hayak cafenea pub club gherla dej cluj orar program mondial gherla nisip balast sort dej cluj depozit feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj ochelari vedere gherla gama optic dej clujstiri pentru viata locuri de munca gherla bucatar restaurant conte locuri de munca gherla incaltaminte locuri de munca gherla jocuri pariuri casier operator usr gherla intalnire

sedinta consiliul local gherla

Bani nerambursabili pentru biserici, sport, cultură, învățământ etc. de la bugetul local – VIDEO vot consilieri

200.000 de lei este suma acordată în anul 2018 de la bugetul local al orașului pentru finanțări nerambursabile, pentru activităţi nonprofit de interes local.

Din totalul de 200.000, suma de 100.000 de lei va fi alocată pentru activități sportive, 30.000 pentru activități culturale, de tineret, programe de protecția mediului, învățământ, programe de sănătate publică, activități sportive -altele decât cele de la primul capitol, activități sociale.

50.000 de lei sunt alocați pentru construire și reparații lăcășuri de cult, iar 20.000 de lei pentru promovarea și reprezentarea orașului.

La ședința de consiliu local din luna aprilie au fost prezentate modificările propuse la regulament. Intre acestea:

 • cererea de finanțare nerambursabilă este documentul completat și depus de către solicitant la Autoritatea Finanțatoare, în cadrul programului pentru acordare de finanțări nerambursabile în anul curent
 • anul curent este propus, în loc de anul 2018, deoarece un regulament nu este doar pentru un an
 • comisia de evaluare va fi formată din minim 5 membri, erau 3 membri în regulament
 • la punctajele de la secțiunea cultură, tineret, programe de protecția mediului, înainte erau 25 de puncte la buget și eficacitatea costului ca și criteriu de evaluare si s-a trecut 15, s-a mărit punctajul la cofinanțare, respectiv de la 15 la 25, pentru că s-a considerat la sugestia consilierul Kasza că se va mări interesul beneficiarilor. Aceeași situație este și la promovare și reprezentarea municipiului, respectiv la buget și eficacitatea, unde înainte erau 20 de puncte și s-au pus 10 puncte și s-a mărit la cofinanțare la 20
 • la transport s-a mai menționat orice mijloc de transport în comun (de ex. se merge și cu microbuze); la cazare și masă până la nivel de 3 stele
 • tot la cheltuieli eligibile: competiții sportive, tabere și conferințe, vor fi considerate eligibile și cheltuielile pentru tabere și conferințe
 • la categorii de cheltuieli neeligibile, erau o categorie neeligibile, cheltuielile cu întreținerea și reparațiile mijloacelor fixe (excepție culte), s-a considerat că nu există nici un motiv special pentru ca cultele să aibă o excepție; la cheltuieli de lux s-a completat cu timbre și obiecte de colecție
 • la art. 73 – nerespectarea termenelor si a prevederilor din contract duce la pierderea transei finale precum si la interzicerea participării pentru obținerea finanțării pe viitor, am zis în anul viitor, se sancționează doar la viitoarea sesiune. La depunerea raportului de activitate, termen de 10 zile de la finalizare, s-a mărit la 30 de zile ca să fie un termen mai cuprinzător.
 • la art. 51 era o mențiune, în sensul că la eligibilitatea solicitanților este exclusă dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, respectiv nu este eligibil solicitantul care se află în oricare dintre următoarele situații: la litera i) are conturile bancare blocate, este o situație care afectează mai multă lume și nu ține neapărat de persoana beneficiară și am scos mențiunea aceasta din regulament.

Consilierii au adus și alte modificări la regulamentul de acordare a acestor finanțări. Discuțiile au fost îndelungate, iar după supunerea la vot, toate amendamentele au fost aprobate.

Modificările la regulament

 • autoritatea finanțatoare este obligată să organizeze anual cel puțin o sesiune de selecție de oferte
 • din comisia de evaluare și selecție a proiectelor nu vor face parte persoane care dețin o funcție de conducere în cadrul instituțiilor care solicită finanțarea pentru sesiunea de selecție
 • nu se acceptă înlocuirea proiectelor depuse cu alte proiecte
 • se acceptă modificări ulterioare ale perioadelor de desfășurare a proiectelor și /sau a locațiilor pentru motive neimputabile beneficiarului, cu aprobarea prealabilă a comisiei de analiză a proiectelor de finanțare nerambursabilă
 • contestația se formulează în scris și va conține datele de identificare ale contestatarului, numărul de înregistrare a cererii de finanțare și titlu proiectului, motivele contestației, dovezile pe care se întemeiază, semnătura și ștampila
 • pentru proiecte a căror perioada de desfășurare este în luna decembrie, decontul se va depune imediat după finalizarea acestora în vederea încadrării în termenele de plată prevăzute în normele metodologice pentru încheierea exercițiului financiar, dar nu mai târziu de dată de 21 decembrie a anului respectiv
 • pentru decontările legate de cheltuielile de cazare și transport trebuie întocmită o listă cu persoanele cazate, transportate, semnată și ștampilată de către reprezentantul organizației și coordonatorul de proiect
 • organizatorii vor cuprinde în afiș, dacă au reprezentare a evenimentului, sigla primăriei și a Consiliului Local Gherla și la manifestările organizate vor invita reprezentanții acestuia
 • comisia are dreptul de a solicita clarificări în legătură cu proiectul depus, dacă consideră că este necesar
 • fiecare partid politic reprezentat în consiliul local are dreptul să delege un observator în comisia constituită pentru acordarea finanțărilor

Data limita de depunere a dosarelor pentru obținerea de finațare este 11 iunie 2018, ora 14.

Între 12-20 iunie are loc selecția și evaluarea proiectelor, iar rezultatele se comunică pe 21 iunie. Până pe 29 iunie se pot depune constestatii, iar acestea vor fi soluționate între 2-4 iulie.

Contractele vor fi incheiate în perioada 5-17 iulie 2018.

video: discuțiile și voturile din consiliul local

Regulamentul propus inițial, înainte de modificări

REGULAMENT Privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Gherla alocate pentru activități nonprofit de interes local

CAPITOLUL I : DISPOZIȚII GENERALE

TEMEIUL LEGAL

 • Municipiul Gherla finanțează în anul 2018 din fonduri proprii, pe baza unui contract de finanțare nerambursabilă, proiecte de interes local promovate de persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial- asociații sau fundații constituite conform legii- sau cultele religioase recunoscute conform legii, în conformitate cu:
 • Programul pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2018 de la bugetul Municipiului Gherla, pentru activități de interes local, conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, aprobat de Consiliul Local al Municipiului Gherla.
 • Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile pentru activități non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr. 544/2001, actualizată, privind liberul acces la informațiile de interes public.

SCOP ȘI DEFINIȚII

 • Prezentul Regulament se aplică tuturor solicitanţilor persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii ori fundaţii constituite conform legii, sau culte religioase recunoscute conform legii, care depun propuneri de proiecte în conformitate cu domeniile prevăzute în Programul Anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Gherla, aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Gherla, în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă.
 • Participarea la Programul Anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Gherla este nediscriminatorie, solicitanţii care depun propuneri de proiecte putând fi persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial, asociaţii ori fundaţii constituite potrivit legii, sau culte religioase recunoscute conform legii, care activează în municipiului Gherla şi propun desfăşurarea unor acţiuni sau programe care să contribuie la interesul public local al Municipiului Gherla în domeniile specificate în Programul Anual al finanţărilor nerambursabile.
 • Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face în concordanţă cu Programul anual, în limita fondurilor publice alocate de Consiliul Local al municipiului Gherla pentru fiecare domeniu.
 • Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general și a procedurii pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, precum și căile de atac ale actului sau deciziei autorităților finanțatoare care aplică procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă acordate din bugetul local al municipiului Gherla.
 • In ințelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:
 1. activitate generatoare de profit– activitate care produce un profit în mod direct pentru o persoană fizică sau juridică;
 2. activitate nonprofit – activitate de interes general sau în interesul unor colectivități, care nu urmărește realizarea unui profit;
 3. an bugetar – anul financiar pentru care se aprobă bugetul; anul bugetar este anul calendaristic care începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie;
 4. autoritate finanţatoare-Consiliul Local al Municipiului Gherla;
 5. beneficiar-solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă în urmă aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte;
 6. buget local – documentul prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an veniturile şi cheltuielile unităţilor administrativ-teritoriale;
 7. cerere de finanțare nerambursabilă – document completat și depus de către solicitant la Autoritatea Finanțatoare, în cadrul programului pentru acordare de finanțări nerambursabile în anul 2018 din bugeul Municipiului Gherla, pentru activități nonprofit de interes local, conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile;
 8. cerere de rambursare – formularul pe care beneficiarul finanțării nerambursabile îl prezintă Autorității finanțatoare, în vederea virării în contul său a contravalorii cheltuielior eligibile efectuate, în limitele prevăzute de prezentul Regulament;
 9. cofinanţare – finanţarea unui program, proiect, subproiect, obiectiv şi altele asemenea, parţial prin credite bugetare, parţial prin finanţarea provenită din surse atrase;
 10. comisia de evaluare și selecție – este comisia constituită în scopul analizării și evaluării proiectelor depuse.Comisia de evaluare este constituită în conformitat cu prevederile legale în vigoare, prin Dispoziția primarului Municipiului Gherla;
 11. cheltuieli eligibile– cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanţarea nerambursabilă, conform prezentului Regulament;
 12. cheltuieli neeligibile – cheltuieli care sunt necesare implementării proiectului, altele decât cele eligibile și care sunt în sarcina exclusivă a beneficiarului;
 13. contract de finanţare nerambursabilă-contract încheiat , în condiţiile legii, între Consiliul local al Municipiului Gherla , în calitate de autoritate finanţatoare şi beneficiar;
 14. finanţare nerambursabilă-alocaţie financiară directă din fonduri publice, în vederea desfăşurării de către persoanele fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial, a unor activităţi  nonprofit care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public la nivelul municipiului Gherla;
 15. fonduri publice– sume alocate din bugetul local de către Consiliul Local al Municipiului Gherla;
 16. proiect – ansamblu coerent de acțiuni tehnice și financiare, coordonae și combinate în mod logic, rațional, organizat și eficient, conform unei succesiuni de activități prevăzute a fi desfășurate într-un interval de timp și într-un loc prestabilit, pentru atingerea unor obiective determinate, obținerea unor rezultate identificabil și măsurabile, cât mai aproape posibil de așteptările și intwnțiile inițiale;
 17. solicitant-orice persoană fizică sau juridică fără scop patrimonial- asociații ori fundații constituite conform legii- sau culte religioase recunoscute conform legii, care depun o propunere de proiect;
 18. zile – zile lucrătoare, cu excepția cazurilor în care se prevede expres zile calendarisice.
 • Prezentul regulament stabileste procedura  privind atribuirea contractului de  finantare nerambursabilă:
 • Solicitantii trebuie sa fie persoane fizice sau juridice fara scop patrimonial –asociații  ori fundații constituite conform legii.
 • Finantarile nerambursabile acordate se vor utiliza numai pentru programele si proiectele de interes public initiate si organizate de catre solicitanti, in completarea veniturilor proprii si a celor primite  sub forma de donatii si sponsorizari.

DOMENIU DE APLICARE

 • Prevederile prezentului regulament se aplica pentru atribuirea oricarui contract de finantare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Gherla.
 • Categoriile de proiecte pentru care se aplică prezentul regulament sunt pentru următoarele tipuri de activităţi:
 • culturale , de tineret , programele de protecție a mediului, învățământ, programele de sănătate publică , activități sportive ( altele decât ce este trecute la punctul 2) și sociale.
 • de implementare a programelor sportive de utilitate publică
 • pentru cultele religioase
 • promovarea și reprezentarea Municipiului Gherla

PRINCIPII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ

 • Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă sunt:

1)          libera concurență, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca persoana juridică ce desfășoară activităti nonprofit să aibă dreptul de a deveni, în condițiile legii, beneficiar;

2)         eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurențial și al criteriilor  care să facă posibilă evaluarea propunerilor și a specificațiilor tehnice și financiare pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă;

3)         transparența, respectiv punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă.

4)         tratament egal, respectiv aplicarea în mod nedescriminatoriu  a criteriilor de selecție și a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, astfel încât orice persoană fizică sau juridică ce desfășoară activități nonprofit să aibă șanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

5)         neredistribuirea unei sume aprobate pentru un proiect către alt proiect al aceluiași aplicant din cauza nerealizării proiectului selecționat inițial;

6)         excluderea  cumulului, în sensul că aceeași activitate  urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea  mai multor contracte  de finanțare nerambursabilă  de la aceeași autoritate finanțatoare în decursul unui an;

7)         neretroactivitatea –respectiv excluderea posibilității  destinării fondurilor nerambursabile unei activități a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii  contractului de finanțare

8)         cofinanțarea, în sensul  că finanțările nerambursabile trebuie însoțite de o contribuție de minimum 10% din valoarea totală a finanțării din partea beneficiarului;

9)         anualitatea, în sensul  derulării întregii proceduri de finanțare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat finanțarea nerambursabilă din bugetul local.

 • Finanțarea se acordă pentru acoperirea parțială a unui program ori proiect în baza unui contract între părți. Finanțările nerambursabile acordate se vor utiliza numai pentru proiecte de interes local, inițiate și organizate de către solicitanți, în completarea veniturilor proprii și a celor din surse atrase- donații, sponsorizări, alte surse atrase- fiind obligatorie precizarea surselor atrase, proveniența și valoarea (suma).
 • Beneficiarii de finanțare nerambursabilă vor primii banii în tranșe conform mecanismului decontării cererilor de rambursare. Tranșele nu vor depăși 90 % din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate în perioada de referință.
 • Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de beneficiar.
 • Pentru același domeniu, un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanțare nerambursabilă în decursul unui an.
 • În cazul în care un beneficiar contractează, în cursul aceluiași an calendaristic , mai mult de o finanțare nerambursabilă pentru domenii diferite de la aceeași autoritate finanțatoare, nivelul finanțării nu poate depăși o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul autorității finanțatoare respective.

PREVEDERI BUGETARE 

 • Programele și proiectele de interes public vor fi selecționate pentru finanțare in cadrul limitelor fondului anual aprobat de Consiliul local al Municipiului Gherla, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea și raportarea bugetului local.

INFORMAREA PUBLICĂ ȘI TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ 

 • Procedurile de planificare și executare a plafoanelor de cheltuieli  privind finanțările nerambursabile, desemnarea membrilor Comisiei de selecție și evaluare, procedurile de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă, contractele de finanțare nerambursabilă semnate de autoritatea finanțatoare cu beneficiarii, precum și rapoartele de execuție bugetară privind finanțările nerambursabile, constituie informații de interes public, potrivit dispozițiilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

CAPITOLUL II : PROCEDURA DE SOLICITARE A FINANȚĂRII 

 • Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se face pe baza selecției publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o Comisie.
 • Procedura de selecție a proiectelor, organizată de Primăria și Consiliul Local al Municipiului Gherla va cuprinde urmatoarele etape:
  • publicarea programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile;
  • publicarea anunțului de participare;
  • înscrierea candidaților;
  • transmiterea documentației;
  • prezentarea propunerilor de proiecte;
  • verificarea eligibilității, înregistrării și a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară;
  • evaluarea propunerilor de proiecte;
  • comunicarea rezultatelor;
  • rezolvarea contestațiilor;
  • încheierea contractului sau contractelor de finanțare nerambursabilă;
  • publicarea anunțului de atribuire a contractului sau contractelor de finanțare nerambursabilă  pe site-ul Primăriei Municipiului Gherla
 • Documentația de solicitare a finanțării se va depune în plic sigilat, într-un singur exemplar original, pe suport de hârtie la registratura Primăriei Municipiului Gherla, situată în Gherla, str.Bobîlna, nr.2.
 • Documentația va fi întocmită în limba română.
 • Propunerea de proiect are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al conținutului si trebuie să fie semnată, pe propria raspundere, de către solicitant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta și redactată în limba română.
 • Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv in lei  (RON)  și  va  rămâne  ferm  pe  toată durata de îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă.
 • In vederea organizării competitiei de selectionare, pentru a primi finantare, documentatiile se vor depune in termenul stabilit de catre autoritatea finanțatoare prin anunțul de participare.

DOCUMENTAȚIA SOLICITANȚILOR PERSOANE JURIDICE va cuprinde următoarele :

 • Formular de solicitare a finanțării
 • Buget de venituri și cheltuieli al proiectului
 • Buget narativ prin care vor fi fundamentate toate categoriile de cheltuieli prevăzute
 • CV-ul responsabilului de proiect
 • Împuternicire de către președintele organizației responsabilului de proiect (coordonatorul) pentru derularea acestuia
 • Act constitutiv, statut, certificat de înregistrare fiscală și actele adiționale, act de atestare, înființare/ constituire, după caz (în copie)
 • Certificat de atestare fiscală emis de Administrația Națională a Finanțelor publice din care rezultă că nu există datorii către Stat.
 • Certificat de atestare fiscală privind taxele și impozitele locale din care să rezulte că solicitantul nu are datorii la bugetul local, emis de unitatea administrativ- teritorială în care are sediul asociația, fundația, unitatea de cult religios
 • Angajament pe propria raspundere privind contribuția financiara de minimum 10% din valoarea totala a proiectului
 • Declarație pe propria raspundere privind îndeplinirea condițiilor de la art.51, punctul 9, alin.a-i.
 • Pentru furnizorii de servicii sociale, dovada dreptului de a acorda servicii sociale, respectiv certificatul de acreditare, licența de funcționare și alte documente care dovedesc dreptul asociației sau fundației de a acorda servicii sociale (în copie), după caz.
 • Documente privind rezultatele/eficiența/impactul proiectelor finanțate anterior de la bugetul local al Municipiului Gherla, asupra comunității, mediului, etc.
 • Raport de activitate cuprinzând datele relevante pentru susținerea cererii.
 • Declarație pe proprie răspundere din care să rezulte faptul ca nu mai este contractată nicio altă finanțare nerambursabilă cu Consiliul Local al Municipiului Gherla, pentru aceeași activitate nonprofit, în decursul unui an fiscal sau mai are contractată o finanțare nerambursabilă cu Consiliul Local al Municipiului Gherla în cursul aceluiași an fiscal, dar nivelul finanțării nu depășește o treime din totalul fondurilor publice alocate programului aprobat anual în bugetul local al Municipiului Gherla.
 • Dovada sediului
 • Declaratie de imparțialitate – Anexa B
 • Declarație persoane juridice – Anexa C
 • Anexa 1 și 2 de la Contractul de finațtare
 • Anexa 3 de la Contractul de finanțare – document solicitat doar structurilor sportive
 • Certificat de identitate sportivă – document solicitat doar structurilor sportive
 • Devizul de lucrări, la prețuri actualizate și potrivit reglementărilor în vigoare privind taxa pe valoare adaugată, pentru lucrările rămase de executat, datat pe anul in curs – document dolicitat doar cultelor religioase
 • Copie de pe autorizatia de construire pentru reparatii capitale si constructii noi, eliberata potrivit Legii 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare – document dolicitat doar cultelor religioase
 • Alte documente considerate relevante de către solicitant.

ATENȚIE: Solicitantul are obligația de a anexa un opis al documentelor prezentate!

DOCUMENTAȚIA SOLICITANȚILOR PERSOANE FIZICE va cuprinde următoarele: 

 • Formular de solicitare a finanțării
 • Buget de venituri și cheltuieli al proiectului
 • Buget narativ
 • CV-ul responsabilului de proiect
 • Copie după actul de identitate
 • Dovezi privind specializarea/ experiența/ calificarea/ recomandarea în domeniul pentru care se solicită finanțarea.
 • Certificat de atestare fiscală emis de Administratia Natională a Finanțelor publicedin care rezultă ca nu există datorii către Stat
 • Certificat de atestare fiscală privind taxele și impozitele locale din care să rezulte că solicitantul nu are datorii la bugetul local, emis de unitatea administrativ- teritorială în care are sediu;
 • Angajament pe propria raspundere privind contributia financiara de minimum 10% din valoarea totala a proiectului
 • Declarație pe propria raspundere privind îndeplinirea condițiilor de la art.51, punctul 9, alin.a-i.
 • Documente privind rezultatele/eficiența/impactul proiectelor finanțate anterior de la bugetul local al Municipiului Gherla, asupra comunității, mediului, etc.
 • Raport de activitate cuprinzând datele relevante pentru susținerea cererii
 • Documente privind parteneriatul sau colaborarea cu organizații guvernamentale sau neguvernamentale, dacă este cazul.
 • Declarație pe proprie răspundere din care să rezulte faptul ca nu mai este contractată nicio altă finanțare nerambursabilă cu Consiliul Local al Municipiului Gherla, pentru aceeași activitate nonprofit, în decursul unui an fiscal sau mai are contractată o finanțare nerambursabilă cu Consiliul Local al Municipiului Gherla în cursul aceluiași an fiscal, dar nivelul finanțării nu depășește o treime din totalul fondurilor publice alocate programului aprobat anual în bugetul local al Municipiului Gherla.
 • Declarație de imparțialitate – Anexa B
 • Anexa 1 si 2 de la Contractul de finantare
 • Alte documente considerate relevante de către solicitant.

ATENȚIE: Solicitantul are obligația de a anexa un opis al documentelor prezentate!

 • Fiecare filă a documenției, de la prima până la ultima pagină, va fi numerotată în mod crescător.

TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE A CERERILOR DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ 

 • Termenul limită pentru înaintarea solicitărilor de finanțare nerambursabilă va fi publicat pe site-ul Primăriei Municipiului Gherla și în presa locală, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005.
 • Orice documetație depusă după termenul limită va fi respinsă, conform legii.

CLARIFICĂRI 

 • Clarificările se pot obține de la sediul Autorității Finanțatoare, dar numai după publicarea în presa locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Gherla, a Anunțului de participare, în condițiile prevăzute de art.23 alin.(1), (2), (3) și (4) din Legea nr.350/2005:
 • Orice persoană fizică sau juridică fără scop patrimonial care a obținut, în condițiile prezentei legi, un exemplar al documentației pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect are dreptul de a solicita și de a primi clarificări din partea autorității finanțatoare.
 • Autoritatea finanțatoare are obligația de a transmite răspuns la orice solicitare de clarificări, dar numai la acele solicitări primite cu cel puțin 6 zile înainte de data limită pentru depunerea propunerilor de proiect.
 • Autoritatea finanțatoare are obligația de a transmite răspunsul la solicitările de clarificări cu cel puțin 4 zile înainte de data limită pentru depunerea propunerilor de proiect.
 • Autoritatea finanțatoare are dreptul de a completa din proprie inițiativă, în vederea clarificării, documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și este obligată să comunice tuturor în scris orice astfel de completare. Transmiterea comunicării trebuie să respecte intervalul de timp prevăzut la alin.(3).”

CAPITOLUL III : ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA COMISIILOR DE EVALUARE ȘI CONTESTAȚII

 • Evaluarea și selecția solicitărilor se face de către Comisia de evaluare numită prin dispoziția Primarului Municipiului Gherla.
 • Comisia de evaluare va fi formată din minim 3 membrii. Comisia este legal întrunită în prezența a cel puțin jumătate plus unu din membri.
 • Activitatea Comisiei este coordonată de un președinte.
 • Modul de lucru al Comisiei de evaluare este stabilit de comun acord între membrii acesteia, urmând a se întocmi calendarul de aplicare a procedurii. Fiecare membru al Comisieiva semna o declarație de imparțialitate potrivit modelului din Anexa E.
 • Membrii Comisiei de evaluare analizează și evaluează proiectele în ședințe comune, orice decizie a Comisiei trebuie să întrunească votul a cel puțin 2/3 din membrii săi. În cazul în care Comisia de evaluare nu ajunge la un acord, decizia finală se adoptă cu votul majorității membrilor săi.
 • Membrii Comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptată au obligația de a-și prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală care se atașează la raportul Comisiei de evaluare.
 • Președintele Comisiei va asigura convocarea și prezenta membrilor comisiei, în termen de 5 zile de la data comunicării de către secretarul Comisiei a problemelor a căror rezolvare este de competența Comisiei.
 • Comunicările secretarului comisiei vor fi înaintate în scris și pe mail la adresele stabilite de comun acord cu președintele comisiei.
 • Comisia de soluționare a contestațiilor va fi formată din 3 membrii (2 membrii și un președinte) numiți prin dispoziția primarului.
 • Comisia de soluționare a contestației analizează motivele respingerii și înaintează Comisiei de selecție și evaluare a proiectelor propunerea de aprobare/respingere a contestației.
 • Secretarul Comisiei de evaluare și al Comisiei de soluționare a contestațiilor nu are drept de vot.

CAPITOLUL IV: PROCEDURA EVALUĂRII ȘI SELECȚIONĂRII  PROIECTELOR

 • Înainte de evaluarea proiectelor, se solicită departamenului Juridic al Instituției ca în termen de o zi de la predarea listei solicitanților să verifice dacă solicitanții se află în litigiu cu instituția publică și să comunice rezultatul verificărilor.
 • Documentațiile de solicitare a finanțării vor fi comunicate, pe măsura înregistrării, secretariatului Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor. Secretariatul Comisiei nu va accepta documentațiile înregistrate după termenul limită corespunzător sesiunii de finanțare. Acestea vor fi returnate solicitantului cu prioritate.
 • Documentația de solicitare a finanțării este analizată de către membrii Comisiei de evaluare și selecționare în termenul stabilit prin anunțul de participare și va fi notată conform criteriilor de evaluare. In termen de 10 zile de la data incheierii lucrărilor, secretarul comisiei comunică în scris aplicanților, rezultatul selecției, precum și fondurile propuse a fi alocate.
 • Toate cererile selecționate în urma trierii sunt supuse evaluării pe baza criteriilor de evaluare stabilite.
 • În cazul în care există un singur participant pe domeniu la procedura de selecție, aceasta se va repeta. Dacă în urma repetării procedurii de selecție, numai un participant a depus propunere de proiect, autoritatea finanțatoare are dreptul de a atribui contractul de finanțare nerambursabilă acestuia, în condițiile legii.
 • Este exclus dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, respectiv nu este eligibil solicitantul care se află în oricare dintre următoarele situaţii:
 • nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către stat, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat;
 • furnizează informaţii false în documentele prezentate;
 • a comis o gravă greşeală în materie profesională sau nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt contract de finanţare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanţatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;
 • face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • nu prezintă declarația menționată la art.26, pct. 12 din documentația solicitanților persoane juridice, respective juridice;
 • se află in litigiu cu instituția publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanțare;
 • documentația prezentată este incompletă;
 • nu și-a îndeplinit obligațiile sau a prezentat declarații inexacte la o participare anterioară

DURATA ACTIVITĂȚILOR PROGRAMELOR, PROIECTELOR, ACȚIUNILOR FINANȚATE POTRIVIT PREZENTULUI REGULAMENT

 • Finanțarea nerambursabilă se aprobă pentru activitățile derulate în intervalul situat între data publicării anunțului de către autoritatea finanțatoare, cu condiția semnării contractului de finanțare și 31 decembrie 2018.
 • Evaluarea proiectelor se face în două etape:
 1. Verificarea documentației și a criteriilor aplicate pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, conform grilei de evaluare:
 2. CULTE:
Criterii de evaluare Punctaj

maxim

1. Criterii tehnice 35
1.1-construire lacas de cult –in curs de executie 35
-construire lacas de cult –lucrari neincepute 30
1.2-lucrare de consolidare si reparatie capitala 35
1.3.-lucrare de reparatie curenta 15
1.4.-lucrare de finisaj 10
2. Valoare istorica 20
2.1 mai mare de 25 de ani 20
2.2 mai mica de 25 de ani 10
3 Buget şi eficacitatea costurilor 15
3.1 In ce masura bugetul este clar , realist si detaliat pe capitole de cheltuieli 10
3.2. in ce masura sunt necesare cheltuielile estimate in raport cu activitatea propusa pentru importanta proiectului 5
4 Cofinantare 20
4.1. cofinantare 10%-20% 10
4.2.cofinantare- peste 20 % 20
5. Capacitatea manageriala si cunostintele de specialitate: 10
Punctaj maxim 100
 1. SPORT
Criteriul Punctaj
1. Nivelul competiției în care își desfășoară activitatea 25
Campionat național divizia A 25
Campionat național divizia B 20
Campionat național divizia C 15
Campionat județean 10
Campionat municipal 5
2. Notorietate și tradiție 15
Reprezentativitatea structurii sportive pentru comunitatea locală 10
Tradiția pe ramură sportivă 5
3. Capacitatea structurii sportive 40
Experiența structurii în derularea proiectelor 5
Capacitatea structurii de a implementa proiecte 10
Valoarea contribuției proprii, min. 10% . Se acordă punctaj maxim candidatului care are stabilită prin proiect valoarea ce mai mare a contribuției proprii. Pentru ceilalți candidați punctajul se stabilește prin algoritmul :

 

Punctaj = valoarea contribuției proprii (%) *25

Valoarea contribuției maxime (%)

 

25
4. Funcționarea în cadrul structurii sportive a grupelor de copii și juniori 20
Total 100
 1. CULTURA, TINERET, PROGRAMELE DE PROTECȚIE A MEDIULUI, ÎNVĂȚĂMÂNT, PROGRAMELE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ , ACTIVITĂȚI SPORTIVE (ALTELE DE CÂT CE ESTE TRECUTE LA PUNCTUL 2) ȘI SOCIALE
Criterii de evaluare Punctaj

maxim

1. valoarea si importanta proiectului (international, nationala, regional sau locala) 25
2.  numărul, diversitatea şi aria geografică a participanţilor ale căror nevoi urmează a fi satisfăcute prin aceste proiecte 25
3.  relevanţa pentru contextul – cultural   , de tineret , programele de protecție a mediului, învățământ, programele de sănătate publică , activități sportive ( altele de cât ce este trecute la punctul 2) și sociale-   local şi contribuţia proiectului la creşterea vitalităţii oraşului; 10
4. Buget şi eficacitatea costurilor 25
5. Cofinantarea 15
Punctaj maxim 100
 1. PROMOVAREA ȘI REPREZENTAREA MUNICIPIULUI GHERLA
Criterii de evaluare Punctaj

maxim

1. valoarea si importanta proiectului (international, nationala, regional sau locala) 30
2.  numărul, diversitatea şi aria geografică a participanţilor ale căror nevoi urmează a fi satisfăcute prin aceste proiecte 25
3.  contribuţia proiectului la creşterea nivelului de promovare și reprezentare a orașului ; 15
4. Buget şi eficacitatea costurilor 20
5. Cofinantarea 10
Punctaj maxim 100

Nu se solicită prezentarea de documente suplimentare care dovedesc eligibilitatea solicitanților de finanțare.

 1. Evaluarea calității propunerilor de proiect și evaluarea financiară:
 1. Proiectele sau proiectul care întrunesc punctajul minim vor fi finanțate în ordine descrescătoare a punctajului obținut, în limita fondurilor aprobate prin Programul anual.
 2. În cazul în care există mai multe proiecte cu un puctaj egal, vor avea prioritate la finanțare proiectele pentru care este mai mare cuantumul contribuției proprii a solicitantului de finanțare.

NOTĂ : Nu poate fi luat în considerare pentru a fi finanțat un proiect care  nu a întrunit un minim de 50 de puncte.

CAPITOLUL V: CRITERII DE ELIGIBILITATE 

 • Există trei categorii de criterii de eligibilitate:
 • Solicitanții care pot depune o cerere de finanțare nerambursabilă;
 • Proiectele care pot primi o finanțare nerambursabilă;
 • Tipuri de cheltuieli care pot fi luate în considerare în stabilirea sumei reprezentând finanțarea nerambursabilă.
 • ELIGIBILITATEA SOLICITANȚILOR

Pentru a fi eligibili la accesarea fondurilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Gherla, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • Să fie persoană fizică sau juridică fără scop patrimonial, asociații sau fundații constituite conform legii, culte recunoscute conform legii sau structuri sportive recunoscute conform legii;
 • Solicitanții să aibă sediul înregistrat în România;
 • Să aibă principalele activități din proiect incluse în documetele statutare;
 • Să aibă sediul social, punct de lucru, filiala, sucursala sau punct de activitate recunoscut de către ONG-ul principal prin Regulamentul de organizare intern în municipiul Gherla;
 • Să facă dovada afilierii la o federație sportivă națională de specialitate și/sau la asociația pe ramură de sport județeană, după caz (condiție valabilă pentru structurile sportive);
 • Pentru aceeași activitate nonprofit, un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanțare nerambursabilă de la Municipiul Gherla în decursul unui an fiscal;
 • În cazul in care un beneficiar contractează, în cursul aceluiași an calendaristic, mai mult de o finanțare nerambursabilă pentru domenii diferite de la aceeași autoritate finanțatoare, nivelul finanțării nu poate depași o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul autorității finanțatoare respective;
 • Să desfășoare activități nonprofit care să contribuie la realizarea unor acțiuni sau programe de interes public;
 • Este exclus dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, respectiv nu este eligibil solicitantul care se află în oricare dintre următoarele situaţii:
 1. nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către stat, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat;
 2. furnizează informaţii false în documentele prezentate;
 3. a comis o gravă greşeală în materie profesională sau nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt contract de finanţare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanţatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;
 4. face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 5. nu prezintă declaraţia menţionată la Cap II, punctul 8, litera k), respectiv Cap II, punctul 9, litera l)
 6. documentația prezentată este incompletă;
 7. are conturile bancare blocate;
 8. nu și-a îndeplinit obligațiile sau a prezentat declarații inexacte la o participare anterioară;
 9. se afle în litigiu cu instituția publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanțare;
 • Solicitanții trebuie să depună odată cu cererea de finanțare nerambursabilă o declarație pe propria răspundere că nu se încadrează în niciuna din situațiile mai sus menționate.
 • ELIGIBILITATEA PROIECTELOR
 • Mărimea proiectelor: nu există nicio restricție referitoare la valoarea totală a proiectului. Valoarea totală a finanțării nerambursabile acordate se va încadra în limita bugetului prevăzut pentru fiecare domeniu finanțat.
 • Durata proiectului: va respecta principiul neretroactivității și reprezintă data publicării anunțului de către autoritatea finanțatoare, cu condiția semnării contractului de finanțare și 31 decembrie 2018.
 • Finanțările nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activități generatoare de profit, precum nici pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor sau pentru activități care nu sunt incluse în proiect.
 • CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE

 

Administrative: factură fiscală însoțită de chitanță/ordin de plată/bon fiscal, cu evidențierea tipurilor de produse, contractele cu furnizorii de servicii, bunuri și lucrări;

Închirieri: contract de închiriere, factură fiscală, chitanță/ ordin de plată/dispoziție de plată;

Reparații: unități și locașuri de cult religios;

Transport: bilete de avion, bilete CFR;

Cazare și masă: aferentă persoanelor implicate în derularea proiectului;

Achiziții servicii: orice activitate prestată de o persoană fizică sau juridică, care nu se încadrează la categoria onorarii, exemple: traduceri, tehnoredactare, developări, filme foto, comisioane bancare, montaje filme, reparații, întreținere aparaturi;

Cheltuieli pentru participarea la campionate și competiții sportive(pentru structurile sportive) : taxe de participare, vizite medicale, taxe arbitraj, transport, cazare și masă, echipament sportiv, medical, chirie teren de sport.

Alte costuri: tot ceea ce nu poate intra în categoriile mai sus menționate, dar care se justifică pentru activitățile proiectului.

 • CATEGORII DE CHELTUIELI NEELIGIBILE

 

Cheltuieli cu personalul : salarii, premii, bonificații;

Administrative : facturi apă, curent, canal, electricitate, comunicații, gaze, costuri de încălzire;

Cheltuieli cu întreținere și reparații mijloace fixe (excepție culte)

Achiziții terenuri, clădiri, mijloace de transport

      Facturi și documente de plată emise înainte sau după perioada de derulare a proiectului, conform contractului de finanțare (inclusiv cheltuielile beneficiarului)

Facturi cu cheltuieli nenominalizate

Cheltuieli băuturi alcoolice și tutun, room service și minibar

Cheltuieli de lux ( bijuterii, tablouri )

Comisioane bancare

Cheltuieli ale unor studii pregătitoare sau altor activități pregătitoare

Pierderi de schimb valutar

Credite la terțe părți

Dobânzi datorate

Elemente deja finanțate prin alte proiecte/finanțări

 • JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR se face luând în considerare urmatoarele aspecte:
 • Cheltuiala a fost realizată pentru proiect;
 • Cheltuiala a fost efectuată în perioada de implementare a proiectului;
 • Beneficiarul prezintă toate documentele justificative de plată: contract, factură fiscală, chitanță sau ordin de plata;
 • Beneficiarul a dovedit realizarea activității pentru care a fost efectuată cheltuiala în cauză, pe baza raportului de activitate;

CAPITOLUL VI:  ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

 • Contractul de finanțare nerambursabilă se încheie între Municipiul Gherla în calitate de AUTORITATE FINANȚATOARE prin reprezentantul legal al autorității executive – PRIMAR și Solicitantul al cărui proiect a fost selecționat, în calitate de BENEFICIAR, în termen de maxim 30 de zile de la data comunicării rezultatului sesiunii de selecție a proiectelor de către Muncipiul Gherla acestuia pe site-ul municipiului Gherla, www.gherla.ro.
 • La contract se vor anexa formularul de solicitare a finanțării, precum și bugetul de venituri și cheltuieli al programului/proiectului(Anexele 1 și 2 );
 • Conform art. 17 din Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general autoritatea finanțatoare de interes general sau regional are obligația de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, un anunț de atribuire a contractului de finanțare nerambursabilă, nu mai tarziu de 30 de zile de la data încheierii contractului și comunicării acestuia pe site-ul municipiului Gherla. Secretarul Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor se însarcinează să transmită spre publicare în Monitorul Oficial al Romaniei anunțul de atribuire a contractului de finanțare nerambursabilă.

CAPITOLUL VII: PROCEDURA DE RAPORTARE SI CONTROL 

 • Pe parcursul derularii contractului, solicitantii care au primit finantare au obligatia sa prezinte Consiliului local al municipiului Gherla urmatoarele raportari:

– raportari intermediare: vor fi depuse inainte de solicitarea oricarei transe intermediare, in

vederea justificarii transei anterioare.

  Obs. Vor fi depuse doar la solicitarea expresă a autorității finanțatoare.

– raportare finală: depusă în termen de 15 zile lucrătoare de la incheierea activității și va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect cuprizând atât finanțarea proprie, cât și contribuția Consiliului Local.

Raportările vor fi întocmite în conformitate cu anexa E la Regulament, vor fi depuse atât pe suport de hârtie și vor fi însoțite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate.

Acestea vor fi depuse la registratura Primăriei Gherla  .

 • Proiectele/programele pentru care nu s-au depus rapoartele finale in termenul stabilit prin contract nu vor obține decontarea tranșei finale și vor urma procedurile specifice.
 • Comisia de Evaluare și selecție va stabili duratele contractelor de finanțare astfel încât să asigure derularea procedeului de finanțare a contractului și de decontare a ultimei tranșe în anul

calendaristic în care s-a acordat finanțarea.

 • Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta urmatoarele documente:

– pentru decontarea cheltuielilor administrative și a cheltuielilor ocazionate de achiziționarea

tipurilor de produse, contractele cu furnizorii de servicii, bunuri și lucrări;

– pentru decontarea cheltuielilor de închiriere: contract de închiriere, factură fiscală, chitanță/ordin de plată/dispoziție de plată;

– pentru decontarea cheltuielilor care se înscriu în categoria alte cheltuieli: orice document fiscal care corespunde legislației aflate in vigoare.

              Data documentelor justificative trebuie să fie în concordanță cu perioada desfășurării acțiunii, adică după data publicării anunțului de către autoritatea finanțatoare și alocării fondurilor.

Nu se accepta la decont produse considerate din categoria de lux, alcool, cafea și țigări.

 • Autoritatea finanțatoare își rezervă dreptul de a face verificări, atât în perioada derulării contractului de finanțare nerambursabilă, cât și ulterior validării raportului final, dar nu mai tarziu de 3 luni de la data validării.

             Regimul de gestionare a sumelor finanțate și controlul financiar se realizează în condițiile legii. Auditarea sumelor utilizate se va face de către compartimentele de specialitate/auditori independenți/comisii de evaluare. Dosarul complet conținand raportul final al proiectului trebuie păstrat timp de cinci ani în arhiva aplicantului pentru un eventual audit ulterior.

CAPITOLUL VIII: CĂI DE ATAC

 • Actele sau deciziile care determină sau sunt rezultatul procedurii de evaluare a proiectelor pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă considerate nelegale pot fi atacate pe cale administrativă și/sau justiție.
 • Autoritatea finanțatoare este competentă să soluționeze contestațiile înaintate pe cale administrativă.
 • Orice persoană fizică sau juridică care are un interes legitim în legătură cu un anumit contract de finanțare nerambursabilă și care suferă sau a suferit un prejudiciu, ca o consecință directă a unui act nelegal sau a unei decizii nelegale, are dreptul de a utiliza căile de atac.
 • Acțiunea în justiție se introduce numai după epuizarea căii de atac a contestației pe cale administrativă și numai de către acele persoane care au înaintat contestații, precum și pentru acele capete de cerere care au făcut obiectul atacului pe cale administrativă.
 • Acțiunea în justișie se introduce numai atunci când autoritatea contractantă nu a răspuns unei contestații în termenul prevăzut ori atunci când contestatorul nu este satisfăcut de răspunsul primit in termen legal

CAPITOLUL IX:  SANCȚIUNI

 • Contractele de finantare pot fi reziliate de plin drept, fara a fi necesara interventia instantei de judecata, in termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificarii prin care partii in culpa i s-a adus la cunostinta ca nu si-a indeplinit obligatiile contractuale. Notificarea va putea fi comunicata in termen de 10 zile calendaristice de la data constatarii neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a uneia sau mai multor obligatii contractuale.
 • In cazul rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finantarii este obligat in termen de 15 zile sa returneze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reintregesc creditele bugetare ale acestuia, in vederea finantarii altor programe si proiecte de interes public.
 • Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului beneficiarii finantarii datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere, conform legislatiei privind colectarea creantelor bugetare, care se constituie in venituri ale bugetului local.
 • Nerespectarea termenelor si a prevederilor din contract duce la pierderea transei finale precum  si la interzicerea participarii pentru obtinerea finantarii pe viitor.

CAPITOLUL X: DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR  FINANȚĂRII NERAMBURSABILE

 • Drepturile și obligațiile Beneficiarului finanțării nerambursabile sunt:
 • Să promoveze denumirea Instituției finanțatoare în cadrul acțiunilor/activităților finanțate prin modalitățile convenite între părți.
 • Să utilizeze finanțarea nerambursabilă numai în scopul realizării proiectului;
 • Să implementeze proiectul pe propria răspundere și în concordanță cu descrierea din cererea de finanțare, cu scopul de a atinge obiectivele menționate;
 • Sa nu utilizeze finanțarea nerambursabilă pentru activități generatoare de profit;
 • Să depună la sediul autorității finanțatoare, în termen de cel mult 10 zile de la finalizarea proiectului, raportul final de activitate și raportul financiar însoțit de documente justificative;
 • Să reflecte corect și la zi, în evidențele sale contabile, toate operațiunile economicofinanciare ale proiectului și să le prezinte Autorității finanțatoare ori de câte ori sunt solicitate;
 • Să întocmească și să prezinte, ori de câte ori este solicitat, pe parcursul derulării proiectului, rapoarte de activitate cu privire la stadiul de implementare a proiectului, cheltuieli efectuatela data solicitării, precum și orice alte documente legate de proiect solicitate de Auoritatea finanțatoare;
 • Să păstreze, conform prevederilor legale, toate documentele financiare care atestă desfășurarea proiectului și să accepte controlul și verificările Autorității finanțatoare în legătură cu utilizarea finanțării nerambursabilă primită.
 • Să anunțe imediat, în scris, Autoritatea finanțatoare de eventualele schimbări intervenite în derularea contractului.
 • Să asigure contribuția, în numerar, alcătuită din: cofinanțarea de 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, precum și a valorii totale neeligibilă a proiectului;
 • Să restituie, în situația nerespectării dispozițiilor legale și a prevederilor contractului, în termen de 15 zile de la data comunicării somației de plată din partea organului de control, sumele primite, precum și penalitățile aferente acestora, calculate potrivit dispozițiilor legale în vigoare.
 • Atunci când, în îndeplinirea atribuțiilor contractuale,beneficiarul achiziționează, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziție este cea prevăzută de Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice și în Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.
 • Alte obligații stabilite prin prezentul Regulament, acte normative în vigoare.
 • Drepturile și obligațiile Autorității finanțatoare sunt următoarele:
 • Să supravegheze și să controleze modul de utilizare a sumei repartizate, precum și modul de respectare a dispozițiilor legale;
 • Să plătească suma prevăzută în contract, astfel: în avans.

CAPITOLUL XI : DISPOZIȚII FINALE

 • Orice comunicare, solicitare, informare, notificare in legatura cu procedura de selectie sau derularea contractelor de finantare se va transmite de catre solicitantii finantarii sub forma de document scris. Orice document scris trebuie inregistrat in momentul primirii la registratura Primariei Gherla, str. Bobalna nr. 2. Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu exceptia documentelor care confirma primirea.
 • Prezentul regulament se completeaza cu prevederile legale in vigoare.
 • Prevederile regulamentului vor fi aplicate tuturor finantarilor nerambursabile acordate din bugetul local al Municipiului Gherla în anul bugetar 2017 pentru activități nonprofit de interes local din următoarele domenii: cultură, tineret, programele de protecție a mediului, învățământ, programele de sănătate publică , activități sportive ( altele de cât ce este trecute la punctul 2) și sociale, sport, pentru cultele religioase, promovarea și reprezentarea Municipiului Gherla.
 • Anexele fac parte integrantă din prezentul ghid.

ANEXE ÎN VEDEREA APLICĂRII

ANEXA A

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

FORMULAR DE SOLICITARE DE SPRIJIN FINANCIAR

(CULTE)

 

1.Unitatea de cult ____________________________ localitatea___________________, Str.___________________________nr._____judetul Cluj, codul postal _________, telefon  _________________, Fax_______________,e-mail______________________.

2.Adeverinta  de  functionare  nr._________din data de ________________, eliberata de___________.

3.Numar de enoriasi________________________.

4.Structura de conducere a unitatii de cult:  Numele_________________Prenumele_________________, Data  nasterii_______________, actul de identitate_____________________seria__nr._______, Cod numeric personal________________,profesia_____________, functia_______________, Locul de munca____________________, domiciliul:localitatea_____________,str.____________nr._____Judetul____________,cod postal__________Codul fiscal nr._______________din data de __________Emis de _______________numarul  contului  bancar___________________________________Deschis la banca____________________________agentia____________________.

Numele persoanelor cu drept de semnatura___________________________                          5.Patrimoniul de care dispune unitatea de cult (mijloace fixe, dotari ,echipamente,imobile):

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

6.Experienta anterioara:DA/NU (precizati programele si proiectele desfasurate in anul calendaristic anterior si in anul current) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.Unitatea de cult desfasoara programe si proiecte la nivel:

-local

-judetean

-zonal/national

-international

8.Modalitati de selectionare a beneficiarilor___________________________

9.A mai primit unitatea de cult sprijin financiar din partea altor organizatii/institutii pentru programe si proiecte pana in present?/DA (daca da mentionati numele numele organizatiei si valoarea sprijinului)NU ________________________.

10.Date tehnice privind programul sau proiectul pentru care se solicita sprijin financiar

Tipul de program/proiect__________________________________________________________

Localitatea/localitatile in care se deruleaza programul/proiectul_____________________________

11.Oportunitatea programului/proiectului in raport cu prioritatile comunitatii:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.Beneficiari____________________________________________________________

13.Grupul-tinta_________________, vârsta medie_________, numar de persoane______

14.Durata in timp:___________________________________________________

15.Descrierea programului/proiectului_________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.Date privind coordonatorul programului/proiectului:

Numele_____________________prenumele__________________________,profesia______________,functia____________________,locul de munca__________________________________, Domiciliul:localitatea_____________,strada,________________,nr._____,jud.________,tel___

Cod postal__________.

17.Alte surse de finantare______________________________________.

18.Subventia solicitata de la bugetul local:___________________ mii lei

 

Structura sportivă: ………………………………………

Nr. ….. din ………

CERERE DE FINANŢARE

(STRUCTURI SPORTIVE)

 1. Date privind structura sportivă
 1. Denumirea structurii sportive: …………………………………………….…
 2. Adresa: …………………………………………………………………….…..
 3. Certificat de identitate sportivă: ……………………………………………..
 4. Cont nr.: ………………………………, deschis la …………………………..
 5. Cod fiscal: ………………………….
 6. Alte date de identificare: Telefon: ………………; Fax: ………………..……;

E-mail: ………………………………..……, Web: ……………………………

 1. Echipa responsabilă de derularea proiectului (numele şi prenumele, funcţia în cadrul structurii sportive, telefon):

7.1. Coordonator: …………………………………………………………………

7.2. Responsabil financiar: ………………………………………………………..

7.3. Responsabil cu probleme tehnice: ……………………………………………

7.4. Alţi membri, după caz: ………………………………………………………..

 1. Date privind proiectul
 1. Denumirea proiectului: ………………………………………………………

 

 1. Scopul: …………………………………………………………………………

 

 1. Obiective specifice: ……………………………………………………………
 2. Activităţi/acţiuni din cadrul proiectului:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

 1. Perioada de derulare/acţiune/activitate:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

 1. Locul de desfăşurare/acţiune/activitate:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

 1. Participanţi (numărul şi structura)/acţiune/activitate:

7.1.

7.2

7.3.

7.4.

7.5.

 

 1. Costurile estimate ale proiectului (se va detalia pe acţiuni/activităţi, categorii de cheltuieli şi surse de finanţare), conform tabelului de mai jos:

– lei (RON) –

Nr. crt. Programul, proiectul, acţiunea/activitatea,       categoriile de cheltuieli*) Valoarea totală din care
suma      solicitată din fonduri publice venituri proprii ale structurii sportive
I.

 

1.

 

1.1.

 

 

 

1.2.

 

 

 

1.3.

 

 

 

1.4.

 

 

 

1.5.

Programul

Total:

Proiectul

 

Acţiunea/activitatea ………

total:

din care:

 

Acţiunea/activitatea ………

total:

din care:

 

Acţiunea/activitatea ………

total:

din care:

 

Acţiunea/activitatea ………

total:

din care:

 

Acţiunea/activitatea ………

total:

din care:

     

Categoriile de cheltuieli ce se pot finanța din fonduri publice pentru proiecte sunt cele  prevazute in H.C.L. 14/12.02.2015

C.Resurse umane şi financiare ale structurii sportive, angrenate în realizarea acţiunilor/activităţilor din cadrul proiectului

 1. Resurse umane

1.1. Număr de personal salariat – total: …, din care antrenori (pentru cluburile sportive): ….

1.2. Număr de secţii pe ramură de sport (pentru cluburile sportive): ….

1.3. Număr de sportivi legitimaţi pe secţii: …..

1.4. Număr de cluburi sportive afiliate la asociaţia pe ramură de sport judeţeană/a municipiului Bucureşti: ……

1.5. Număr de asociaţii fără personalitate juridică afiliate la asociaţia pe ramură de sport judeţeană/a municipiului Bucureşti: ….

 1. Resurse financiare

2.1. Venituri proprii realizate în anul precedent – total: … lei (RON), din care:

– donaţii, sponsorizări: …………. lei (RON)

– venituri din activităţi economice (închirieri, prestări de servicii, reclamă, publicitate etc.): …………. lei (RON)

– cotizaţii, taxe, penalităţi etc.: ………. lei (RON)

– alte venituri: ……… lei (RON)

2.2. Venituri proprii estimate a se realiza în anul curent – total: lei (RON), din care:

– donaţii, sponsorizări: …………… lei (RON)

– venituri din activităţi economice (prestări de servicii, închirieri, reclamă, publicitate etc.): ………………… lei (RON)

– cotizaţii, taxe, penalităţi etc.: ……………… lei (RON)

– alte venituri: …………………. lei (RON)

Numele şi prenumele:

 Funcţia:

 Semnătura şi ştampila:

  

Nr. ……. din ………

CERERE DE FINANŢARE

(CULTURA, TINERET , PROGRAMELE DE PROTECȚIE A MEDIULUI, ÎNVĂȚĂMÂNT, PROGRAMELE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ , ACTIVITĂȚI SPORTIVE ( ALTELE DE CÂT CE ESTE TRECUTE LA PUNCTUL 2) ȘI SOCIALE)

 1. Date privind solicitantul
 1. Denumirea solicitantului: …………………………………………….…
 2. Adresa: …………………………………………………………………….…..
 3. Certificat de identitate: ……………………………………………..
 4. Cont nr.: ………………………………, deschis la …………………………..
 5. Cod fiscal: ………………………….
 6. Alte date de identificare: Telefon: ………………; Fax: ………………..……;

E-mail: ………………………………..……, Web: ……………………………

 1. Echipa responsabilă de derularea proiectului (numele şi prenumele, funcţia în cadrul structurii, telefon):

7.1. Coordonator: …………………………………………………………………

7.2. Responsabil financiar: ………………………………………………………..

7.3. Responsabil cu probleme tehnice: ……………………………………………

7.4. Alţi membri, după caz: ………………………………………………………..

 

 1. Date privind proiectul
 1. Denumirea proiectului: ………………………………………………………

 

 1. Scopul: …………………………………………………………………………

 

 1. Obiective specifice: ……………………………………………………………

 

 1. Activităţi/acţiuni din cadrul proiectului:

 

 1. Perioada de derulare/acţiune/activitate:
 1. Locul de desfăşurare/acţiune/activitate:

 

 1. Participanţi (numărul şi structura)/acţiune/activitate:

 

 1. Costurile estimate ale proiectului (se va detalia pe acţiuni/activităţi, categorii de cheltuieli şi surse de finanţare), conform tabelului de mai jos:
Nr. crt. Programul, proiectul, acţiunea/activitatea,       categoriile de cheltuieli*) Valoarea totală din care
suma      solicitată din fonduri publice venituri proprii
I.

 

1.

 

1.1.

 

 

 

1.2.

 

 

 

1.3.

 

 

 

1.4.

 

 

 

1.5.

Programul

Total:

Proiectul

 

Acţiunea/activitatea ………

total:

din care:

 

Acţiunea/activitatea ………

total:

din care:

 

Acţiunea/activitatea ………

total:

din care:

 

Acţiunea/activitatea ………

total:

din care:

 

Acţiunea/activitatea ………

total:

din care:

     

 

Resurse umane şi financiare ale structurii , angrenate în realizarea acţiunilor/activităţilor din cadrul proiectului

 1. Resurse umane

1.1. Număr de personal salariat – total: …, ….

 1. Resurse financiare

2.1. Venituri proprii realizate în anul precedent – total: … lei (RON), din care:

– donaţii, sponsorizări: …………. lei (RON)

– venituri din activităţi economice (închirieri, prestări de servicii, reclamă, publicitate etc.): …………. lei (RON)

– cotizaţii, taxe, penalităţi etc.: ………. lei (RON)

– alte venituri: ……… lei (RON)

2.2. Venituri proprii estimate a se realiza în anul curent – total: lei (RON), din care:

– donaţii, sponsorizări: …………… lei (RON)

– venituri din activităţi economice (prestări de servicii, închirieri, reclamă, publicitate etc.): ………………… lei (RON)

– cotizaţii, taxe, penalităţi etc.: ……………… lei (RON)

– alte venituri: …………………. lei (RON)

Numele şi prenumele:

Funcţia:

Semnătura şi ştampila:

CERERE DE FINANŢARE

( Promovarea și reprezentarea Municipiului Gherla  )

 1. Date privind solicitantul
 1. Denumirea solicitantului: …………………………………………….…
 2. Adresa: …………………………………………………………………….…..
 3. Certificat de identitate: ……………………………………………..
 4. Cont nr.: ………………………………, deschis la …………………………..
 5. Cod fiscal: ………………………….
 6. Alte date de identificare: Telefon: ………………; Fax: ………………..……;

E-mail: ………………………………..……, Web: ……………………………

 1. Echipa responsabilă de derularea proiectului (numele şi prenumele, funcţia în cadrul structurii, telefon):

7.1. Coordonator: …………………………………………………………………

7.2. Responsabil financiar: ………………………………………………………..

7.3. Responsabil cu probleme tehnice: ……………………………………………

7.4. Alţi membri, după caz: ………………………………………………………..

 

 1. Date privind proiectul
 1. Denumirea proiectului: ………………………………………………………

 

 1. Scopul: …………………………………………………………………………

 

 1. Obiective specifice: ……………………………………………………………

 

 1. Activităţi/acţiuni din cadrul proiectului:

 

 1. Perioada de derulare/acţiune/activitate:
 1. Locul de desfăşurare/acţiune/activitate:

 

 1. Participanţi (numărul şi structura)/acţiune/activitate:

 

 1. Costurile estimate ale proiectului (se va detalia pe acţiuni/activităţi, categorii de cheltuieli şi surse de finanţare), conform tabelului de mai jos:

– lei (RON) –

Nr. crt. Programul, proiectul, acţiunea/activitatea,       categoriile de cheltuieli*) Valoarea totală din care
suma      solicitată din fonduri publice venituri proprii
I.

 

1.

 

1.1.

 

 

 

1.2.

 

 

 

1.3.

 

 

 

1.4.

 

 

 

1.5.

Programul

Total:

Proiectul

 

Acţiunea/activitatea ………

total:

din care:

 

Acţiunea/activitatea ………

total:

din care:

 

Acţiunea/activitatea ………

total:

din care:

 

Acţiunea/activitatea ………

total:

din care:

 

Acţiunea/activitatea ………

total:

din care:

     

 

 

Resurse umane şi financiare ale structurii , angrenate în realizarea acţiunilor/activităţilor din cadrul proiectului

 1. Resurse umane

1.1. Număr de personal salariat – total: …, ….

 1. Resurse financiare

2.1. Venituri proprii realizate în anul precedent – total: … lei (RON), din care:

– donaţii, sponsorizări: …………. lei (RON)

– venituri din activităţi economice (închirieri, prestări de servicii, reclamă, publicitate etc.): …………. lei (RON)

– cotizaţii, taxe, penalităţi etc.: ………. lei (RON)

– alte venituri: ……… lei (RON)

2.2. Venituri proprii estimate a se realiza în anul curent – total: lei (RON), din care:

– donaţii, sponsorizări: …………… lei (RON)

– venituri din activităţi economice (prestări de servicii, închirieri, reclamă, publicitate etc.): ………………… lei (RON)

– cotizaţii, taxe, penalităţi etc.: ……………… lei (RON)

– alte venituri: …………………. lei (RON)

Numele şi prenumele:

 

Funcţia:

 

Semnătura şi ştampila:

 

Buget narativ

Solicitant ……………………………………………………….

 • Scurtă descriere a rezultatelor obținute în ultimii doi ani, cu accent pe activitățile finanțate de la bugetul local în anul 2017

Pentru anul curent:

 1. Valoarea totală a proiectului:
 2. Sursele de finanțare cu valoarea finanțării:
 3. Justificarea tuturor surselor de finanțare aferente întregului proiect:
 4. Detalierea cheltuielilor ce urmează a fi efectuate pentru întregul proiect, dovada existenței surselor de finanțare proprii sau oferitw de terți, dacă este cazul;
 • Contracte de sponsorizare
 • Alte forme de sprijin financiar ferm din parte a unor terți

Coordonator proiect

Data

Semnătura

 Cv-ul solicitantului

INFORMAŢII PERSONALE Numele şi prenumele
 Numele străzii, numărul, oraşul, codul poştal, ţara
 Numărul de telefon     Numărul de telefon mobil
Adresa de email
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Scrieţi datele (de la – până la) Scrieţi ocupaţia sau poziţia ocupată
Scrieţi denumirea angajatorului şi localitatea (scrieţi şi adresa completă şi pagina web)
▪  Scrieţi principalele activităţi şi responsabilităţi
Tipul sau sectorul de activitate Scrieţi tipul sau sectorul de activitate
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Scrieţi datele (de la – până la) Scrieţi calificarea obţinută Scrieţi nivelul EQF, dacă îl cunoaşteţi
Scrieţi denumirea organizaţiei de educaţie sau formare şi localitatea (dacă este relevant, scrieţi şi ţara)
▪  Scrieţi lista principalelor materii studiate şi abilităţile acumulate
COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e) Scrieţi limba maternă / limbile materne
Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral
Specificaţi limba străină Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul
Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.
Specificaţi limba străină Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul
Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.
Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  –  B1/B2: Utilizator independent  –  C1/C2: Utilizator experimentat

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare Scrieţi competenţele de comunicare deţinute. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. Exemplu:

▪  bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de manager de vânzări

Competenţe organizaţionale/manageriale Scrieţi competenţele organizaţionale/manageriale. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. Exemplu:

▪  leadership (în prezent, sunt responsabil/ă de o echipă de 10 persoane)

Competenţe dobândite la locul de muncă Scrieţi competenţele dobândite la locul de muncă şi care nu au fost menţionate anterior. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. Exemplu:

▪  o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii (în prezent fiind responsabil cu auditul calităţii)

Competenţă digitală AUTOEVALUARE
Procesarea informaţiei Comunicare Creare de conţinut Securitate Rezolvarea de probleme
Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul
Niveluri: Utilizator elementar  –  Utilizator independent  –  Utilizator experimentat

Competențele digitale – Grilă de auto-evaluare

Scrieţi denumirea certificatului.
Scrieţi altre competenţele informatice. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. Exemple:

▪  o bună stăpânire a suită de programe de birou (procesor de text, calcul tabelar, software pentru prezentări)

▪  bune cunoştinţe de editare foto, dobândite ca fotograf amator​

Alte competenţe Scrieţi alte competenţe care nu au fost menţionate anterior. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. Exemplu:

▪  tâmplărie

Permis de conducere Scrieţi categoria permisului de conducere pe care îl deţineţi. De exemplu:

B

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Publicaţii

Prezentări

Proiecte

Conferinţe

Seminarii

Distincţii

Afilieri

Referinţe

Citări

Cursuri

Certificări

ANEXE
Adăugaţi o listă a documentelor anexate CV-ului. Exemple:

▪  copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare

▪  recomandări de la locul de muncă

▪  publicaţii sau cercetări

ANEXA B

Declarație de imparțialitate

Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acţioneze în conformitate cu obiectivele autorităţii finanţatoare, precum şi situaţia în care executarea obiectivă şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.

Subsemnatul, …………….. în calitatea de ……………… al……………………….….., ca persoană cu drept de reprezentare a organizaţiei solicitante în ceea ce priveşte implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, aşa cum este acesta definit mai sus, şi, de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanţatoare despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Numele şi prenumele:

Funcţia:

Semnătura şi ştampila:

ANEXA C

Declarație persoane juridice

Subsemnatul ______________________________, domiciliat în localitatea_____________, str. ______________________nr.____, bl.______, ap._______, sectorul/judeţul __________, codul poştal ___________, posesor al actului de identitate _________ seria _______ nr. ___________,codul numeric personal _______________________, în calitate de reprezentant al asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei _________________________________________, declar pe propria răspundere că nu mă aflu/persoana juridica pe care o reprezint nu se afla, în nici

una dintre următoarele situaţii:

 1. a) în incapacitate de plată;
 2. b) cu conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive;
 3. c) nu am încălcat cu bună ştiinţă prevederile unui alt contract finanţat din fonduri publice;
 4. d) nu sunt vinovat de declaraţii false cu privire la situaţia economică;
 5. e) nu am/are restanţe către bugetul de stat, bugetul local sau fondurile speciale;
 6. f) nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Codul penal pentru infracţiunea de fals în declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă.

Data:                                                                                           Semnătura:

ANEXA D

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata……………………………………….., identificat/identificată cu actul de identitate……..seria ………., nr………….., CNP:………………………….., cu domiciliul în localitatea ………………….., str……………………………………..nr……., bl………, sc…………, ap………, județul……………………….., în calitate de reprezentant legal al persoanei juridice ………………..……………………..………………………………., sau persoană fizică, declar pe propria răspundere, conform prevederilor art.12 alin.(3) din Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, că respect prevederile art.12 alin.(1) și (2) din Legea nr.350/2005 : ,,(1) Pentru aceeași activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanțare nerambursabilă de la aceeași autoritate finanțatoare în decursul unui an fiscal. (2) În cazul în care un beneficiar contractează, în cursul aeluiași an calendaristic, mai mult de o finanțare nerambursabilă de la aceeași autoritate finanțatoare, nivelul finanțării nu poate depăși o treime din totalul fondurilor publice  alocate programelor aprobate anual în bugetul autorității finanțatoare respective. (3) În vederea participării la o procedură de selecție, solicitanții sunt obligați să prezinte autorității finanțatoare o declarație pe propria răspundere care să dovedească încadrarea în prevederile alin.(1).”

Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii.

Numele și prenumele în clar…………………………………………

(al reprezentantului legal al personei juridice sau al persoanei fizice după caz)

Semnătura autorizată și ștampila solicitantului………………………………

Data …………………………….

ANEXA E

CONTRACT  DE  FINANȚARE NERAMBURSABILĂ

Încheiat între:

 1. Municipiul Gherla cu sediul în Gherla, str.Bobîlna nr. 2, judeţul Cluj, telefon 0264241926, fax 0264241666, cod fiscal 4349071, cont nr. …………………………. deschis la Trezoreria  municipiului Gherla, reprezentată prin Primar Neselean Ioan şi contabil șef Farcaș Nicușor, denumită în prezentul contract AUTORITATE FINANŢATOARE şi

2………………………………………………………………(denumirea asociatiei, fundatiei…..),

cu sediul în localitatea …………………., str. ……………… nr. …….., judeţul/sectorul

………….., telefon………., cont ………………., deschis la …………………., reprezentată prin ………………. şi ………………….,   în calitate de BENEFICIAR,

în baza dispoziţiilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, au convenit încheierea prezentului contract.

CAP.1 OBIECTUL ŞI VALOAREA CONTRACTULUI

 • (1) Obiectul prezentului contract îl reprezintă acordarea unei finanţări nerambursabile în temeiul Legii nr. 350/2005 pentru derularea proiectului………………………………………………….., în cadrul Programului pentru finanțări nerambursabile în anul 2018 din bugetul local al Municipiului Gherla, pentru activități nonprofit de interes local, în vederea implementării proiectului în conditiile și termenii stabiliți în prezentul contract, inclusiv în anexa 1 a acestuia.

(2) Beneficiarul acceptă finanțarea nerambursabilă și se obligă să deruleze proiectul pe propria sa răspundere.

 

 • Valoarea totală a proiectului este de ……………..lei, inclusiv TVA.
 • Decontarea cheltuielilor se face conform bugetului depus la proiectul de finanțare.
 • Valoarea finanțării acordată de Autoritatea finanțatoare este de ………….lei, cu condiția justificării cheltuielilor prin documente specifice, pentru următoarele activități prevăzute pentru derularea proiectului: 1. ___________________________________
 1. ___________________________________
 2. ___________________________________
 • Valoarea contribuției Beneficiarului este de ……………lei, inclusiv TVA, la care se adaugă valoarea totală neeligibilă a proiectului, conform Cererii de finanțare a Beneficiarului depusă și aprobată de către Comisia de evaluare și selecționare.

CAP. 2  DURATA CONTRACTULUI

 • Prezentul contract intră în vigoare după semnarea lui de către părţi şi este valabil până la data de 31 decembrie 2017.
 • Implementarea proiectului va începe de la data înscrisă în cererea de finanțare, conform calendarului de activități stabilit prin aceasta.

CAP. 4 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

Beneficiarul  are următoarele drepturi şi obligaţii:

 1. să utilizeze suma prevăzută la art. 2 exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor aferente acţiunilor/activităţilor prevăzute în anexa nr. 1, potrivit destinaţiei stabilite prin contract în anexa nr. 2 şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
 2. cheltuielile neeligibile sunt suportate integral de către Beneficiar;
 3. să realizeze acţiunile/activităţile prevăzute la art. 3,
 4. c)să promoveze denumirea instituţiei finanţatoare în cadrul acţiunilor/activităţilor finanţate prin modalităţile convenite între părţi;
 5. să permită persoanelor delegate de instituţia finanţatoare să efectueze controlul privind modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art. 2;
 6. să contribuie cu minimum 10% din valoarea totală de finanţare a programului;
 7. să întocmească şi să transmită instituţiei finanţatoare, în termen de 10 zile calendaristice de la data încheierii acţiunilor/activităţilor, următoarele documente:
  1. raport privind realizarea obiectivului/obiectivelor, după caz, şi a indicatorilor prevăzuţi în contract;
  2. raport financiar însoţit de documentele justificative de cheltuieli;
 8. să restituie, în situaţia nerespectării dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului contract, în termen de 15 zile de la data comunicării somaţiei de plată din partea organului de control, sumele primite, precum şi penalităţile aferente acestora, calculate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
 9. nerespectarea de către beneficiar a obligației privind depunerea Raportului final de activitate și a raportului financiar, va fi sancționată cu interzicerea participării acestuia la obținerea ulterioară de finanțări nerambursabile de la Autoritatea finanțatoare pentru următorul an financiar și Beneficiarul va fi obligat să restituie Autorității finanțatoare tranșele anterior primite;
 10. finanțarea nerambursării nu poate face obiectul angajamentului sau pretențiilor unei terțe ppărți integral sau parțial;
 11. beneficiarul are obligația de a reflecta corect și la zi, în evidențele sale contabile, toate operațiunile economico-financiare ale proiectului și să le prezinte Autorității finanțatoare ori de câte ori sunt solicitate;
 12. potrivit art. 38 din Legea 350/2005, atunci când pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, beneficiarul achiziționează din fondurile publice nerambursabile produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziție este cea prevăzută de Legea 98/2016 privind Achizițiile publice.
 • Instituţia finanţatoare are următoarele drepturi şi obligaţii:
 1. să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumei repartizate, precum şi modul de respectare a dispoziţiilor legale;
 2. să plătească suma prevăzută la art. 2, astfel:

– în avans din valoarea contractului/acţiunii/activităţii, după caz, în baza următoarelor documente justificative: contract, factură sau chitanță;

– în termen de 30 de zile calendaristice de la prezentarea documentelor prevăzute la art. 4 lit. f);

 1. de a solicita ori de câte ori consideră necesar rapoarte privind derularea contractului de finanțare nerambursabilă;
 2. în cazul în care nu se respectă prevederile prezentului contract, instituţia finanţatoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum şi sistarea virării sau diminuarea sumei repartizate, după caz;
 3. autoritatea finanțatoare are și celelalte drpturi și obligații ce rezultă din Regulament.

CAP. 5  RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

(1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpă răspunde în condiţiile prezentului contract şi ale dispoziţiilor legale în vigoare.

(2) Pentru nedepunerea în termenul convenit prin prezentul contract a documentelor prevăzute la art. 4 lit. f), instituţiile finanţatoare au dreptul să perceapă penalităţi de întârziere de 0,03% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea avansului acordat sau la suma datorată, după caz.

ART. 7

Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii.

 

CAP. 6  LITIGII

 • Divergenţele care pot apărea între părţi pe parcursul derulării prezentului contract vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă.
 • În situaţia în care aceasta nu s-a realizat, partea nemulţumită se poate adresa instanţei de judecată competente, în condiţiile legii.
 • Prezenul contract se supune legislației române.

CAP.7  REZILIEREA CONTRACTULUI

 • Contractul de finanțare este reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere, dacă, în termen de 10 zile de la transmiterea unei notificări de către Autoritatea finanțatoare, beneficiarul nu remediază aspectele sesizate;
 • Notificarea se comunică în termen de 10 zile de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligații contractuale;
 • În cazul rezilierii contractului, ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finanțării nerambursabile este obligat ca în termen de 15 zile să returneze Autorității finanțatoare sumele primite.
 • Autoritatea finanțatoare poate rezilia contractul dacă Beneficiarul nu demarează realizarea contractului în termenul stabilit în contract;

CAP. 8 DISPOZIŢII FINALE

Regimul de gestionare a sumelor repartizate de instituţia finanţatoare şi controlul financiar se realizează în condiţiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor efectuate de structura sportivă în baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finanţele publice.Curtea de Conturi are competenta de verificare a cheltuielilor efectuate din fondurile publice alocate.

Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părţi şi se constituie în norme cu caracter tehnic, financiar şi administrativ.

Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul părţilor numai pentru acţiuni viitoare şi se consemnează într-un act adiţional.

Anexele nr. 1 si  2  fac parte integrantă din prezentul contract.

Prezentul contract se încheie în 3(trei) exemplare, dintre care două exemplare pentru instituţia finanţatoare şi un exemplar pentru beneficiar.

INSTITUŢIA FINANŢATOARE                                BENEFICIAR

Primar,                                                                              …………………………….

Neselean Ioan                                                .

Secretar

Mihai Rotar

Control Financiar Preventiv

Farcas Nicusor         

Anexa 1

Structura ………………………………………………

Acţiunile/activităţile din cadrul

proiectului „…………………………………..”

programul „…………………………………..”

Nr. crt. Denumirea acţiunii/ activităţii Locul de   desfăşurare Perioada acţiunii Nr. de      participanţi Costul acţiunii

– lei (RON)-

Alte menţiuni
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
     
     
     

Reprezentanţi legali

……………………………………………

Preşedinte/Director,

………………………

 

Trezorier/Contabil,

…………………….

 

Anexa 2

 

Structura ……………………………………………….

Bugetul acţiunii/activităţii din cadrul

proiectului „…………………………………”

programul „………………………………….”

-lei (RON)-

Nr. crt. Acţiunea/activitatea/categoriile de cheltuieli Valoarea totală din care
din fonduri publice din veniturile proprii
I.

1.

 

Programul

Proiect „…….”

Total:

1.1. Acţiunea/activitatea ………

total:

din care:

1.2.

 

Acţiunea/activitatea ………

total:

din care:

1.3.

 

Acţiunea/activitatea ………

total:

din care:

1.4.

 

Acţiunea/activitatea ………

total:

din care:

   
1.5.

 

Acţiunea/activitatea ………

total:

din care:

     
Total      

Reprezentanţi legali                ………………………………………….

Preşedinte/Director,

…………………….

Trezorier/Contabil,

…………………….

Anexa 3

 

Structura sportivă ………………………………………..

Scopul, obiectivele şi indicatorii de evaluare

ai proiectului „……………………………..”,

din cadrul programului „……………………”

 

 

 1. Scopul: …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 1. Obiective:

B.1. Obiectivul general: …………………………………………………………….

B.2. Obiective specifice: ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 1. Indicatori:

C.1. Indicatori de eficienţă (denumire, unitate de măsură):

 1. a) …………………………………..
 2. b) ………………………………….

C.2. Indicatori fizici (denumire, unitate de măsură):

 1. a) …………………………..
 2. b) …………..………………
 3. c) ………………………….

                                               

C.3. Indicatori de rezultat (denumire, unitate de măsură):

 1. a) ……………………………….
 2. b) ……………………………….

Reprezentanţi legali ai structurii sportive:

………………………………………….

Preşedinte/Director,

…………………….

Trezorier/Contabil,

……………………

ANEXA F

Declarație de imparțialitate a membrilor comisiei de evaluare și selecție a proiectelor

DECLARATIE DE IMPARTIALITATE

Subsemnatul ………………………………………….. detin, ca membru al Comisiei de evaluare si selectionare a organizatiilor neguvernamentale fara scop lucrativ, care pot primi finantare de la bugetul local al municipiului Gherla, calitatea de evaluator al programelor/proiectelor inaintate comisiei.

Declar prin prezenta ca nici eu si nici sotul/sotia, rudele sau afinii mei pana la gradul al II-lea inclusiv nu avem nici un interes patrimonial sau nepatrimonial in legatura cu cererile de acordare a finantarii integrale sau partiala a proiectelor/programelor de interes public, inaintate Comisiei de evaluare si selectionare a organizatiilor neguvernamentale fara scop lucrativ, care pot primi finantare de la bugetul local al municipiului Gherla

Confirm ca, in situatia in care as descoperi, in cursul actiunii de selectionare si evaluare, ca un astfel de interes exista, voi declara imediat acest lucru si ma voi retrage din comisie 

Data ………….                                                                    Semnătura…………….

ANEXA G

Formular pentru raportări intermediare și finale

FORMULAR

pentru raportări intermediare și finale

Contract nr. …………………………încheiat în data de …………………………………..

Beneficiar: …………………………………………………………………………………………………………………….

Adresa: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon/fax: ……………………………………………………………………………………………………………………

Adresa de mail: ………………………………………………………………………………………………………………

Denumire proiect : …………………………………………………………………………………………………………..

Data înaintării raportului: …………………………………………………………………………………………………

sus(0)jos(15)

apartament vanzare nou bloc gherla dej cluj pret telefon serestelylaborator analize medicale medicina muncii oftalmologie permis auto dej cluj telefon

Lasă un răspuns