taxi gherla dej cluj telefon
locuri de munca gherla dej cluj iclod fabrica calorifere irrom
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon cofetaria ada prajituri torturi gherla vindecare tratament terapeut terapie bowen gherla dej cluj
gherla primarie biserica franciscana

Festival pe deal și alte proiecte la vot, în ședința de consiliu local

Pentru ziua de 19 august 2019, de la ora 15, este anunțată ședință ordinară a consiliului local, la sediul primăriei. În proiectul ordinii de zi sunt cinci puncte.

PROIECT AL ORDINII DE ZI

1.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului „Cantina de Ajutor Social ”.

2.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru înființare plantație, construire și dotare anexe agricole pentru procesare și depozitare fructe, amenajare bazin de apă, împrejmuire proprietate în Municipiul Gherla.

Prin cererea nr. 10859 din 27.09.2017 SC Country Fruits SRL, prin Tudorancea Patricia Olivia, cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca, a solicitat eliberarea unui certificatde urbanism în vederea elaborării PUZ pentru înființare plantație, construire și dotare anexe agricole pentru procesare și depozitare fructe, amenajare bazin de apă, împrejmuire proprietate în Municipiul Gherla, str. Luncii FN. Urmare acesteia s-a eliberat certificatul de urbanism nr.105/10859 din 27.09.2017.

Beneficiarul lucrării, inițiator al documentației PUZ, a parcurs etapele specifice aprobate prin Regulamentul local,referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

În ceea ce privește informarea populației referitor la această documentație de urbanism, s-au folosit ca mijloace de publicitate site-ul Primăriei, afișajul la avizierul din cadrul Primăriei și la locul amplasamentului.

Referitor la implicarea populației s-a întocmit raportul informării și consultării publicului privind PUZ pentru înființare plantație, construire și dotare anexe agricole pentru procesare și depozitare fructe, amenajare bazin de apă, împrejmuire proprietate.

În urma discuțiilor purtate și analizării în ședința Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism, s-a propus supunerea spre aprobare a documentației de urbanism într-o ședință viitoare a Consiliului Local al Municipiului Gherla în vederea luării unei hotărâri.

Obiectul documentației de urbanism constă în aprofundarea și rezolvarea complexă a problemelor funcționale, tehnice și estetice din zona studiată, în vederea înființării unei plantații de afine și construirii unei anexe agricole pentru procesare și depozitare fructe, amenajarea unui bazin de apă și împrejmuire proprietate.

Terenul studiat a fost introdus în intravilan prin Plan Urbanistic Zonal ,,Introducere teren în intravilan în vederea executării lucrărilor de construire de noi capacități de producere a energiei electrice, instalații de racordare și împrejmuire, centrală electrică fotovoltaică Băița 2”, aprobat prin HCL nr.57/30.05.2013. Această investiție nu a fost realizată, PUZ mai sus amintit nu a avut efectepână în prezent. Prin investiția propusă nu se propun parcelări și reparcelări față de situația cadastrală existentă.

Se propune schimbarea UTR I.D. existent – zonă de producție industrială- trup fotovoltaic în UTR I.A.- zona Întreprinderi Agricole.

Terenul studiat este situat în intravilanul Municipiului Gherla, la limita nordică a intravilanului existent, într-un trup intravilan, separat, adiacent de DN1C și un drum de exploatare agricolă existent. Aceasta aparține Parohiei Armeano Catolică Gherla. Firma SC Country Fruits SRL are drept de superficie și este arendaș pentru o perioadă de 40 de ani, conform extraselor cf nr.52857, 52412 și 52858.

Zona studiată prezintă un potențial de dezvoltare agricol datorită calității solului, totodată datorită proximității față de calea de transport DN1C, oferă posibilitățile facile și pentru desfacerea produselor finite.

Accesul pe terenurile studiate se realizează din drumul național DN1C, înspre est, prin drum de exploatare existent DE 2277.

Terenul ce face obiectul documentației este lipsit de construcții.

Suprafața totală de teren pe care se înființează plantația de arbuști fructiferi este de 197.500 mp. Se va amenaja o zonă administrativă în suprafață de 5.844 mp, care se va folosi pentru depozitare containere sistem de pompare și bazin de acumulare.

Terenul pe care se înființează plantația de arbuști fructiferi – afin, va avea un bazin de acumularea apei și va fi împărțit în 10 sectoare de irigat. Împrejmuirea terenului se va efectua prin montarea unui gard cu lungimea de 2.398 m. Acest amplasament este subtraversat de o conductă de aducțiune a apei potabile Cluj cu zona de protecție de 20 m, din axul acesteia. La DN1C există rețea de apă potabilă. Se va realiza un bazin vitanjabil. Apele pluviale vor fi colectate în bazinul de acumulare.

În apropierea amplasamentului există două linii electrice aeriene: LEA 20kv Dej Sud – Gherla și LEA 20 kv Gherla -Mănăstirea. Conectarea la clădirea propusă se face printr-o linie electrică subterană (LES).

Pentru caracterizarea modului de utilizare a terenului se stabilește un procent de ocupare a terenului max. (POT max) de 40% și un coeficient de utilizare a terenului max=0,6. POT max și CUT max se raportează la suprafața zonei dedicate anexelor (maxim 10% din suprafața totală a întreprinderii agricole).

Utilizările propuse: întreprinderi agricole – unități agricole, unități industriale agrare (pentru prelucrarea legumelor, a fructelor și a laptelui, pepeniere, centre de răsaduri și semințe), activități productive agroindustriale și agricole (producție, procesare, prelucrare, condiționare, depozitare fructe,legume etc.), toate tipurile de construcție și amenajări care corespund funcțiunii zonei și îndeplinesc cerințele prezentrului regulament (fabrici de prelucrări legume și fructe, sere, răsadnițe, crame, silozuri, etc.), pajiști, fânețe, pășunat, culturi agricole diverse, pepiniere, exploatații pomicole, livezi.

Față de acestea se propune analizarea în vederea luării unei hotărâri referitoare la aprobarea PUZ și a Regulamentului Local de Urbanism aferent, pentru înființare plantație, construire și dotare anexe agricole pentru procesare și depozitare fructe, amenajare bazin de apă, împrejmuire proprietate în Municipiul Gherla.

3.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru schimbare UTR zonă industrială în UTR zonă mixtă: servicii, spații agrement, sport, cazare, recuperare în Municipiul Gherla, str. Fizeșului, nr. 20.

Prin cererea nr. 1446 din 06.02.2019, Rusu Mihai pentru SC Produse Ceramice SA, domiciliat în Municipiul Gherla,  a solicitat eliberarea unui certificatde urbanism în vederea elaborării PUZ schimbare UTR zonă industrială în UTR zonă mixtă: servicii, spații agrement, sport, cazare, recuperare în Municipiul Gherla str. Fizeșului nr.20.
Urmare acesteia s-a eliberat certificatul de urbanism nr.25/1446 din 12.02.2019.

Beneficiarul lucrării, inițiator al documentației PUZ, a parcurs etapele specifice aprobate prin Regulamentul local, referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

În ceea ce privește informarea populației referitor la această documentație de urbanism, s-au folosit ca mijloace de publicitate site-ul Primăriei, afișajul la avizierul din cadrul Primăriei și la locul amplasamentului.

Referitor la implicarea populației s-a întocmit raportul informării și consultării publicului privind PUZ pentru schimbare UTR zonă industrială în UTR zonă mixtă: servicii, spații agrement, sport, cazare, recuperare în Municipiul Gherla, str. Fizeșului nr.20.

Potrivit Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcție și a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriuluiși urbanism, cu modificările și completările ulterioare, rezultă că aprobarea PUZ se face de către Consiliul Local.

În urma discuțiilor purtate și analizării în ședința Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism, ținând cont și de unele aspecte legate de sala de evenimente, ridicate de noii vecini și anume Gădălean Mihai, Băgăcian Petru și-au exprimat dezacordul în scris în faza de intenție, iar Mărginean Costel și Chiș Ioan verbal, s-a propus dezbaterea într-o ședință viitoare a Consiliului Local al Municipiului Gherla a documentației de urbanism pentru schimbare UTR zonă industrială în UTR zonă mixtă: servicii, spații agrement, sport, cazare, recuperare în Municipiul Gherla str. Fizeșului nr.20, având în vedere toate problemele ridicate.

Obiectul prezentei documentații de urbanism este schimbarea UTR zonă industrială în UTR zonă mixtă: servicii, spații agrement, sport, cazare, recuperare în Municipiul Gherla str. Fizeșului nr.20.

Conform Planului de Urbanism General al Municipiului Gherla, imobilul se află situat în UTR 18 în zona industrială.
Suprafața reglementată prin PUZ este de 16.264 mp. Accesul auto și pietonal la teren se face din str. Fizeșului. Pe teren există în prezent 12 corpuri de clădire, cărora li se va schimba funcțiunea celor existente. Suprafața totală a construcțiilor existente este de 4.679 mp și se păstrează și prin PUZ propus. Procentul maxim de ocupare a terenului (P.O.T) propus: P.O.T. max= 60%. Coeficientul maxim de utilizare a terenului (C.U.T.) propus: C.U.T. maxim= 1,2 %.

Se dorește conversia funcțională a clădirilor existente în scopul realizării unui centru mixt: de recuperare, ce cuprinde și zone de agrement, zone cu amenajări pentru sport, cazare, servicii. În prezent clădirile sunt racordate și branșate la toate utilitățile.

Regimul de înălțime maxim propus va fi de S+P+2E.

Depozitarea deșeurilor menajere se va face în containere amplasate pe platforme special amenajate (punct gospodăresc cu colectare selectivă în locuri protejate, cu acces al serviciilor de salubritate). Se va asigura parcarea autovehiculelor în incintă.

Utilizările admise sunt instituții și servicii, comerț, depozitare, activități de sănătate cu caracter ambulatoriu, recuperare medicală, de alimentație publică, turism, agrement, clădiri multifuncționale, amenajări pentru activități în aer liber, garaje, parcări, racorduri, branșamenterețele, drumuri, trotuare și alei.

Față de acestea se propune analizarea și luarea unei hotărâri referitoare la aprobarea PUZ și a Regulamentului Local de Urbanism aferent, pentru schimbare UTR zonă industrială în UTR zonă mixtă: servicii, spații agrement, sport, cazare, recuperare în Municipiul Gherla str. Fizeșului nr.20.

4.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea organizării în municipiul Gherla a evenimentului High Notes Festival, în perioada 23-24 august 2019.

Prin cererea nr. 9436/23.07.2019, Asociatia 4teen a solicitat aprobarea organizarii in perioada 23-24 august a evenimentului cultural intitulat ,,High Notes Festival”, în colaborare cu Primaria Municipiului Gherla.

În referatul proiectului se arată că acest festival este adresat tinerilor din Municipiul Gherla si nu numai, fiind organizat pentru a doua oară. Avand în vedere succesul evenimentului de anul trecut precum și dorinta multor tineri din municipiu exprimată pe rețelele de socializare pentru organizarea acestui eveniment, Asociatia 4 Teen Gherla solicită aprobarea desfășurării evenimentului în spațiul în suprafață de 5000 mp situat în poienița Epreskert (terenul de fotbal 1) de pe Dealul Cărămidăriei.

Asociatia 4 TEEN va asigura transportul, montajul și demontatul standurilor necesare desfășurării evenimentului, asigurându-se de obținerea tuturor avizelor necesare comercializării produselor alimentare sau băuturilor, prezența interpreților de muzică, precum și a altor invitați ce vor organiza diferite activități de divertisment, sens în care se vor ocupa de organizarea în condiții de securitate a publicului, a spațiului necesar activităților.

Asociația va asigura dotarea evenimentului cu energie electrică prin generatoare de curent electric la care vor asigura mentenanța pe perioada evenimentului, scena necesară desfășurării acestuia, sunet și lumini, asistența tehnică de specialitate pe durata celor două zile, precum și promovarea evenimentului prin distribuirea de flyere, afișe, spoturi video, machete de presă etc.

Municipiul Gherla va asigura paza și ordinea publică și cheltuielile necesare pentru salubrizarea perimetrului, transportul și montarea în zonă a unui număr de trei căsuțe de lemn.

Între Municipiul Gherla și Asociația 4 TEEN se va încheia un protocol în care vor fi stipulate principalele drepturi și responsabilități.

5.Diverse probleme.

sus(3)jos(34)

1 comentariu

  1. Nimic despre haosul de pe strazile in refacere, unde sunt necesare masuri urgente pe care sa le comunicati cetatenilor, chiar nu se poate face nimic ?

    sus(19)sus(0)

Lasă un răspuns