taxi gherla dej cluj telefon
locuri de munca gherla dej cluj iclod fabrica calorifere irrom
gama optic gherla ochelari rabla oftalmologie analize medicale dej cluj
apartament vanzare gherla
apartament vanzare gherla
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon cofetaria ada prajituri torturi gherla angajare infirmiera camin varstnici rebeca santioana taga gherla cluj creare site web gherla dej cluj
gal plaiuri somesene centru integrat

Gal Plaiuri Someșene – apel de fișe de proiecte Construire / înființare / modernizare / amenajare / dotare centru comunitar integrat

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALĂ PLAIURI SOMEȘENE ROMÂNIA – JUDETUL CLUJ – MUNICIPIUL GHERLA LANSEAZĂ APELUL DE FIȘE DE PROIECTE: POR/ GAL PLAIURI SOMEȘENE/ 2020/9/ Apel nr. 1/ OS 9.1./Intervenția 13 Construire/înființare/ modernizare/amenajare/ dotare centru comunitar integrat

CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE FIȘE DE PROIECTE LANSATE DE ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PLAIURI SOMEȘENE în cadrul SDL –

Etapa a III-a a mecanismului DLRC

Finanțarea pentru Construire și dotare centre comunitare integrate va fi acordată prin:
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020
AXA PRIORITARĂ 9 – SPRIJINIREA REGENERĂRII ECONOMICE ȘI SOCIALE A COMUNITĂȚILOR DEFAVORIZATE DIN MEDIUL URBAN

Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC). Apelul vizează:

Obiectivul specific 4: Facilitarea accesului la servicii educaționale, medicale și sociale de bază, creșterea calității acestor servicii

Măsura 7: Asigurarea serviciilor sociale, medicale, socio-medicale și comunitare integrate
Intervenția 13 – Construire/înființare/ modernizare/amenajare/ dotare centru comunitar integrat

Valoarea apelului, conform SDL, Anexa 23 – Bugetul SDL este de 100.000 euro.

Valoarea minimă eligibilă la nivel de fișă de proiect este: 30.000 euro

Valoarea maximă eligibilă la nivel de fișă de proiect este: 100.000 euro

Fișele de proiect a căror valoare nerambursabilă solicitată va fi mai mică decât 30.000 euro vor fi respinse.
Cursul valutar care se utilizează, atât pe parcursul întregului proces de selecție cât și pe parcursul întregului proces de verificare și contractare, pentru calculul valorilor intervențiilor va fi cursul InfoEuro din luna lansării apelului de proiecte (Octombrie 2019) de către POR, respectiv 1 euro = 4,7515 lei. Solicitanți eligibili

Categoriile de solicitanți eligibili în cadrul apelului pentru intervenția nr. 13 lansată de GAL PLAIURI SOMEȘENE sunt:
1. Unități Administrativ Teritoriale Oraș/Municipiu/sectoarele municipiului București definite conform OUG 57/2019 privind Codul administrativ, art 5., litera k și constituite potrivit Legii 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările și completările ulterioare – membru în Grupul de Acțiune Locală din cadrul Listei SDL-urilor selectate la finanțare;
2. Parteneriate între UAT Oraș/Municipiu/ sectoarele municipiului București – membru în Grupul de Acțiune Locală din cadrul Listei SDL-urilor selectate la finanțare și lider de parteneriat – și furnizori publici și privați de servicii sociale – acreditați conform legislației în vigoare, cu o vechime în domeniu de cel putin un an, inainte de depunerea proiectului – pentru acele investiții în care se vor furniza servicii sociale (obligatoriu în cazul centrelor comunitare integrate – CCI medico-sociale);
3. Furnizori publici și privati de servicii sociale acreditați conform legislației în vigoare, cu o vechime de cel putin un an, inainte de depunerea proiectului, cu competențe în furnizare de servicii sociale, comunitare, desfasurare de activitati recreativ-educative, culturale, agrement și sport.
Lansarea apelului
Prezentul apel este de tip competitiv, cu termen limită de depunere (45 zile calendaristice de la data lansării apelului de proiecte – 6 octombrie 2021, până în 19 noiembrie 2021)
Data și ora de începere a depunerii de fișe de proiecte: 6 octombrie 2021, ora 12:00
Data și ora închiderii apelului: 19 noiembrie 2021, ora 15:00.
Perioada maximă de implementare, conform Fișei intervenției nr. 13, este de 36 luni, însă fără a depăși termenul limită 31 decembrie 2023. Modalitatea de depunere a fișelor de proiect
Fișele de proiecte vor fi depuse de către Beneficiari la punctul de lucru al Asociației GAL PLAIURI SOMEȘENE, respectiv la următoarea adresa: str. Avram Iancu nr. 2A, Mun. Gherla, județul Cluj, între orele 12:00 – 15:00, în vederea înregistrării acestora.

Beneficiarii vor depune fișele de proiect în format printat, în dublu exemplar, (un exemplar original și unul ștampilat/inscripționat conform cu originalul), care să conțină OPIS, cuprins și Scrisoare de înaintare.
Documentele nu vor fi printate față – verso.
Documentele vor fi de asemenea scanate și inscripționate pe 2 CD-uri, în format PDF, reprezentând un singur document.

Pentru vizualizarea documentelor aferente acestui apel de fișe de proiecte, vă adresăm rugămintea de a accesa următoarele documente la adresa http://plaiurisomesene.ro/:
Ghidului Solicitantului CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE FIȘE DE PROIECTE LANSATE DE ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PLAIURI SOMEȘENE în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020 AXA PRIORITARĂ 9 – SPRIJINIREA REGENERĂRII ECONOMICE ȘI SOCIALE A COMUNITĂȚILOR DEFAVORIZATE DIN MEDIUL URBAN Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) respectiv pentru depunerea de fișe de proiecte aferente intervențiilor: Construire/înființare/ modernizare/amenajare/ dotare centru comunitar integrat și Construire/înființare/modernizare/amenajare/dotare infrastructură pentru desfășurarea de activități sociale și comunitare, aferente intervențiilor SDL la GAL Plaiuri Someșene.

 Anexa 1 – Formularul fișei de proiect
 Anexa 2 – Grila de verificare a eligibilității și conformității administrative
 Anexa 3 – Grila de evaluare tehnică și financiară
 Anexa 4 – Declaratia de angajament – Model C
 Anexa 5 – Declaraţia de eligibilitate
 Anexa 6 – Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
 Anexa 7 – Declaratie nedeductibilitate TVA – Model G
 Anexa 8 – Declarație cu privire la evitarea dublei finanțări

Orice informații suplimentare se pot obține la adresa: http://plaiurisomesene.ro/.
Telefon: 0756929251
E-mail: galplaiurisomesene@yahoo.com

Se recomandă ca până la data limită de depunere a fișelor de proiect să consultați periodic pagina de internet http://plaiurisomesene.ro/, pentru a urmări eventualele modificări ale condițiilor specifice, precum și alte comunicări/clarificări.

sus(0)jos(0)
apollo livada mobila angajare muncitor angajare sofer tir gherla dej cluj

Faci un comentariu sau dai un răspuns?