taxi gherla dej cluj telefon
locuri de munca gherla dej cluj iclod fabrica calorifere irrom
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon cofetaria ada prajituri torturi gherla vindecare tratament terapeut terapie bowen gherla dej cluj
escape restaurant gherla locuri de munca angajare bucatar pizzer dej cluj
2018 scoala politie cluj admitere

Au început înscrierile la Școala de Agenți de Poliție Cluj, câte locuri sunt

Tinerii care au așteptat cu nerăbdare noul concurs de admitere se pot bucura în sfârșit: de luni, 15 februarie azi și până în 28 februarie sunt așteptați la Inspectoratele de Poliție Județene (I.P.J.) în funcție de domiciuliu/reședință, pentru a-și depune cererile de înscriere.

Pentru sesiunea februarie – aprilie 2021, la Școala de Agenți de Poliție ”Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca au fost scoase la concurs 200 de locuri, dintre care 4 pentru romi și 3 pentru alte minorități. Dosarele de recrutare depuse la I.P.J.-uri trebuie finalizate până în 10 martie.

Primul hop de care trebuie să treacă cei înscriși este evaluarea psihologică, care va fi organizată până în 8 martie. Vor urma susținerea probei de evaluare a performanței fizice, în perioada 18-24 martie, și a probei de verificare a cunoștințelor, în 27 martie. Ultima etapă este examinarea medicală, programată pentru perioada 29 martie – 16 aprilie. Rezultatele finale vor fi făcute publice până în 17 aprilie 2021.

scoala politie cluj

Recrutarea

Recrutarea și selecția candidaţilor pentru admiterea în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca se realizează de către Serviciile de resurse umane din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, respectiv din cadrul Inspectoratelor județene de poliţie (care arondează teritorial localitatea în care candidatul își are domiciliul).

Cererile-tip de înscriere, se completează de candidat în mod lizibil, se semnează și se depune la unitatea de recrutare în perioada 15 februarie-28 februarie 2021.

La înscriere, candidaţilor li se atribuie, potrivit instrucţiunilor, un Cod unic de identificare, folosit pe întreaga procedură de concurs. Codul unic de identificare atribuit se menţionează în scris, în Cererea-tip de înscriere, de către persoana cu sarcini de recrutare, iar candidatul ia cunoştinţă de acesta pe bază de semnătură.

Candidaţii se pot înscrie la o singură şcoală postliceală.

În vederea constituirii Dosarului de recrutare, candidaţii depun documentele solicitate până la data de 10 martie 2021.

Candidaţii care au obţinut în străinătate o diplomă echivalentă celei de la examenul naţional de bacalaureat depun următoarele documente:
a) copia diplomei echivalente obţinută în străinătate;
b) traducerea legalizată a diplomei echivalente;
c) atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de Centrul Naţional de și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Candidaţii care optează pentru participarea la concursul de admitere organizat în sesiunea februarie – aprilie 2021 trebuie:
a) să se exprime personal, liber, fără echivoc şi în deplină cunoaştere a condiţiilor generale şi a criteriilor specifice pe care trebuie să le îndeplinească în vederea participării la etapele concursului de admitere;
b) să formuleze în scris opţiunea potrivit ofertei educaţionale;
c) să se adreseze pentru recrutare potrivit organizării administrativ-teritoriale și specialității/specializării/calificării pentru care optează, în raport de domiciliul/reședința înscris/ă în cartea de identitate;
d) să îndeplinească în mod cumulativ condiţiile generale şi criteriile specifice pentru recrutare stabilite de actele normative și dispozițiile incidente aflate în vigoare;
e) să se prezinte și să promoveze evaluarea psihologică pentru a fi declarați “Apt psihologic” de către specialiştii Centrului de Psihosociologie din cadrul M.A.I., conform prevederilor legale în vigoare;
f) să constituie fişa medicală completată la toate capitolele de specialitate prevăzute şi concluzionată: “Apt pentru instituţii de învăţământ M.A.I”, conform prevederilor legale în vigoare;
g) să constituie dosarele de recrutare în volum complet şi la termenul limită prevăzut pentru transmiterea acestora la instituțiile de învățământ organizatoare/ D.M.R.U din cadrul I.G.P.R.

În vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, candidaţii parcurg următoarele etape premergătoare desfășurării concursului:
a) completează Cererea-tip de înscriere la concurs şi declaraţia prin care confirmă luarea la cunoştinţă despre condiţiile legale, criteriile specifice, celelalte condiţii de organizare a concursului şi măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora şi îşi exprimă acordul pentru efectuarea verificărilor specifice;
b) depun la dosarul de recrutare, cu respectarea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a concursului, documentele necesare potrivit prevederilor art. 59 alin. (1) din Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne. Modelele de documente de
completat se gestionează la nivelul unităților de recrutare.

Candidaţii care optează pentru participarea la concursurile de admitere organizate în sesiunea februarie – aprilie 2021, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii legale de recrutare:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
– Îndeplinirea acestei condiţii se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În cazul în care se
constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.
– Evaluarea performanţei fizice a candidaţilor constă în parcurgerea traseului practic aplicativ;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară. Verificarea îndeplinirii acestui criteriu se realizează cu ocazia examinării medicale;
m) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
n) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Persoanele interesate în vederea participării la concursurile de admitere trebuie să declare date complete în conţinutul autobiografiei și al celorlalte documente de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, astfel încât să îndeplinească criteriile de relevanţă, corectitudine şi actualitate.

Candidații care au fost declarați ”Admis” la concursul de admitere în instituțiile de învățământ nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic.

Candidaţii etnici/minoritari care se înscriu pe locurile alocate distinct acestora declară pe propria răspundere apartenența la etnia/minoritatea respectivă și depun o adeverință emisă de o organizație etnică/minoritară, constituită potrivit legii.

Dosarul de recrutare în vederea participării la concursul de admitere conţine următoarele documente:
a) cererea de înscriere şi CV;
b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
d) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
e) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;
f) cazierul judiciar;
g) o fotografie color 9×12 cm;
h) fişa medicală-tip de încadrare în MAI;
i) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

La concursul de admitere pot participa numai candidații care îndeplinesc, în mod cumulativ, condițiile legale și criteriile specifice pentru recrutarea candidaților, stabilite de actele normative în vigoare și ale căror dosare de recrutare au fost completate în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) din Anexa nr. 2 la Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I. (publicat în MO nr.
702/09.09.2016), cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarul de recrutare conţine avizul psihologic, fără a fi necesară depunerea în prealabil de către candidaţi a documentului prevăzut la lit. h1 ) a alin. (1) al art. 59 din Anexa nr. 3 la Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, respectiv la lit. h1) a alin. (1) al art. 59 din Anexa nr. 3 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarul de recrutare conţine documentele prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Ordinul M.A.I. nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în unităţile de învăţământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne (publicat în MO nr. 595/07.07.2020), respectiv adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie, precum şi consimţământul informat, prevăzut în anexa nr. 3.

Modelele documentelor, actualizate, sunt postate pe site-ul oficial al Unităţilor de recrutare şi al Unităţilor de învăţământ. Adeverinţa medicală se completează de medicul de familie, iar Consimţământul informat se completează şi se semnează de candidat în mod lizibil şi se depun la unitatea de recrutare. Adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie se transmite de către compartimentul cu sarcini de recrutare medicului de unitate. După primirea documentului de la medicul de unitate, compartimentul cu sarcini de recrutare informează candidaţii declaraţi
„INAPT” cu privire la încetarea activităţilor de recrutare.

Candidaţii care îşi retrag documentele din dosarul de recrutare înainte de afişarea rezultatului final sunt retraşi din concurs.

Evaluarea psihologică

Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează până la data de 08 martie 2021, în conformitate cu dispoziţia directorului Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite de către compartimentele cu atribuţii de recrutare.

Susţinerea probei de evaluare a performanţei fizice

Proba eliminatorie de evaluare a performanţei fizice se susţine, în perioada 18 martie24 martie 2021, indiferent de unitatea de învăţământ pentru care candidatul a optat, în Centrele zonale de selecţie.

Repartizarea în vederea susţinerii probei eliminatorii de evaluare a performanţei fizice se realizează de către Unitatea de învăţământ pentru care au optat candidaţii, iar planificarea pentru susţinerea probei prin Centrul zonal de selecţie la care sunt arondaţi aceştia.

La proba de evaluare a performanţei fizice nu se admit contestaţii, repetări sau reexaminări.

Rezultatele obţinute la proba eliminatorie de evaluare a performanţei fizice (nepromovat/ promovat) şi se transmit Unităţilor de învăţământ pentru care au optat candidaţii, precum şi Unităţilor de recrutare.

Repartizarea, planificarea şi rezultatele obţinute sunt aduse la cunoştinţa candidaţilor prin postarea acestora pe site-ul oficial al Unităţilor de învăţământ pentru care au optat candidaţii, precum şi pe cel al Centrelor zonale de selecţie.
Pe perioada desfăşurării probei de evaluare a performanţei fizice, candidaţilor li se asigură, gratuit, asistenţă medicală.

Susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor

Proba de verificare a cunoştinţelor se susţine, în data de 27 martie 2021, la Unităţile de selecţie de către candidaţii care au promovat proba de evaluare a performanţei fizice.

Susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor se realizează în spaţii destinate, pe timpul desfăşurării probei, exclusiv acesteia.

Rezultatele obţinute la proba de verificare a cunoştinţelor se operează în sistemul informatic e-Management Resurse Umane, Modulul unic admitere şcoli – e-Admitere, se aduc la cunoştinţa candidaţilor prin postare pe site-ul oficial al Unităţii de selecţie şi se transmit Unităţilor de învăţământ pentru care au optat candidaţii.

Lista provizorie cu ierarhizarea candidaţilor se afişează pe site-ul fiecărei Unităţi de învăţământ. Pentru a promova proba de verificare a cunoştinţelor, candidaţii trebuie să obţină numărul minim de puncte stabilit, echivalent al notei 5.

Departajarea candidaţilor cu medii egale se face aplicând, în ordine, următoarele criterii:
a) nota obţinută la proba scrisă la Limba şi literatura română din cadrul examenului naţional de bacalaureat;
b) nota obţinută la proba scrisă obligatorie a profilului din cadrul examenului naţional de bacalaureat;
c) nota obţinută la proba scrisă la alegere a profilului şi specializării din cadrul examenului naţional de bacalaureat;
d) media aritmetică a mediilor anuale obţinute pe parcursul studiilor liceale la prima limbă străină, potrivit foii matricole;
e) media aritmetică a mediilor anuale obţinute pe parcursul studiilor liceale la a doua limbă străină, potrivit foii matricole.

În situaţia menţinerii egalităţii candidaţilor după aplicarea criteriilor de departajare comisia de concurs de la nivelul unităţii de învăţământ realizează departajarea după un criteriu obiectiv, stabilit de aceasta.

În cazul mediilor egale, candidaţii care nu au susţinut examenul naţional de bacalaureat în sistemul de educaţie din România şi deţin atestatul de recunoaştere a studiilor, nu participă la departajare, aceştia urmând să ocupe ultimul loc dintre cei cu medii egale.

Subiectele pentru proba de verificare a cunoştinţelor se vor formula din conţinutul tematicii de concurs ce va fi publicată ulterior.

Soluţionarea contestaţiilor

Contestaţiile la proba de verificare a cunoştinţelor se transmit online la adresa de email a Unităţii de învăţământ şi se soluţionează în termenul prevăzut prin graficul concursului de admitere, la sediul acesteia.

Candidaţii pot contesta numai rezultatul obţinut la propria lucrare sau locul ocupat pe lista celor declaraţi neadmis, contrar rezultatelor obţinute în urma susţinerii probelor de concurs. Rezultatele contestaţiilor sunt definitive şi se consemnează într-un proces-verbal, semnat de către preşedintele şi membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
Lista provizorie cu ierarhizarea candidaţilor după soluţionarea contestaţiilor se afişează pe site-ul fiecărei Unităţi de învăţământ.

Examinarea medicală

Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 105/2020 pentru candidaţii care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la proba de verificare a cunoştinţelor, în perioada 29 martie – 16 aprilie 2021.

Unităţile de învăţământ transmit Unităţilor de recrutare candidaţii care urmează să susţină examinarea medicală.

Compartimentul cu sarcini de recrutare informează candidaţii cu privire la continuarea procedurilor de selecţie şi prezentarea la unitatea de recrutare în vederea înmânării adresei prevăzute la art. 4 alin. (2) din anexa nr. 1 la Ordinul M.A.I. nr. 105/2020, precum şi a copiei adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie existente în dosarul de recrutare.

Unităţile de învăţământ afişează, la finalul fiecărei zile, situaţia candidaţilor care au finalizat examinarea medicală, succesiv, până la completarea numărului de locuri scoase la concursul de admitere.

Afişarea rezultatelor finale

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au fost declaraţi apt medical, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

Rezultatele finale ale admiterii sunt aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afişare pe site-ul oficial al unităţilor de învăţământ, până la data de 17 aprilie 2021.

Prevederi speciale

Recrutarea și selecția candidaților beneficiari ai Ordinului M.A.I. nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi, respectiv ai Ordinului M.A.I.. nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat, ambele cu modificările și completările ulterioare, se va realiza în conformitate cu prevederile actelor normative interne privind activitatea de management resurse umane în unitățile M.A.I., ale dispozițiilor D.G.M.R.U. – M.A.I. și ale Dispoziţiei inspectorului general al Poliţiei Române privind recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea februarie- aprilie 2021.

Verificarea îndeplinirii condiţiilor generale şi a criteriilor specifice de admitere revine unităţii de recrutare, care transmite la D.G.M.R.U. – M.A.I. cererea scrisă adresată ministrului afacerilor interne, propunerea privind înmatricularea solicitantului şi documentaţia care fundamentează aceasta, în copie.

Unitatea de recrutare, ca urmare a primirii directe a cererii de înmatriculare aprobată, va constitui Dosarul de recrutare pentru candidaţii în referință.

Dosarul de recrutare va fi transmis instituţiei de învăţământ pentru care optează solicitantul şi conţine:
a) documentele prevăzute de actele normative în vigoare pentru selecţia şi admiterea în instituţiile de învăţământ din cadrul M.A.I.;
b) adeverinţă care să ateste faptul că solicitantul, copil devenit major, se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 26 de ani (persoanele îndreptățite să beneficieze de prevederile Ordinului M.A.I. nr. 35/2014, cu modificările și completările ulterioare);
c) formularul pentru înregistrarea accidentelor de muncă (FIAM) sau, după caz, procesul verbal de cercetare a evenimentului, în fotocopie;
d) decizia medicală avizată sau certificatul-decizie medicală, emisă/emis pe numele poliţistului rănit sau al poliţistului decedat, în fotocopie;
e) certificatul de deces al poliţistului decedat, dacă este cazul, în fotocopie.

Unităţile de recrutare vor inventaria informările privind soluționările anterioare transmise de către D.G.M.R.U.. – M.A.I.. şi informează candidaţii în legătură cu rezervarea locurilor din prezenta sesiune la instituțiile de învățământ pentru care au optat, în situația îndeplinirii, în continuare, a condițiilor și criteriilor de recrutare.

Candidații vor fi informați, prin afişare, cu privire la numărul de locuri pentru care se candidează şi numărul de locuri “rezervat pentru beneficiarii Ordinului M.A.I. nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi, respectiv ale Ordinului M.A.I.. nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului
militar decedat, ambele cu modificările și completările ulterioare.

foto: arhiva

sus(4)jos(3)

Lasă un răspuns