taxi gherla dej cluj telefon
locuri de munca gherla dej cluj fundatura iclod irrom fabrica calorifere salariu
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon angajare locuri de munca gherla dej cluj tehnician mezeluri mariflor mek pavaje borduri mintiu gherlii gherla dej cluj

Angajări din sursă externă la Penitenciarul Gherla și Spitalul Penitenciar Dej pentru posturi vacante de agenți de poliție penitenciară

41 de unităţi subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor scot la concurs, din sursă externă, în vederea încadrării ca poliţist de penitenciare, 700 de posturi de agent în cadrul sectorului operativ (665 – bărbaţi, 35 – femei), anunță ANP.

Condiţiile necesar a fi îndeplinite de către candidaţi, probele de concurs, tematica şi bibliografia aferente pot fi consultate pe site-ul web al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor/ Penitenciarului/ Penitenciarului-Spital/ Centrului de Detenţie/ Centrului Educativ/ Bazei de Aprovizionare, Gospodărire, Reparaţii Bucureşti, secţiunea Carieră, ori la sediile unităţilor organizatoare. Informaţii suplimentare se pot obţine, de asemenea, de la structurile de resurse umane din teritoriu.

Activităţile specifice concursului se vor derula cu respectarea normelor impuse de actualul context epidemiologic.

Posturile vacante de agent în cadrul sectorului operativ care fac obiectul concursurilor de ocupare, din sursă externă

 1. Penitenciarul AIUD – 35 (bărbaţi)
 2. Penitenciarul ARAD – 47 (bărbaţi)
 3. Penitenciarul BACĂU – 15 (bărbaţi)
 4. Penitenciarul BAIA MARE -4 (bărbaţi)
 5. Penitenciarul BISTRIŢA – 10 (bărbaţi)
 6. Penitenciarul BOTOŞANI – 6 (bărbaţi)
 7. Penitenciarul BRĂILA – 20 (bărbaţi)
 8. Penitenciarul BUCUREŞTI – JILAVA – 22 (bărbaţi)
 9. Penitenciarul BUCUREŞTI – RAHOVA – 33 (bărbaţi)
 10. Penitenciarul CODLEA – 5 (bărbaţi)
 11. Penitenciarul CONSTANŢA POARTA -ALBĂ – 30 (bărbaţi)
 12. Penitenciarul CRAIOVA – 21 (16 bărbaţi, 5 femei)
 13. Penitenciarul CRAIOVA – PELENDAVA – 8 (bărbaţi)
 14. Penitenciarul DEVA – 26 (bărbaţi)
 15. Penitenciarul DR.TR.SEVERIN – 30 (23 bărbați, 7 femei)
 16. Penitenciarul FOCŞANI – 5 (bărbaţi)
 17. Penitenciarul GALAŢI – 19 (bărbaţi)
 18. Penitenciarul GĂEŞTI – 14 (bărbaţi)
 19. Penitenciarul GHERLA – 15 (bărbaţi)
 20. Penitenciarul GIURGIU – 42 (bărbaţi)
 21. Penitenciarul IAŞI – 30 (bărbaţi)
 22. Penitenciarul MĂRGINENI – 24 (bărbaţi)
 23. Penitenciarul MIERCUREA CIUC – 20 (18 bărbaţi, 2 femei)
 24. Penitenciarul MIOVENI – 22 (bărbaţi)
 25. Penitenciarul ORADEA – 43 (40 bărbaţi, 3 femei)
 26. Penitenciarul PLOIEŞTI – 6 (5 bărbați, 1 femeie)
 27. Penitenciarul PLOIEŞTI TÂRGŞORUL NOU – 15 (15 femei)
 28. Penitenciarul SATU MARE – 18 (16 bărbați, 2 femei)
 29. Penitenciarul SLOBOZIA – 10 (bărbaţi)
 30. Penitenciarul TIMIŞOARA – 25

***

Spitalul Penitenciar Dej scoate la concurs, în vederea încadrării ca polițist de penitenciare din sursă externă, 5 posturi de agent (bărbați), în cadrul sectorului operativ. La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condițiile generale, precum și condițiile specifice de ocupare a posturilor.

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:
a) au cetățenia română și domiciliul în România;
b) cunosc limba română;
c) îndeplinesc condițiile de studii și vechime prevăzute de lege;
d) au 18 ani împliniți, capacitate deplină de exercițiu și sunt apți din punct de vedere medical și psihologic pentru îndeplinirea funcției;
e) nu au antecedente penale sau nu sunt în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
f) îndeplinesc condițiile specifice postului;
g) nu le-au încetat raporturile de serviciu dintr-o funcție publică, din motive disciplinare, în ultimii 5 ani;
h) au un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist de penitenciare, aspect verificat ulterior desfășurării probelor de concurs, conform Anexei 2 la OMJ nr. 3065/C/2020;
i) nu au fost agenți sau colaboratori ai organelor de securitate și nici ai vreunui serviciu de informații;
j) obțin autorizație pentru funcțiile care implică lucrul cu informații clasificate, după promovarea concursului.

Dosarul de candidat cuprinde cel puțîn următoarele documente:
a) cererea de înscriere, cu o singură opțiune pentru un singur post din același anunț, care cuprinde și acordul privind înregistrarea audio sau audio-video a probei interviului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1b la OMJ nr. 3065/2020. În lipsa acordului cu privire Ia înregistrarea audio sau audio-video, candidatul nu poate participa la concurs;
b) copia actului de identitate (buletin/carte de identitate/carte de identitate provizorie/pagaport),
c) copia documentelor care atestă schimbarea numelui, unde este cazul;
d) curriculum vitae – model european;
e) copia livretului militar, unde este cazul;
f) copia diplomei de bacalaureat și a foii matricole pentru întreagă perioada a studiilor liceale, sau copia adeverinței aflate în termen de valabilitate, conform normelor Ministerului Educației și Cercetării, care să ateste absolvirea studiilor necesare pentru ocuparea postului scos la concurs; pentru studiile absolvite în alte state, candidații prezintă documente de echivalare eliberate de Ministerul Educației și Cercetării;
g) copia carnetului de muncă și/sau copia adeverinței care să ateste locurile de muncă avute anterior, funcțiile ocupate, vechimea în muncă și, după caz, în specialitate (se pot prezența și extrase din REVISAL);
h) cazierul judiciar;
i) declarație pe propria răspundere din care rezultă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 11 lit. e), g) și i) din Legea nr.145/2019, cu modificările și completările ulterioare;
j) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (cuprins în cererea de înscriere);
k) după caz, alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor de participare la concurs.

Pentru depunerea dosarului de candidat, anterior prezentării la sediul unității, candidații vor parcurge următoarele etape:
–  Descarcă și completează olograf tipizatele (cerere – prevăzută la lit. a din prezentul Anunț, declarație – prevăzută la lit. i din prezentul Anunț, opis cu documentele cuprinse în dosarul de candidat) publicate pe site-ul unității.
– Depunerea dosarului de candidat se va face numai atunci când acesta va fi complet (cu toate tipizatele completate, respectiv cu toate documentele necesare înscrierii), documentele fiind îndosariate, prin grija candidatului, în ordinea menționată în anunț.

La depunerea dosarului, documentele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoțite de documentele originale și se certifică, pentru conformitate cu originalul, de către structura de resurse umane din cadrul Penitenciarului Spital Dej, care alocă un identificator unic fiecărui candidat, utilizat pentru afișarea planificării candidaților pentru susținerea probelor și rezultatelor acestora.

Dosarele complete se depun la sediul Penitenciarului Spital Dej în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicadrii anunțului, adică până la data de 12.10.2020, inclusiv, ora 16.

În perioada de înscriere, candidații își pot depune dosarele în intervalul orar 8-16, în zilele de juni, miercuri și vineri, respectiv în intervalul orar 10-18, în zilele de marți și joi.

În termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor complete, structura de resurse umane din cadrul Penitenciarului Spital Dej verifică dosarele candidaților înscriși din punct de vedere al existenței documentației complete și al îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, cu excepția condițiilor „apt” psihologic și “apt” medical, iar rezultatul verificării se afișează pe site-urile Penitenciarului Spital Dej și al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Verificarea îndeplinirii condiților se realizează prin raportare la dată-limita de depunere a dosarelor de înscriere la concurs.

Candidații pot contesta rezultatul verificării dosarelor în termen de o zi lucrătoare de la data afișării;  contestațiile se depun/se transmit la structura de resurse umane din cadrul Penitenciarului Spital Dej.

Contestațiile se solutionează de către structura de resurse umane din cadrul Penitenciarului Spital Dej și se afișează pe site-urile unității și al Administrației Naționale a Penitenciarelor, în termen de o zi lucrătoare de la dată expirării termenului de depunere a contestațiilor.

După expirarea termenului de soluționare a contestațiilor, candidații care îndeplinesc conditille de participare la concurs vor susține testarea psihologică, conform programarilor stabilite de către Serviciul Psihologia Personaiului din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor. Comunicarea programarilor și a rezultatelor la testarea psihologică se face prin afișare pe site-urile Penitenciarului Spital Dej și al
Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Taxa de examinare psihologică este în cuantum de 70 lei și se achita înaintea examinării, la poștă, prin mandat poștal sau la orice bancă, prin ordin de plata, în următorul cont:

– Cont IBAN: RO84TREZ70020G365000XXXX – deschis la ATCPMB (Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București)

– Beneficiar: ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A PENITENCIARELOR

– Cod fiscal: 4266324

– Denumire plata: taxa de examinare psihologică

Examinarea psihologică se va susține prin grija Serviciului Psihologia Personalului,  conform planificării afișate pe site-urile Penitenciarului Spital Dej și al Administrației Naționale a Penitenciaretor.

Candidații pot contesta o singură dată rezultatul la testarea psihologică, în termen de două zile lucrătoare de la dată afișării; contestațiile se depun/se transmit la structura de resurse umane din cadrul unității unde s-au înscris.

Candidații declarați “apt” la testarea psihologică vor prezența o adeverință eliberată de către medicul de familie, din care să reiasă afecțiunile și diagnosticul cu care se află în evidență, în vederea deschiderii fișei medicale.

În termen de 7 zile tucratoare de la afișarea rezultatelor finale la testarea psihologică, candidații declarați „apt” încheie fișa medicală-tip la medicul unității care a scos posturile la concurs, după efectuarea examinării medicale, conform metedoiogiei și baremelor medicale fn vigoare, și o depun la structura de resurse umane a unității care a scos posturile la concurs.

În același termen de 7 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor finale la testarea psihologică, candidații declarați „apt” din punct de vedere medical achita taxa de concurs în cuantum de 150 lei la casieria Penitenciarului Spital Dej și depun la structura de resurse umane dovadă achitării acesteia.

De asemenea, taxa de concurs poate fi achitată și la poștă, prin mandat poțtal sau la orice bancă, prin ordin de plată, în următorul cont:

– Cont IBAN: RO31TREZ2175005XXxX000064, deschis la Trezoreria Dej
– Beneficiar: Penitenciarul Spital Dej
– Cod fiscal: 9709368
– Denumire plata: taxa de concurs.

Dovada plății acesteia, prin mandat poștal sau ordin de plată, va fi depusă la structura de resurse umane și se consideră achitată numai după ce unitatea de trezorerie la care unitatea este arondatî, confirmă, prin extrasul de cont, transferul sumei aferente taxei de concurs. Astfel, plata prin mandat poștal sau ordin de plata se poate face cu cel puțin 3 zile înainte de expirarea perioadei de achitare a taxei.

Persoanele care au achitat taxa de concurs la concursurile anterioare, suspendate conform Deciziei Curții Constituționale nr. 90/21.02.2019, pot valorifica taxa la prezentul concurs în baza unei solicitări scrise, depusă în perioada de achitare (în care să se indice concursul pentru care au achitat taxa și care nu s-a finalizat). Pentru aceste persoane, nu este necesar să se achite dferența dintre taxa anterioară și taxa actuală.

În situația în care un candidat nu poate continuă procedura de concurs, taxa nu va fi restituită.

În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a fișei medicale și a dovezii privind achitarea taxei de concurs, structura de resurse umane din cadrul Penitenciarului Spital Dej verifică dosarele candidaților înscriși din punctul de vedere al îndeplinirii condițiilor „apt” psihologic gi „apt” medical și al existenței dovezii de achitare a taxei și întocmește un proces-verbal cu candidații declarați admis/respins, cu
menționarea motivului respingerii.

Rezultatul verificdrii se afisează pe site-urile Penitenciarului Spital Dej și al Administrației Naționale a Penitenciarelor și nu poate fi contestat.

Desfășurarea concursului

Planificarea desfășurării probelor de concurs de către candidații care îndeplinesc conditille de participare, va fi afișata la sediul Penitenciarului Spital Dej și al Penitenciarului Gherla, precum și pe site-ul Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Prima proba de concurs/examen se va desfășura după cel puțin 45 de zile calendaristice de la dată publicării prezentului anunț, respectiv nu mai devreme de data de 06.11.2020.

Proba scrisă constă în rezolvarea unor teste-grilă. Concursul se desfășoară/susține la Penitenciarul Gherla.

Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs. În cazul neocuparii tuturor posturilor scoase la concurs, nu se fac redistribuiri, posturile neocupate rămânând vacante. Modificările legislative intervenite după dată publicării anunțului nu vor fi avute în vedere la susținerea probelor de concurs.

Ofițerii în activitate sau în rezervă nu pot fi încadrați în poliția penitenciară în funcții vacante prevăzute cu grade profesionale de agent de poliție penitenciară – agent șef principal de poliție penitenciară.

La concurs nu pot participa persoanele care au calitatea de polițist de penitenciare.

Polițiștii de penitenciare nu pot fi menținuți în activitate și în funcție după împlinirea vârstei de pensionare pentru limită de vârstă (conform Anexei la Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare), potrivit art. 137 și art. 133 lit. r) din Legea nr. 145/2019, cu modificările $i completările ulterioare. Astfel, persoanelor care la împlinirea vârstei respective, nu îndeplinesc condițiile minime de vechime pentru acordarea pensiei de serviciu, le încetează raporturile de serviciu, fără a putea beneficia de pensie militară
de stat, conform legii.

În contextul epidemiologic actual, în vederea luării măsurilor necesare prevenirii răspândirii noului tip de coronavirus- SARS-CoV2, dar și în scopul desfășurării, cu celeritate, a tuturor activităților specifice concursului, candidații vor avea în vedere, pe parcursul întregului proces de recrutare și selecție, următoarele :

1. Respectarea tuturor regulilor de distanțare socială.
2. Echiparea, în mod obligatoriu, cu masca de protecție de tip medical. Candidatul se va asigura, de asemenea, că are o mască de protecție de tip medical, de rezervă, precum și recipient cu substanță dezinfectantă de maximum 50 ml și mănuși.
3. La prezentarea la poartă de acces, candidatul va purta masca de protecție de tip medical, care acoperă complet gura și nasul, Nu se permite accesul în incintă cu măști din bumbac sau alte materiale textile. Viziera nu scutește purtatul măștii.
4. Purtatul măștii este obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se află în incinta unității în care se desfășoară concursul.
5. În situația în care un candidat este confirmat pozitiv cu SARS-CoV-2, ori este contact direct al unei persoane confirmate pozitiv (conform definiției de caz stabilite de Institutul Național de Sănătate Publică), acestuia îi revine obligația de a informa de îndată Penitenciarul Spital Dej telefonic și prin e-mail și de a lua toate masurite care se impun într-o astfel de situație. Acestuia nu îi va fi permis accesul în vederea susținerii probei
planificate conform calendarului de concurs.

De asemenea, în eventualitatea în care, cu ocazia triajului epidemiologic efectuat la accesul în locurile de desfășurare a oricăreia dintre etapele de concurs, candidatul prezintă simptomatologie specifică îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2 (tuse, temperatura mai mare de 37,3°C, care se menține după 2 termometrizari succesive la interval de 15 minute, dificultăți în respirație, disfagie, tulburări de gust și de miros, tulburări digestive),
nu fi va fi permis accesul în vederea susținerii probei/în unitate.

Concursul/probele de concurs nu se amână/nu se reprogramează în astfel de cazuri.

Informații suplimentare se pot obține de la structura de resurse umane din cadrul Penitenciarului Spital Dej, telefonic la nr. 02164214121, interior 103 sau prin e-mail la adresa psdeij@anp.gov.ro, concurs-spdej@anp.gov.ro, precum și pe  site-urile Penitenciarului Spital Dej și al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

În situația în care aspectele solicitate nu sunt clarificate la nivelul Penitenciarului Spital Dej, informațiile se pot solicita prin adresa de e-mail concurs-anp@anp.gov.ro.

De asemenea, pentru sesizări și reclamații privind modul de organizare și desfășurare a concursurilor, candidații au la dispoziție adresa de e-mail concurs-petitii@anp.gov.ro.

foto: arhiva/Facebook

sus(3)jos(10)

hayak cafenea pub club gherla dej cluj orar program tractari auto gherla dej cluj telefon

Lasă un răspuns