unic, cât și în parteneriat cu oricare dintre entitățile eligibile în funcție de specificul intervențiilor.
• Autoritățile publice locale și unități cu personalitate juridică aflate în coordonarea/subordonarea acestora
• Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă – acreditați în conformitate cu prevedertile HG 277/21.03.2002 privind aprobarea criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii de specialitate pentru stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare
• Furnizori autorizați de formare profesională – autorizați în conformitate cu prevederile OG 129/ 31.08.2000 privind formarea profesională a adulților republicată, cu modificările și completările ulterioare
• Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, acreditate conform Ordinului Ministrului Educației și Cercetării și al Ministrului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei nr. 4543/468/2004, pentru aprobarea Procedurii de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, cu completările și modificările ulterioare
• Furnizori de servicii sociale acreditați conform legii
• Asociații și fundații – persoane juridice de drept privat constituite conform OG 26/ 2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare
• Organizații sindicale (sindicate, federații sindicale, confederații sindicale sau uniuni sindicale teritoriale) – persoane juridice de drept private, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare
• Organizații patronale (patronate, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale teritoriale) – persoane juridice de drept private, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare
• Întreprinderi sociale de inserție – persoane juridice atestate conform legii nr. 219/ 2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare
• Angajatori – persoane juridice de drept privat constituite conform Legii 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare
• Camere de comerț și Industrie – persoane juridice de utilitate publică, organizații autonome, neguvernamentale, fără scop patrimonial, organizate în temeiul dispozițiilor din Legea camerelor de comerț din Romania nr. 335/2007 cu modificările și completările ulterioare.
• Unitati scolare si Inspectorate Scolare Judetene

Modalitatea de depunere a fișelor de proiect
Fișele de proiecte vor fi depuse de către Beneficiari la punctul de lucru al Asociației GAL PLAIURI SOMEȘENE, respectiv la următoarea adresa: str. Avram Iancu nr. 2A, Mun. Gherla, județul Cluj, între orele 12.00 – 15:00, în vederea înregistrării acestora, în termen de maxim 45 zile de la data lansării apelurilor la care se adaugă perioada de prelungire a apelului.
Beneficiarii vor depune fișele de proiect în format printat, în dublu exemplar , (un exemplar original și unul ștampilat/inscripționat conform cu originalul), care să conțină OPIS, cuprins și Scrisoare de înaintare.
Documentele nu vor fi printate față – verso.
Documentele vor fi de asemenea scanate și inscripționate pe 2 CD-uri, în format PDF, reprezentând un singur document.

Pentru vizualizarea documentelor aferente acestui apel de fișe de proiecte, vă adresăm rugămintea de a accesa următoarele documente la adresa http://plaiurisomesene.ro/:

• Ghidul solicitantului CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR
PENTRU INTERVENȚIILE POCU – 6 Facilitare comunitară și asistență juridică prin reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă sau care condiționează obținerea drepturilor de asistență socială, inclusiv măsuri de încadrare a copiilor în creșă/școală și reîncadrare pe piața muncii, 10 Programe de ucenicie, formare profesională, consiliere și orientare vocațională pentru tineri și adulți, 18 Frigider comunitar, biblioteca de lucruri și campanii de informare în diverse domenii. 10 Programe de ucenicie, formare profesională, consiliere și orientare vocațională pentru tineri și adulți, 14 Operaționalizare Centru comunitar integrat, 17 Formarea personalului si furnizarea de servicii de tip afterschool, oferirea de subvenții etc. în cadrul SDL Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene AP 5/PI 9.vi/OS 5.1.
• ANEXA 1 – MODEL FIȘA DE PROIECT
• ANEXA 2 – DEFINIȚIE INDICATORI
• ANEXA 3 – INSTRUCȚIUNI ORIENTATIVE PRIVIND COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE
• ANEXA 4 – DUCAE solicitant_LIDER
• ANEXA 5 – DUCAE Partener
• ANEXA 6 – GRILA DE EVALUARE TEHNICĂ FINANCIARĂ
• ANEXA 7 – DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND ASUMAREA RESPONSABILITĂȚII PENTRU ASIGURAREA SUSTENABILITĂȚII MĂSURILOR SPRIJINITE.
• ANEXA 8 – CONSIMȚĂMÂNT PRELUCRAREA DATE
• ANEXA 9 – INFORMAȚII GENERALE ȘI EXEMPLE PRIVIND COMBATEREA SEGREGĂRII
• ANEXA 10 – GRILA DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII ȘI CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE
• ANEXA 11 – CONTRACT DE SUBVENȚIE
• ANEXA 12 – MATRICEA DE COMPLEMENTARITATE

Orice informații suplimentare se pot obține la adresa: http://plaiurisomesene.ro/.
Telefon: 0754 233 977
E-mail: galplaiurisomesene@yahoo.com

Se recomandă ca până la data limită de depunere a fișelor de proiect să consultați periodic pagina de internet http://plaiurisomesene.ro/ pentru a urmări eventualele modificări ale condițiilor specifice, precum și alte comunicări/clarificări.

sus(0)jos(2)
apollo livada mobila angajare muncitor angajare sofer tir gherla dej cluj

Faci un comentariu sau dai un răspuns?