taxi gherla dej cluj telefon
locuri de munca gherla dej cluj iclod fabrica calorifere irrom
gama optic gherla ochelari rabla oftalmologie analize medicale dej cluj
apartament vanzare gherla
apartament vanzare gherla
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon cofetaria ada prajituri torturi gherla angajare infirmiera camin varstnici rebeca santioana taga gherla cluj creare site web gherla dej cluj
gaz aragaz

Ajutor pentru încălzire, cine primește, câți bani se dau de la primărie, cum se completează formularul de 14 pagini

Pentru a primi ajutoare de încălzire în 2021, consumatorii trebuie să completeze un formular de 14 pagini. 

Primăria Municipiului Gherla, Prin Direcţia de Asistenţă Socială, demarează campania de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie conform Legii nr. 226/2021 privind măsurile de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Ce tipuri de ajutoare sunt disponibile

Potrivit actului normativ mai sus menţionat, familiile şi persoanele singure ale căror venituri sunt de până la 1.386 lei/membru de familie în cazul familiei sau 2.053 lei în cazul persoanei singure pot beneficia (inclusiv cumulat) de următoarele tipuri de ajutoare:

 • ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi şi/sau petrolieri;

 • suplimentul pentru energie.

Ajutorul de încălzire pentru utilizatorii de energie electrică, gaze naturale sau lemne şi combustibili petrolieri se acordă în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, procentual, prin raportare la o valoare de referinţă care nu poate fi mai mică de 250 lei/lună (pentru gaze naturale), 500 lei/lună (pentru energie electrică) şi 320 lei/lună (pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri, după cum urmează:

plafon de venituri

/membru familie

(lei)

procent

în factură

la titular

energie electrică

(lei)

gaze naturale

(lei)

lemne

(lei)

<200

100%

500

250

320

200,1 – 320

90%

450

225

288

320,1 – 440

80%

400

200

256

440,1 – 560

70%

350

175

224

560,1 – 680

60%

300

150

192

680,1 – 920

50%

250

125

160

920,1 – 1040

40%

200

100

128

1040,1 – 1160

30%

150

75

96

1160,1 – 1280

20%

100

50

64

1280,1 – 1386

10%

50

25

32

      1280,1  –   1386

(2053 – în cazul persoanei singure)

10%

50

25

32

Suplimentul pentru energie se acordă lunar tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinţei, dar şi familiilor şi persoanelor singure, care nu au stabilit acest drept şi ale căror venituri sunt de până la 1.386 lei/membru de familie (în cazul familiei), sau până la 2.053 lei (în cazul persoanei singure). Suplimentul pentru energie se acordă cumulat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizată, după cum urmează:

Suplimentul pentru energie (se acordă
pe tot parcursul
anului)

energie termică

(lei/lună)

energie electrică

(lei/lună)

gaze naturale

(lei/lună)

lemne

(lei/lună)

10

30

10

20

în factură

la titular

În situaţia în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

Cine poate beneficia de aceste forme de sprijin

Pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinţei doar persoanele singure sau familiile care:

 • locuiesc efectiv la adresa pentru care solicită acest ajutor, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
 • realizează venituri de până la 1.386 lei/membru de familie în cazul familiei, sau până la 2.053 lei în cazul persoanei singure;
 • nu deţin unul dintre bunurile prevăzute în ”Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei” (clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani, utilaje agricole, de prelucrat lemnul, depozite bancare mai mari de 3.000 lei etc.);
 • au calitatea de titulari de ajutor, calitate se se regăseşte în următoarele situaţii:
 • proprietar al locuinţei
 • succesorul de drept al proprietarului locuinţei
 • persoană care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauze de întreţinere sau cu drept de habitaţie
 • titular de contract de închiriere, comodat, concesiune
 • alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere
 • reprezentant legal al persoanei singure care nu  are capacitate de exerciţiu (persoane puse sub interdicţie, etc).

La stabilirea dreptului privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie se iau în calcul toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale.

Calculul veniturilor familiei se face fără a lua în considerare următoarele surse: ajutorul social, alocaţia de stat pentru copii, alocaţia pentru susţinerea familiei, bugetul personal complementar de care beneficiază persoanele cu handicap, bursele şcolare, stimulentul educaţional (tichetul de grădiniţă), sprijinul financiar acordat elevilor în cadrul Programului „Bani de liceu”, veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, sumele ocazionale acordate cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar în situaţii excepţionale, sumele primite de beneficiarii de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională.

Procedura de solicitare a ajutoarelor

Pentru ajutorul de încălzire cu gaze naturale, energie electrică şi combustibili solizi sau petrolieri, formularele vor fi puse la dispoziţia solicitanţilor de către Primăria Municipiului Gherla prin Direcţia de Asistenţă Socială (str. Bobâlna, nr. 2), sau pot fi descărcate de pe site-ul www.gherla.ro.

Depunerea cererilor-declaraţii se face o singură dată la începutul sezonului rece (noiembrie 2021 – martie 2022). Un titular are dreptul legal la un singur ajutor de încălzire, în funcţie de tipul de încălzire a locuinţei (energie termică, gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi sau petrolieri) şi la suplimentul de energie acordat cumulat în funcţie de sursele de furnizare  a energiei utilizate în locuinţă.

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei se depun la Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Municipiului Gherla. Solicitarea acestor ajutoare se poate face pe tot parcursul sezonului rece, iar acordarea drepturilor cuvenite se face începând cu luna depunerii cererii, cu condiţia ca această să fie înregistrată până pe data de 20 ale lunii.

Cererea şi declaraţia pe proprie răspundere vor fi însoţite la depunere de următoarele acte:

 • copii după actele de identitate ale tuturor membrilor de familie;
 • copie după documente care atestă calitatea de titular de ajutor de încălzire (act de proprietate, contract de închiriere, împuternicire legală etc.);
 • copii după certificatele de înmatriculare ale autoturismelor deţinute (unde este cazul);
 • acte doveditoare privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii (adeverinţă salariu cu menţionarea eventualelor bonuri de masă şi contravalorii acestora, vouchere de vacanţă, cupoane pensie, cupoane şomaj etc.
 • adeverinţă eliberată de asociaţia de proprietari/locatari privind numărul şi numele persoanelor care locuiesc efectiv la adresa la care se solicită ajutor pentru încălzire (pentru solicitanţii care depun cererea individual);
 • copie după ultimele facturi de gaze naturale/energie electrică (pentru care persoanele care solicită ajutor de încălzire cu gaze sau energie electrică, sau care solicită suplimentul pentru energie).

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Municipiului Gherla, cu sediul în strada Bobâlna, nr. 2, telefon 0737.026.830.

Preluarea cererilor de încălzire se face începând cu data de 18 octombrie 2021, în zilele de luni, marți, miercuri și vineri între orele 9-12, joi între orele 9-14.

GHID

pentru completarea, preluarea și verificarea cererilor pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și/sau a suplimentului pentru energie

Pentru ca o cerere să poată fi validată la momentul procesării în sistemul informatic, aceasta trebuie să îndeplinească un set de condiții minime care trebuie urmărite de persoana care completează cererea (titularul ajutorului), cât și de persoana care primește și înregistrează cererea (reprezentantul Direcției de Asistență Socială Gherla).

În acest scop trebuie urmați anumiți pași și urmărite cerințele necesare și suficiente pentru ca cererea să poată fi validată de sistemul informatic.

1. La Cap.1 trebuie completate datele persoanei care depune cererea (solicitantul). Sunt obligatoriu de completat citeț și conform documentului de identitate următoarele: nume, prenume, cod numeric personal, tipul, numărul și seria actului de identitate, domiciliul și numărul de telefon, calitatea și ce se solicită (în cazul de față „Ajutorul de încălzire” și / sau ,,Suplimentul pentru energie”).

Acestea sunt marcate cu fond roșu în cererea model.

Documentul de identitate din care se completează datele trebuie să fie primul în documentele atașate.

2. La Cap. 2 (date despre persoana îndreptățită), în majoritatea cazurilor sunt datele aceleiași persoane de la Cap. 1. În caz contrar (ceea ce înseamnă că la Cap. 1 calitatea nu este ,,în nume propriu”), va trebui prezentată dovada împuternicirii (procură)/reprezentării (hotărâre judecătorească) care se va atașa în copie la cerere, după copia documentului de identitate.

Sunt obligatoriu de completat citeț și conform cu documentul de identitate nume, prenume, cod numeric personal, tipul, numărul și seria actului de identitate, domiciliul, starea civilă, situația profesională, venituri realizate în luna anterioară depunerii cererii. Celelalte rubrici referitoare la istoricul locuirii, studii, istoricul muncii în afara țării, grad de dizabilitate, alte beneficii sociale nu au importanță în stabilirea dreptului la ajutor.

Acestea sunt marcate cu fond roșu în cererea model.

Documentul de identitate din care se completează datele este primul sau urmează celor de la Cap. 1. De asemenea, pentru a confirma starea civilă trebuie, după caz, document doveditor, respectiv: căsătorit – certificat de căsătorie, văduv – certificat de deces, divorțat – hotărâre judecătorească/act notarial.

Notă: dacă titularul ajutorului este căsătorit(ă), trebuie ca soțul/soția să apară ca membru al familiei în capitolul aferent din cerere.

3. Cap. 3 cuprinde date despre numărul de membri de familie majori și minori și datele fiecărei persoane în parte. Sunt obligatoriu de completat citeț numărul de persoane major și numărul de copii și pentru fiecare membru al familiei în parte, conform cu documentul de identitate, nume, prenume, cod numeric personal, tipul, numărul și seria actului de identitate, situația profesională (numai pentru persoanele majore), venituri realizate în luna anterioară depunerii cererii.

Acestea sunt marcate cu fond roșu în cererea model.

Copiile după documentele de identitate doveditoare se atașează după cel al titularului în ordinea în care sunt enumerate în cerere.

Titularul împreună cu membrii familiei, ca număr total, trebuie să se regăsească pe adeverința de la asociația de proprietari / locatari.

4. Cap. 4 cuprinde date despre locuință, modul de încălzire și sursa de energie pentru suplimentul de energie, în cazul în care acesta este solicitat. Trebuie acordată atenție la:

 • numărul de camere în cazul încălzirii cu energie termică în sistem centralizat, care trebuie verificat pe actul de proprietate / închiriere a locuinței;
 • modul de încălzire cu transcrierea corectă și lizibilă a furnizorului, a codului de client (energie termică, gaze naturale și energie electrică) și a locului de consum (POD) (gaze naturale și energie electrică).
 • copii după documentele care atestă calitatea de titular al ajutorului se anexează după documentele de identitate.

Atenție: pentru abonații E-ON: a nu se confunda cod loc consum cu cod încasare. Pe factura E-ON codul de client începe cu ,,1”, codul locului consum începe cu ,,5” și codul de încasare începe ce ,,2”. Abonații la alți furnizori vor trebui să contacteze furnizorul pentru a afla echivalentul POD pe factură.

Modul de încălzire este marcat cu fond roșu iar datele furnizorului sunt marcate cu fond albastru.

Atenție, este acceptat un singur mod de încălzire. Nu se poate bifa decât o singură casetă.

Rubricile referitoare la mod de dobândire, asigurare nu au importanță în stabilirea dreptului la ajutor.

– sunt acceptate mai multe surse de energie pentru solicitarea suplimentului. Se pot bifa mai multe casete.

Sunt valabile aceleași obligații ca la ajutorul de încălzire, cu deosebirea că sunt rubrici separate pentru codul de client și locul de consum (POD).

Copii sau originale ale facturilor vor fi anexate obligatoriu la cerere.

5. Cap. 5 cuprinde date despre veniturile familiei / persoanei singure. În dreptul fiecărui tip de venit se completează, dacă este cazul, suma (nu se bifează, nu se barează). Dacă sunt două venituri de același tip la membri diferiți ai familiei acestea se cumulează și se înscrie suma rezultată. Trebuie ca suma veniturilor declarate la Cap. 3 să fie egală cu suma veniturilor declarate la Cap. 5. Dacă nu există venituri declarate nu se completează nimic.

Sumele vor fi înscrise aliniate la dreapta fără zerouri nesemnificative.

Exemplu

Caz

Corect

Incorect

Fără venit

0

Fără venit

0

Fără venit

0

0

0

0

Fără venit

Cu venit

1

2

3

1

2

3

Cu venit

1

2

3

0

1

2

3

Cu venit

1

2

3

1

2

3

Atenția trebuie acordată completării corecte și complete a veniturilor individuale la Cap. 3, conform documentelor și tipului și valorii venitului la Cap. 5.

Documentele referitoare la venituri vor fi anexate la cerere.

Cererea trebuie datată și semnată.

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social şi a ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Bunuri imobile
1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2 Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală

Bunuri mobile*
1 Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”
5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

(*)Aflate în stare de funcţionare

Depozite bancare
1 Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

Terenuri /animale şi/sau păsări
1 Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social şi a ajutorului pentru încălzirea locuinţei

sus(0)jos(2)
apollo livada mobila angajare muncitor angajare sofer tir gherla dej cluj

Faci un comentariu sau dai un răspuns?