taxi gherla dej cluj telefon
locuri de munca gherla dej cluj iclod fabrica calorifere irrom
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon cofetaria ada prajituri torturi gherla locuri de munca gherla dej cluj mariflor muncitor locuri de munca gherla dej cluj mobila montaj outlet locuri de munca gherla dej cluj mecanic alis electrician
sedinta gherla consiliul local

Ce votează consilierii locali la ședința lunară

Pentru ziua de joi, 25 iunie 2020, de la ora 16, este anunțată ședința ordinară a consiliului local Gherla.

Aceasta se va desfășura la Casa de Cultură, iar proiectul ordinii de zi se prezintă astfel:

1.Informare privind situația registrului agricol la nivelul Municipiului Gherla.

Una dintre activitățile principale ale Direcției de Administrație Publică Locală este gestionarea Registrului Agricol la nivelul Municipiului Gherla; în acest sens în cadrul DAPL există consilieri însărcinați cu ducerea la îndeplinire a dispozițiilor legale ale Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol. Astfel, situația datelor centralizate în Registrul Agricol electronic al Municipiului Gherla este următoarea:

  1. Numărul de poziții gospodăriilor populației/exploatațiilor agricole individuale/ persoanelor fizice autorizate/ întreprinderilor individuale/asociațiilor familiale cu domiciliul în localitate – 3141

  2. Numărul de poziții ale persoanelor cu domiciliul în alte localități – 96

  3. Numărul de poziții ale unităților cu personalitate juridică, care au
    activitate pe raza localității – 45

  4. Situația terenurilor înregistrate în Registrul Agricol, pe categorii de folosință sunt evidențiate în tabelul următor

2020

Categorii de folosință

Cod

rând

Total

localitate

Gospodarii/
exploatații
fără
personalitate
juridică cu
domiciliul
în localitate

Persoane cu domiciliul în alte localități

Entități cu
personali-tate
juridică
care au
activitate
pe raza
localității

A

B

1

2

3

4

Teren arabil (inclusiv sere și solarii)

01

1216.01

967.76

80.39

167.86

Pășuni naturale

02

417.45

297.47

8.43

111.55

Fânețe naturale

03

602.04

532.36

37.69

31.99

Vii, pepiniere viticole și hameisti

04

3.24

3.24

0

0

din care: – vii pe rod

05

0

0

0

0

– hameisti (total)

06

0

0

0

0

Livezi de pomi, pepiniere pomicole, arbuști fructiferi

07

35.72

31.14

4.58

0

din care: -livezi pe rod

08

0

0

0

0

Grădini familiale

09

0

0

0

0

Teren agricol (01+02+03+04+07+09)

10

2274.48

1831.99

131.09

311.40

Păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră

11

113.62

82.74

2.38

28.50

din care: păduri

12

3.08

3.08

0

0

Drumuri și căi ferate

13

3.69

2.15

0.44

1.10

Curti-constructii

14

109.12

83.37

0.48

25.27

Terenuri degradate și neproductive

15

75.30

68.55

1.20

5.55

Ape și bălți

16

0.11

0.11

0

0

Teren neagricol total (11+13+14+15+16)

17

301.84

236.92

4.50

60.42

Suprafața totală (10+17)

18

2576.33

2068.92

135.59

371.82

  1. În ceea ce privește modul de exploatare al terenurilor agricole, situația este relevată în tabelul centralizator al capitolului 3 din Registrul Agricol astfel:

2020

Specificare

Cod

rând

Total

localitate

Gospodării/

exploatații
agricole fără
personalitate
juridică cu
domiciliul
în localitate

Persoane cu
domiciliul
în alte
localități

Entități cu
personalitate
juridică care au activitate
pe raza
localității

A

B

1

2

3

4

Suprafață agricolă în proprietate = Capitolul II, punctul a) Terenuri aflate în proprietate cod 10, coloanele 2,5,8,11,14.

01

1425.97

986.91

129.93

309.13

Suprafață agricolă primită (03+…+08)

02

395.57

275.25

76.07

44.25

a) în arendă

03

16.14

15.58

0.56

0

b) în parte

04

5.95

5.95

0

0

c) cu titlu gratuit

05

107.83

92.32

15.51

0

d) în concesiune

06

265.25

161.00

60.00

44.25

e) în asociere

07

0

0

0

0

f) sub alte forme

08

0.40

0.40

0

0

Suprafață agricolă dată (10+…+15)

09

7.75

1.50

0

6.25

a) în arendă

10

2.27

0.02

0

2.25

b) în parte

11

0

0

0

0

c) cu titlu gratuit

12

5.48

1.48

0

4.00

d) în concesiune

13

0

0

0

0

e) în asociere

14

0

0

0

0

f) sub alte forme

15

0

0

0

0

Din rândul 09 – la unități cu personalitate juridică

16

0

0

0

0

Suprafață agricolă utilizată (01+02-09)

17

1813.79

1260.66

206.00

347.13

  1. Registrul Agricol reprezintă bază de date pentru efectuarea recensământului populației, astfel la nivelul Municipiului Gherla sunt înscrise 8170 de persoane.

2.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanistic de Detaliu pentru construire clădire P+1E parțial cu destinația spațiu de producție și birouri, clădire P cu destinația spații de depozitare, racorduri și utilități în Municipiul Gherla str. Codrului nr.5.

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire clădire P+1E parțial cu destinația spațiu de producție și birouri, clădire P cu destinația spații de depozitare, racorduri și utilități în municipiul Gherla str. Codrului nr.5, conform proiectului întocmit de T&T CREATOR SRL cu sediul în Municipiul Dej, str. Baia Mare nr.5, coordonator V. I. A. T., beneficiar SC BONIDA IMPORT EXPORT SRL, str. Gelu nr.38C, Gherla.
Art. 2 Durata de valabilitate a documentației de urbanism PUD este de 3 ani de la data aprobării.
Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

3.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială P, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str. George Enescu F.N.

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială parter, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla str. George Enescu F.N., conform proiectului întocmit de SC LINIE PUNCT SRL, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Al. Vlahuță, bloc lamă B, coordonator RUR, arhitect C. I. A. M. beneficiari M. L.- L. și soțul M. C.- Ș. domiciliați în municipiul Gherla.
Art. 2 Durata de valabilitate a documentației de urbanism PUD este de 3 ani de la data aprobării.
Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

4.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire două imobile locuințe colective P+1E+M, amenajări exterioare în municipiul Gherla, str. Călărași nr. 54.

Art. 1 Se aprobă Planul de Urbanism Zonal și Regulamentul local de urbanism aferent pentru construirea a două imobile locuințe colective P+1E+M, amenajări exterioare în municipiul Gherla, str. Călărași nr.54, conform proiectului întocmit de SC CIULEI PROIECT SRL cu sediul în municipiul Gherla, str. Bobîlna nr.57/7, coordonator RUR arhitect S. M. C., beneficiari J. M. și J. O., domiciliați în municipiul Gherla, str. Călărași nr.53A.
Art. 2 Durata de valabilitate a documentației de Urbanism PUZ este de 5 ani de la data aprobării.
Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

5.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.72/27.09.2018 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla.

6.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 240 mp, situat în Municipiul Gherla, str. Victoriei, pe care există Stația de Reglare de Sector Gaze Naturale.

Având în vedere solicitarea nr. 7319/21.05.2020 privind transmiterea în folosință gratuită a unui teren din Municipiul Gherla, str. Victoriei, pe care funcționează Stația de Reglare de Sector Gaze Naturale, a distribuitorului de servicii publice Delgaz Grid SĂ, în suprafață de 240 mp.

În adresa se arată intenția Delgaz Grig SA de modernizare a unor Stații de Reglare Gaze Naturale din Municipiul Gherla, iar în finanțarea proiectului este neesară administrarea terenului aferent investiției, mai exact, solicită transmiterea spre folosință pe durata existenței construcției a terenului aferent necesar. Modernizarea acestei stații este necesară pentru a putea face față viitoarelor solicitări și îmbunătățirea siguranței în exploatare, fiind o investiție în folosul comunității. Fără atribuirea terenului solicitat investiția nu poate fi realizată.

Terenul menționat anterior din Municipiul Gherla, str. Victoriei, pe care funcționează Stația de Reglare de Sector Gaze Naturale, este cuprins la numărul de inventar 138 în Anexa 1 la inventarul terenurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Gherla și are valoarea de inventar pe întreg imobilul de 912966 lei la suprafață de 13565, terenul este situat în spatele Blocului de Nefamiliști, între acest bloc și tronsonul de cale ferată.

Legea 132/2012 a energiei electrice și gazelor naturale la Art. 138 alineatul 2 litera d) vine în întâmpinarea societăților de utilitate publică și precizează că operatorul de distribuție gaze naturale are dreptul „să folosească, cu titlu gratuit, terenurile proprietate publică locale ocupate de obiectivele sistemului de distribuție, precum și pentru realizarea lucrărilor de exexcutie, operare, întreținere și reparații”.

Delgaz Grid SA își asumă toate cheltuielile necesare întreținerii imobilului precum și a asigurării pazei și protecției obiectivului.

Art. 1 Se aprobă atribuirea în folosință gratuită Delgaz Grid SA, societate care desfășoară servicii publice de distribuire a gazelor naturale, a unui teren în suprafață de 240 mp, situat în Municipiul Gherla, str. Victoriei, pe care există Stația de Reglare de Sector Gaze Naturale, având numărul de inventar 138 din Anexa 1 la inventarul terenurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Gherla și valoare de inventar a întregului imobil de 912.966 lei, cu suprafață totală de 13565.

Art. 2 Durata pentru care se acordă folosință gratuită este durata existenței și funcționarii Stației de Reglare de Sector Gaze Naturale din str. Victoriei, perioada în care Delgaz Grid SA își asumă asigurarea tuturor măsurilor necesare pazei și protecției obiectivului și suportă toate cheltuielile de întreținere necesare.

Art. 3 Atribuirea în folosință gratuită a imobilului mai sus specificat este destinată derulării unui proiect de reabilitare a Stației de Reglare de Sector Gaze Naturale din str. Victoriei, Municipiul Gherla.

Art. 4 Termenul convenit pentru predarea-primirea imobilului este dată aprobării Consiliului Local al Municipiului Gherla. Neandeplinirea obligațiilor asumate atrage după sine posibilitatea retragerii dreptului de atribuire în folosință gratuită a imobilului ce face obiectul prezenței hotărâri.

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinirea a prezenței hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executivă a Municipiul Gherla și Delgaz Grid SA.

7.Referat și proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor la TETAROM SA în vedere reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 20.07.2020.

Art. 1 Se mandatează Măhălean Lică Paul, consilier local, pentru a reprezenta interesele Consiliul Local al Municipiului Gherla în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Societății TETAROM SA din data de 20.07.2020, în sensul de a vota pentru punctele înscrise pe ordinea de zi.
Art. 2 Societatea TETAROM SA va comunica hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară acționarilor societății TETAROM SA, Consiliului local al Municipiului Gherla.
Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează dl. Măhălean Lică Paul și Societatea TETAROM SA.

8.Referat și proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor la CENTRUL AGROTRANSILVANIA CLUJ SA în vedere reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 01.07.2020.

Art. 1 Se mandatează Roman Marius, consilier local, pentru a reprezenta interesele Consiliul Local al Municipiului Gherla în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Societății CENTRUL AGROTRANSILVANIA CLUJ SA la din data de 01.07.2020, în sensul de a vota pentru punctele înscrise pe ordinea de zi.
Art. 2 CENTRUL AGROTRANSILVANIA CLUJ SA va comunica hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară acționarilor societății CENTRUL AGROTRANSILVANIA CLUJ SA, Consiliului local al Municipiului Gherla.
Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează dl. Roman Mariusi și CENTRUL AGROTRANSILVANIA CLUJ SA.

9. Hotărâre privind aprobarea utilizării că punct de lucru a spațiului în suprafață de 20 mp, situat în Municipiul Gherla, Str. Avram Iancu, nr. 2A, de către Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene

Spațiul menționat este proprietatea privată a Municipiului Gherla, cu numărul de inventar 1246 și valoare de inventar a imobilului de 25816 lei. Se propune aprobarea utilizării spațiului solicitat pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 25.06.2020.

10.Diverse probleme

foto: arhiva

sus(0)jos(47)

hayak cafenea pub club gherla dej cluj orar program tractari auto gherla dej cluj telefon

Lasă un răspuns