taxi gherla dej cluj telefon
locuri de munca gherla dej cluj iclod fabrica calorifere irrom
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon cofetaria ada prajituri torturi gherla vindecare tratament terapeut terapie bowen gherla dej cluj
gherla cresa

Consilierii votează cheltuielile orașului pentru 2021, bursele pentru elevi, clădirea creșei, alte proiecte

Pentru ziua de joi, 22 aprilie, de la ora 14, este convocată ședința ordinară a consiliului local Gherla.

Proiectul ordinii de zi

1.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021.

Obiectul prezentului proiect îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi a structurii acestora pe surse şi alocarea cheltuielilor pe destinaţii, pentru proiectul bugetului local de venituri şi cheltuieli și a bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021.

Având în vedere legea bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/09.03.2021 precum și adresele Direcției generale regionale a Finanțelor publice Cluj- Napoca nr. 816/15.03.2021 și nr. 824/16.03.2021 prin care sunt comunicate sumele defalcate din TVA și din unele venituri ale bugetului de stat repartizate pe unități administrative care stau la baza fundamentării bugetelor locale pe anul 2021 și luând în considerare execuția bugetară a anului precedent, s-a procedat la întocmirea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021.

Având în vedere adresa nr.1039/06.04.2021 a Direcției generale regionale a Finanțelor publice Cluj-Napoca, în conformitate cu prevederile Legii Bugetului de Stat pe anul 2021, nr.15/09.03.2021 și în baza Deciziei Directorului General al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Cluj Napoca nr.541/06.04.2021 privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor din județul Cluj și pentru finanțarea învățământului particular și cel confesional, acreditat, rămase nerepartizate până la aprobarea costului standard per elev/preșcolar pentru anul 2021, a fost repartizată în plus suma de 300.000 lei.

Bugetul local se prezintă astfel:

La partea de venituri bugetul local al anului 2021 este în suma de 59.950.120 lei, compusă din:

 • 18.136.000 lei – cote și sume din impozitul pe venit
 • 8.000.000 lei – sume defalcate din TVA
 • 3.497.000 lei – impozite și taxe pe proprietate
 • 1.544.000 lei – taxe pentru utilizarea bunurilor
 • 1.136.000i lei – închirieri și concesiuni
 • 24.896.500 lei – finanțări nerambursabile
 • 2.740.620 lei – alte venituri

La acestea se adaugă excedentul bugetului local la 31.12.2020, în sumă de 5.188.990 lei. Astfel, bugetul local al municipiului Gherla pe anul 2021 va avea la partea de cheltuieli suma de 65.139.110 lei, din care 30.447.310 lei la secțiunea de funcționare și 34.691.800 lei la secțiunea de dezvoltare.

Repartizarea pe capitole bugetare s-a făcut în funcție de solicitările compartimentelor de specialitate și a instituțiilor subordonate.

Prin adresa nr.2268/08.04.2021 a Spitalului Municipal Gherla se solicită finanțare la secțiunea de funcționare pentru cheltuieli materiale și lucrările de reparații curente în suma de 600.000 lei și dotarea cabinetelor medicale (Cabinet Oftamologie, Cabinet Pneumologie, Cabinet Recuperare, Balneologie și Fiziokinetoterapie și a unui compartiment de Cardiologie) cu aparatură medicală la secțiunea de dezvoltare, în suma de 300.000 lei.

Astfel Bugetul activităților autofinanțate pe anul 2021 se prezintă astfel:

Bugetul activităților autofinanțate pe anul 2021 înregistrează la partea de venituri suma de 21.559.250 lei, la care se adaugă excedentul anului 2020, în suma de 150.750 lei, astfel bugetul activităților autofinanțate pe anul 2021 înregistrează la partea de cheltuieli suma de 21.710.000 lei.

Prin bugetul propus se asigura toate cheltuielile secțiunii de funcționare respectându-se astfel prevederile legale.

Având în vedere resursele financiare de care dispunem în anul 2021 și nevoile comunității, prezentul proiect de buget prezentat și supus aprobării consiliului local, reprezintă cea mai bună formă de cheltuire echilibrată a banului public și de eficientă economică astfel încât să satisfacă cât mai mult nevoile comunității gherlene, se arată în referatul proiectului.

Lista de investiții (mii lei)

Obiectiv valoarea buget 2021
Autoritati publice – Alte cheltuieli 20,00 20,00
Echipamente 15,00 15,00
Licente 5,00 5,00
Invățământ 20.281,50 19.290,08
SF-INFRASTRUCTURA EDUCATIONALA (Lic. Petru Maior, lic. Tehnologic, Șc. nr. 1-str D. Vodă, Șc. nr. 1 – str Romană, Grăd. Veseliei, Grăd. Arici Pogonici) 150,00 150,00
Extindere, mansardare, reabilitare, modernizare și dotare Șc. nr. 1 – execuție -POR 10.1 19.952,00 18.960,58
Procurare CT Grăd. Căsuța Fermecată 25,50 25,50
SF- extindere cu un corp nou de cladire lic. Ana Ipătescu 154,00 154,00
Sănătate 150,00 150,00
S.F.- INFRASTRUCTURA SANITARA ( SPITAL +POLICLINICA+SPITAL PEDIATRIE) 150,00 150,00
Cultură, recreere, religie 418,00 418,00
Amenajare locuri de joacă pt. copii – echipamente 130,00 130,00
Procurare dispozitive acustice și luminoase de îndepărtat ciori 80,00 80,00
Amenajarea digului de apărare în zona Parcului Mare prin amplasarea de mobilier urban, stâlpi cu panouri fotovoltaice pentru iluminat și a unui trotuar dalat pentru activități recreative-S.F. 50,00 50,00
S.F. PARC PENTRU CAINI 8,00 8,00
S.F.+P.U.Z. RESTAURAREA SI FUNCTIONALIZAREA PARCULUI MIC 150,00 150,00
Asistență socială 60,00 60,00
DALI- Modernizare Cantina de ajutor social 60,00 60,00
Dezvoltare publică, locuințe 32.023,51 10.042,72
Intocmire Plan Urbanistic General 70020301 100,00 100,00
Actualizare PMUD 50,00 50,00
Elaborare SIDU 60,00 60,00
SF+PUZ- Construire locuințe sociale 150,00 150,00
Procurare containere de locuit 500,00 500,00
SF-Extindere rețea de apă potabilă și canalizare menajeră pentru obiectivul de investiții Teren tartan și vestiar 80,00 80,00
SF- extindere rețea de apă în Băița stație de pompare, extindere rețea de apă potabilă și canalizare str Sf. Anton 60,00 60,00
Consultanță iluminat public – concesionare serviciu 55,00 55,00
Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată-POR 3.2 12.357,51 1.333,00
Îmbunățățirea calității vieții populației Mun. Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității -POR 13.1 10.865,00 3.019,33
Simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Gherla-SIPOCA 2.985,00 1.845,39
PT+EXECUTIE Construire capelă în Hășdate 500,00 500,00
Demolare cămin cultural existent și construire cămin cultural Hășdate (PT+execuție) 500,00 500,00
Proiectare și execuție SMURD 3.271,00 1.300,00
DALI Imobil Piața Libertății nr. 3 120,00 120,00
SF- REGENERARE URBANA (Complex multimedia+amenajarea zonei prin reconversie zona DC39-centru recreativ Aqua Park, Reabilitare si modernizare Parc Minerva, Amenajare si modernizare Parc 1 Mai, Modernizare Piața Agoalimentară 150,00 150,00
SF-EFICIENTA ENERGETICA ( modernizare sediul Primăriei, modernizare lic. Petru Maior, corp cladire Pța Libertății nr 3A,corp clădire Stomatologie) 150,00 150,00
DALI-Modernizare, amenajare și dotare creșă 70,00 70,00
Canalizare, salubritate 63,00 63,00
SF+PT-Toaletă cu autocurățare 50,00 50,00
Procurare toaletă eco pt. pers. cu handicap 13,00 13,00
Transporturi si telecomunicații 12.426,75 4.348,00
SF- MOBILITATE URBANA-procurare autobuze +construire stații+ stații de reîncărcare+piste pentru biciclete+modernizare trasee pietonale+semi-pietonale în Centrul istoric+dezvoltare infrastructură pt. autovehicule electrice și hibrid, amenajare coridor de mobilitate nemotorizată axa Est-Vest 150,00 150,00
SERVICII CONSULTANTA PROIECTE POR 155,00 155,00
LTE- amenajare drumuri, sistematizare pe verticală-ansamblu locuințe prin ANL 3.697,75 1.000,00
Modernizare strazi lot VI grupa I-DALI+PT 200,00 200,00
LOT VI GR.2 4.621,00 1.337,00
LOT VI GR.3 3.053,00 956,00
LTE Cartier Hășdății 220,00 220,00
SF-Amenajare parcări de utilitate publică str. Bobâlna km 45+010–km 45 +300 20,00 20,00
SF Extinderea și optimizarea pistelor de biciclete 50,00 50,00
Expertiză tehnică, DALI+ PT consolidare drum DC 37 80,00 80,00
DALI+PT- covor asfaltic drumuri Băița, accese și amenajare albie- consolidare 70,00 70,00
SF-Amenajare sensuri unice și parcări biciclete în preajma gradinițelor, școlilor, liceelor 50,00 50,00
Dali+Expertiza – Poduri de pe canalul Morii 60,00 60,00
TOTAL BUGET LOCAL 65.382,76 34.391,80
Aparatura medicală 300,00 300,00
TOTAL BUGET AUTOFINANTATE 300,00 300,00
TOTAL GENERAL 65.682,76 34.691,80

2. Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului unei burse pe anul 2021.

Având în vedere HG 1064/2020 prin care se stabilește cuantumul minim al burselor sociale, de merit, de studiu și de performanță că fiind de 100 lei și tinând cont de prevederile art.4 din OMECTS nr.5576/07.10.2011 “Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.”

Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat sunt: burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social.

Bursele de performanţă se acordă elevilor care au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă elevilor, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură, bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţînătorilor legali.

Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare. Astfel numărul de burse care se va acorda va fi stabilit de consiliile de administrație în funcție de sumele care vor fi repartizate fiecărei unități de învățământ cu această destinație. Fiecare unitate de învățământ va transmite o situație privind numărul burselor sociale a burselor de merit, de studiu și de performanță previzionat pentru anul 2021, iar în funcție de acestea și de resursele disponibile în buget, vor fi prevăzute sume cu această destinație pentru fiecare unitate de învățământ.

Astfel se propun aprobarea cuantumul burselor pe anul 2021, după cum urmează:

 • 100 lei bursă de ajutor social
 • 125 bursă de merit și de studiu
 • 150 lei bursă de performanţă

3.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe Str. Hășdății, FN, în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003.

Prin procesul-verbal nr. 3555 din 09.03.2021, Comisia constituită în baza Legii nr. 15/2003 a analizat raportul poliției locale din data de 11.02.2021 înaintat cu adresa nr. 2471 din 17.02.2021, ca urmare a solicitărilor scrise nr. 13336/2020 și 16895/2020 de către Compartimentul de Audit Public Intern de verificare a unor parcele date în folosință gratuită în vederea construirii unei locuințe proprietate personală.

S-au verificat 9 autorizații de construire expirate pentru parcele atribuite tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003.
La parcela nr. 2 (AC nr. 10/2010, expirată în 17.09.2013), beneficiar J. I., și la parcela nr. 32 (AC nr. 16/2011, expirată în 08.04.2014), beneficiar C. D.-A., construcțiile sunt executate în roșu sub acoperiș. Beneficiarii au inițiat demersuri pentru obținerea de autorizații pentru continuarea lucrărilor.
Pentru un număr de 7 parcele a căror autorizații de construire au expirat și anume parcela nr. 3, beneficiar M. E. (căruia i s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 170/06.11.2019, cu valabilitate până la 06.11.2021), parcela nr. 28, beneficiar B. I.-G., parcela nr. 25, beneficiar I. I.-T., parcela nr. 60, beneficiar V. A.-V., parcela nr. 21, beneficiar T. E., parcela nr. 20, beneficiar D. R. și parcela nr. 34, beneficiar S. N.-M., Comisia constituită în baza Legii nr. 15/2003 a analizat, ținând cont de faptul că pe parcelele 3 și 28 s-au realizat fundații, iar pe parcelele 25, 60, 21, 20 și 34 nu au fost executate lucrări și a propus retragerea dreptului de folosință.
Proiectul de hotărâre propus a fost retras de pe ordinea de zi a ședinței publice a Consiliului Local al Municipiului Gherla din 31.03.2021.
Prin Procesul-verbal nr. 5738 din 14.04.2021, Comisia constituită în baza Legii nr. 15/2003 a reanalizat proiectul de hotărâre propus, în sensul discutării cererii nr. 4862/31.03.2021 a dlui M. E., beneficiar al parcelei nr. 3 și cererii nr. 4830/30.03.2021 a dlui D. R., beneficiar al parcelei nr. 20, prin care petenții au solicitat prelungirea în continuare a dreptului de folosință asupra terenului.
În urma reanalizării situației, comisia își menține propunerea de retragere a dreptului de folosință conform anexei la proiectul de hotărâre.
Față de acestea propun retragerea dreptului de folosință beneficiarilor cuprinși în anexa la proiectul de hotărâre, potrivit art. 6 alin. 2 din Legea nr. 15/2003.

4.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a municipiului Gherla, pentru anul 2021.

Planul de ordine și siguranță publică este documentul prin care se organizează anual activitatea structurilor de poliție locală pentru menținerea ordinii și siguranței publice pe teritoriul unității administrativ teritoriale.
Având în vedere Procesul Verbal al ședinței Comisiei Locale de Ordine Publică, nr. 5833/15.04.2021, privind elaborarea Planului de Ordine și Siguranță Publică, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 155/2010, a poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3 din Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 92/2011;
Ținând cont de faptul că documentul a fost elaborat în conformitate cu dispozițiile art. 24 din H.G. nr. 1332/2010 – Regulamentul cadru de organizare și funcționare a Poliței Locale, coroborat cu cele prevăzute la art. 3 și art. 5 alin. (1) din Ordinul nr. 92/2011 emis de Ministrul Administrației și Internelor, prin care s-a aprobat Metodologia de elaborare a planului de ordine și siguranță publică al Poliției Locale.
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, se înaintează spre dezbatere și adoptare Consiliului Local proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a municipiului Gherla, pentru anul 2021.

5.Referat și proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vederea reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 23.04.2021.

Prin adresa cu nr. 4751/29.03.2021, Compania de Apă Someș SA a comunicat Municipiului Gherla convocatorul ședinței ordinare din data de 23.04.2021, în vederea mandatării reprezentantului consiliul local în Adunarea Generală a Acționarilor pentru reprezentarea intereselor Consiliului local.
Analizând ordinea de zi comunicată, se apreciază că se impune mandatarea consilierului M. M. M. în vederea votării pentru la toate punctele de pe ordinea de zi, mandat care să se reflecte într-un proiect de HCL.

6.Referat și proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj SA în vederea reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 27.04.2021.

Prin adresa cu nr. 4701/29.03.2021, Centrul Agro Transilvania Cluj SA a comunicat Municipiului Gherla convocatorul ședinței ordinare din data de 27.04.2021, în vederea mandatării reprezentantului consiliul local în Adunarea Generală a Acționarilor pentru reprezentarea intereselor Consiliului local.
Analizând ordinea de zi comunicată, se apreciază că se impune mandatarea consilierului A. G. în vederea votării pentru la toate punctele de pe ordinea de zi mandat care să se reflecte într-un proiect de HCL.

7.Referat și proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor la Societatea TETAROM SA în vederea reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 29.04.2021.

Prin adresa cu nr. 4766/29.03.2021 s-a comunicat Municipiului Gherla convocatorul ședinței ordinare din data de 29.04.2021, în vederea mandatării reprezentantului consiliul local în Adunarea Generală a Acționarilor pentru reprezentarea intereselor Consiliului local.
Analizând ordinea de zi comunicată, se apreciază că se impune mandatarea consilierului B. A.-E. în vederea votării pentru la toate punctele de pe ordinea de zi, mandat care să se reflecte într-un proiect de HCL.

8.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile – teren și construcții, din proprietatea Statului Român în domeniul public al Municipiului Gherla și administrarea Consiliului Local al Municipiului Gherla.

Începând din anul 2017, Municipiul Gherla a efectuat o serie de demersuri pentru demararea procedurilor necesare inițierii unui proiect de hotărâre de guvern prin care să se treacă din proprietatea Satului Român în domeniul public al Municipiului Gherla și în administrarea în Consiliului Local al Municipiului Gherla imobilele situate din punct de vedere administrativ în Gherla, str. Plugarilor nr.16 jud. Cluj, formate din teren înscris în CF nr. 52026 Gherla nr. cadastral 52026 în suprafață de 2283 mp. și construcții formate din:
– Construcție cu două apartamente în suprafață construită de 361 mp. înscrisă în CF colectiv 52026-C1
– Biserică în suprafață construită de 224 mp. înscrisă fără acte în CF 52026 Gherla
– Garaj în suprafață construită de 25 mp. înscrisă fără acte în CF 52026 Gherla
– Construcție anexă în suprafață construită de 16 mp. înscrisă fără acte în CF 52026 Gherla
In acest sens a fost adoptată hotărârea nr. 39/10.05.2017, prin care s-a aprobat de către Consiliul Local Gherla solicitarea trecerii imobilelor menționate mai sus din proprietatea Statului Român în domeniul public al Municipiului Gherla. Ulterior adoptării HCL 39/2017 a fost întocmită documentația care a cuprins inclusiv proiectul de hotărâre de guvern și care a fost înaintată Ministerului Sănătății în vederea promovării hotărârii de Guvern. Datorită modificărilor legislative intervenite se impune reluarea demersurilor prin adoptarea unui HCL în concordanță cu OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.
Imobilul situat în Gherla str. Plugarilor nr. 16 jud. Cluj este proprietatea Statului Român aflat în administrarea Ministerului Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj și figurează în inventarului centralizat al bunurilor din domeniului public al statului aprobat prin HG nr. 1705/2006, figurând la nr. M.F.P.121238.
Scopul solicitării este acela de a primi cu titlu de transfer gratuit în proprietatea Municipiului Gherla a unui imobil care să fie amenajat și utilizat ca și creșă.
S-a avut în vedere necesitatea înființării unei astfel de unități de învățământ ținând seama de împrejurarea că la nivel de municipiul Gherla s-a constatat necesitatea acoperirii perioadei de creștere a copiilor de la 2 ani (când expiră concediul de creștere a copiilor) la 3 ani care este vârsta minimă la care copii sunt acceptați la grădiniță în grupa mică).
La aprecierea necesității s-a avut în vedere de asemenea numărul relativ mare a acestor situații, pornindu-se de la numărul copiilor din grupele mici din oraș.

Prin GAL Plaiuri Someșene s-a aprobat intervenția 3.7: APELUL DE PROIECTE PENTRU INTERVENȚIA 12 – MODERNIZAREA, AMENAJAREA ȘI DOTAREA CREȘEI, în valoare de 140.000 euro. În 04.05.20201 se deschide linia de depunere proiecte, astfel încât poate fi depus și proiectul care se referă la MODERNIZAREA, AMENAJAREA ȘI DOTAREA CREȘEI. În aceste condiții, adoptarea proiectului de hotărâre se justifică și din punct de vedere al oportunității oferite de proiectele aprobate din GAL Plaiuri Someșene.
Având în vedere destinația ce urmează a fi atribuită imobilului de creșă, acesta va fi destinat uzului și utilității publice ,fiind pus la dispoziția comunității, în vederea facilitării și creării condițiilor necesare creșterii și dezvoltării copiilor din Municipiul Gherla.

Un alt motiv este acela că în Municipiul Gherla, patrimoniul public în ceea ce privește clădirile s-a diminuat considerabil prin restituirile în natură în temeiul Legii 10/2001 republicată privind regimul imobilelor trecute în proprietatea Statului Român.
Temeiul legal al prezentului proiect de hotărâre îl constituie art. 292 alin 1,3,4,5 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, care prevăd că trecerea unui bun din domeniul public al Statului în domeniul public al unui UAT se face la cererea Consiliului Local aprobată prin HCL, prin Hotărâre de Guvern inițiată de către ministerul de resort, în cazul de față Ministerul Sănătății, prin DSP Cluj.

9.Referat și proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Gherla în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond” Gherla.

Potrivit art. 11 din Legea 87/2006 privind asigurarea calității în învățământ, la nivelul fiecărei organizații furnizoare de educație din Romania se înființează o comisie pentru evaluarea și asigurarea calității formată din:
– 1 – 3 reprezentanţi ai corpului profesoral, aleşi prin vot secret de consiliul profesoral;
– un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta;
– un reprezentant al părinţilor, în cazul învăţământului preşcolar, primar, gimnazial sau liceal;
– un reprezentant al elevilor, în cazul învăţământului profesional, liceal şi postliceal;
– un reprezentant al consiliului local;
– un reprezentant al minorităţilor naţionale, după caz, provenind din corpul profesoral, reprezentanţii părinţilor sau ai elevilor.
Având în vedere că, la ședința de data de 28.01.2021, reprezentanții propuși de consilierii locali, care să facă parte din comisia pentru evaluarea și asigurarea calității, la Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond” Gherla, nu au întrunit numărul de voturi necesare, se propune reluarea votului pentru desemnarea reprezentantului consiliului local în această comisie.

10.Diverse probleme.

sus(4)jos(18)

1 comentariu

 1. Normal ca nu sint bani de investiti cind aproape 50% din bugetul orasului se duc pe salari in primarie reduceti cheltuielile salariale cu 20-30% si vedeti cum se aduna bani ptr investiti va place cum arata orasul? mai ales zona centrala frumos foarte frumos ca dupa razboi

  sus(16)sus(1)

Lasă un răspuns