taxi gherla dej cluj telefon
locuri de munca gherla dej cluj iclod fabrica calorifere irrom
gama optic gherla ochelari rabla oftalmologie analize medicale dej cluj
apartament vanzare gherla
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon cofetaria ada prajituri torturi gherla angajare infirmiera camin varstnici rebeca santioana taga gherla cluj creare site web gherla dej cluj
bani ghiseu

Facilități pentru contribuabili – eșalonări la plata datoriilor, anulare accesorii, restructurarea obligațiilor

În contextul actual al pandemiei, ANAF aduce la cunoștința contriobuabililor facilitățile de care pot beneficia.

Tipurile de facilități fiscale ce pot fi accesate

I. Eșalonarea la plată simplificată

În ce condiții poate fi accesată eșalonarea la plată simplificată?

Orice categorie de contribuabil poate accesa eșalonarea la plată simplificată, pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru obligațiile fiscale principale și accesorii datorate după data declarării stării de urgență.
Pentru a accesa eșalonarea la plată simplificată, nu este necesar să constituiți garanții, ci trebuie doar să îndepliniți, cumulativ, următoarele condiții:
a) să depuneți o cerere până la data de 31 martie 2021 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. La cerere, puteți anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare;
b) să nu înregistrați obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență, nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală. În cazul în care, la data stării de urgenţă înregistrați astfel de obligaţii fiscale restante, acestea trebuie stinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
c) să nu vă aflați în procedura falimentului;
d) să nu vă aflați în dizolvare;
e) să aveți depuse toate declarațiile fiscale până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
f) să nu vi se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Codul de procedură fiscală.Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită.
Pe perioada eșalonării la plată puteți depune doua cereri de modificare a eșalonării la plata – în situația în care doriți includerea în eșalonare a obligațiilor care constituie conditie de plata, precum și doua cereri de menținere a valabilității eșalonării la plată – în cazul în care ați pierdut valabilitatea eșalonării la plată, ca urmare a neîndeplinirii conditiilor.
Cererea de eșalonare la plată se soluționează în termen de cel mult 5 zile de la data depunerii acesteia. La cerere nu se anexeaza alte documente, în afara propunerii de grafic de eșalonare, și nici nu este necesară constituirea de garanții.
Modelul de cerere de eșalonare la plată este prevăzut în Anexa nr. 1 la Procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central și poate fi descărcat pe pagina de internet a A.N.A.F., accesând pentru notificare – link-ul http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/C_OPANAF_3896_2020.pdf

II. Eșalonarea la plată a obligațiilor

În ce condiții poate fi accesată eșalonarea la plată?

Orice categorie de contribuabil poate accesa eșalonarea la plată, pe o perioadă de cel mult 5 ani, respectiv:
a) pe cel mult 6 luni, în situația în care nu dețineți garanții;
b) pe cel mult 12 luni, în situația în care vă încadrați în categoria contribuabililor cu risc fiscal mic ;
c) pe cel mult 5 ani, în situația în care dețineți garanții, chiar și insuficiente.
Odată cu această eșalonare se poate acorda și amânarea la plată până la finalizarea eșalonării, a dobânzilor și/sau a penalităților de întârziere, în vederea anulării, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege. Pentru anularea accesoriilor trebuie să vă încadrați intr-una din următoarele situații:
a) obligaţiile fiscale eşalonate la plată, precum şi cele care fac obiectul amânării la plată, să nu fie mai mari de 5.000 lei în cazul persoanelor fizice şi, respectiv, 20.000 lei în cazul persoanelor juridice;
b) să constituiți garanții, în situația în care obligaţiile fiscale eşalonate la plată, precum şi cele care fac obiectul amânării la plată, sunt peste plafoanele menționate la lit. a);
c) să vă încadrați în categoria contribuabililor cu risc fiscal mic, caz în care trebuie să constituiți garanții în valoare de minimum 20% din sumele ce pot face obiectul eşalonării la plată și amânării la plată în vederea anulării.
Pentru a beneficia de eșalonare la plată trebuie să îndepliniți cumulativ următoarele condiții:
a) să vă aflați în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești și să aveți capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare la plată. Aceste situații se apreciază de organul fiscal competent pe baza programului de restructurare sau de redresare financiară ori a altor informații și/sau documente relevante, prezentate de dumneavoastră sau deținute de organul fiscal;
b) să aveți constituită garanție;
c) să nu vă aflați în procedura insolvenței;
d) să nu vă aflați în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare;
e) să nu vi se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită.
Pe lângă condițiile mai sus menționate, trebuie să aveți depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal. Această condiție trebuie îndeplinită la data eliberării certificatului de atestare fiscală și se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal.
În cazul în care îndepliniți condițiile necesare și doriți să beneficiați de eșalonare la plată este necesar să depuneți cerere de acordare a eșalonării la organul fiscal competent.
Cererea de acordare a eșalonării la plată poate fi descărcată de pe pagina de internet a A.N.A.F., accesând link-ul: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/A1_OPANAF_1960_2019.pdf.

III. Anularea obligațiilor de plată accesorii

În ce condiții se poate accesa anularea obligațiilor de plată accesorii?

Pentru a beneficia de anularea unor obligații bugetare accesorii, aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, trebuie să îndepliniți cumulativ următoarele condiții:
a) toate obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 31 martie 2021 inclusiv;
b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
c) să aveți depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
d) să depuneți cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a) – c), dar nu mai târziu de data de 31 martie 2021 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.
De asemenea, puteți beneficia de anularea obligațiilor accesorii aferente și următoarelor obligațiilor bugetare principale:
a) cele stabilite prin declarații rectificative, în condițiile art. X din O.U.G. nr. 69/2020;
b) cele cu termene de plată până la data de 31 martie 2020 inclusiv și stinse până la această dată, în condițiile art. XI din O.U,G. nr. 69/2020;
c) cele stabilite prin decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale aflată în derulare la data de 14 mai 2020, în condițiile art. XII din O.U.G. nr. 69/2020;
d) cele eșalonate la plată potrivit Codului de procedură fiscală, în condițiile art. XVI din O.U.G. nr. 69/2020.
Pentru amânarea la plată, în vederea protejării la stingere, a obligațiilor de plată accesorii ce pot face obiectul anulării, puteți depune notificare la organul fiscal competent prin care vă manifestați intenția de a beneficia de anularea accesoriilor, până la depunerea cererii de anulare.
Notificarea privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii și/sau a cererii de anulare a obligațiilor de plată accesorii le puteți descărca pe pagina de internet a A.N.A.F., accesând pentru notificare – link-ul http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/N_OMFP_2100_2020.pdf și pentru cerere – link-ul https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Cerere_OUG_69_2020.pdf

IV. Restructurarea obligatiilor bugetare

În ce condiții se poate accesa restructurarea obligațiilor bugetare?

Această măsură fiscală poate fi accesată de către debitori, persoane juridice de drept public sau privat și constă în restructurarea obligatiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2020, pe o perioada de maxim 7 ani, cu posibilitatea anularii obligatiilor de plată accesorii. De asemenea, puteți beneficia de anularea a maxim 50% din obligatiile bugetare principale dacă achitați pana la data depunerii cererii, maxim 15% din obligatiile bugetare principale datorate.
Pentru a beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare, trebuie să îndepliniți cumulativ următoarele condiţii:
a) să nu îndepliniți condiţiile pentru a beneficia de eşalonarea la plată reglementată de Codul de procedură fiscală;
b) să prezintați un plan de restructurare şi un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent;
c) să nu vă aflați în procedura insolvenţei la data emiterii deciziei de aprobare a restructurării obligaţiilor bugetare. În cazul în care vă aflați în procedura insolvenţei şi doriți restructurarea obligaţiilor bugetare puteți notifica organul fiscal cu privire la intenţia dumneavoastră, cu condiţia ca până la data emiterii deciziei de aprobare a cererii de restructurare să ieșiți din această procedură;
d) să nu vă aflați în dizolvare;
e) să aveți îndeplinite obligaţiile declarative, potrivit vectorului fiscal, la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
f) să îndepliniți testul creditorului privat prudent.
În situația în care intenționați să beneficiați de restructurarea obligatiilor bugetare puteți depune la organul fiscal o notificare în acest sens, până la data de 31 martie 2021, iar cererea de restructurare a obligațiilor bugetare o puteți depune până la data de 30 iunie 2021.

Cum se pot obține informații suplimentare?

Informații suplimentare puteți obține utilizând Formularul de contact disponibil pe pagina de Internet a instituției noastre: www.anaf.ro sau telefonic, prin contactarea Serviciului de asistență telefonică a contribuabililor – Call-center, la nr. de telefon 031.403.91.60.

foto: arhiva

sus(1)jos(1)
apollo livada mobila angajare muncitor angajare sofer tir gherla dej cluj

Faci un comentariu sau dai un răspuns?