taxi gherla dej cluj telefon
locuri de munca gherla dej cluj iclod fabrica calorifere irrom
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon cofetaria ada prajituri torturi gherla locuri de munca gherla dej cluj mariflor muncitor locuri de munca gherla dej cluj mobila montaj outlet locuri de munca gherla dej cluj mecanic alis electrician chirie garsoniera vanzare auto
admitere politie

Admiterea la instituţiile de învăţământ ale MAI în anul 2014

Recrutarea candidaţilor pentru admiterea la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne  se realizează de către structurile teritoriale de resurse umane ale inspectoratelor generale care au locuri aprobate la aceste instituţii,

în raport de locul de domiciliu înscris în cartea de identitate.

În vederea participării la concursurile de admitere în institutiile de formare a personalului Ministerului Afacerilor Interne, candidaţii parcurg următoarele etape premergătoare desfăşurării concursului:
a) completează cererea tip de înscriere la concurs, la compartimentele de resurse umane/personal din unităţile care efectuează activitatea de recrutare, în perioada stabilită şi declaraţia prin care confirmă luarea la cunoştinţă despre condiţiile de recrutare şi  măsurile ce vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora şi îşi exprimă acordul pentru efectuarea verificărilor specifice;
b) depun la dosarul de candidat, în termenul specificat de compartimentele care efectuează recrutare, documentele necesare potrivit procedurilor de resurse umane.
Candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute, nu li se mai primesc dosare de recrutare, iar pentru cei declaraţi admisi apariţia unei incompatibilităţi atrage îndepărtarea/exmatricularea din instituţia de învăţământ.   
Candidaţilor aflaţi în această situaţie li se comunică de îndată motivul/motivele respingerii cererii, respectiv al/ale îndepărtării sau exmatriculării.

    Condiţiile legale de recrutare:
    a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
    b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
    

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie declarate „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale M.A.I.;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale M.A.I., să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;
f) să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, iar candidaţii la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale M.A.I.,  să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002  privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare; („Candidaţii care au promovat concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale M.A.I., precum şi persoanele care urmează sa fie încadrate direct în poliţie nu trebuie sa aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.”)
l) îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special.
    
Criteriile specifice de recrutare:
        a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
        b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00;
        c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
        d) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.

La înscrierea la instituţiile de învăţământ pentru concursul de admitere, participă candidaţii care au trecut de I-a etapă de selecţie respectiv au promovat evaluarea psihologică şi au fost declaraţi „apt medical” (în baza unei Fişe medicale care se elibereaza de Centrul Medical Judetean Cluj al M.A.I.). Examinarea psihologică a candidaţilor, se efectuează la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, de către specialiştii din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I., potrivit planificării întocmite împreună cu inspectoratele judeţene de poliţie.

Etapa a II-a de selecţie, respectiv concursul în cadrul fiecărei instituţii de învăţământ, se va desfăşura conform graficului întocmit în acest sens de fiecare instituţie în parte.

În cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, candidaţii parcurg o etapă eliminatorie (examinarea medicală şi verificarea aptitudinilor fizice) şi susţin proba de evaluare a cunoştinţelor sub formă de test grilă la disciplinele: Istorie, Limba română şi Limba străină (engleză, franceză, germană, rusă sau spaniolă, potrivit opţiunii la înscriere).

In cadrul şcolilor de agenţi de poliţie ale Inspectoratului General al Poliţiei Române, („Vasile Lascăr” Câmpina şi „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca) candidaţii parcurg o etapă eliminatorie (examinarea medicală şi verificarea aptitudinilor fizice) şi susţin proba de evaluare a cunoştinţelor sub formă de test grilă la disciplinele: Limba română şi Limba străină (engleză sau franceză, potrivit opţiunii la înscriere).

Subiectele pentru proba de verificare a cunoştinţelor se formulează din tematica de concurs stabilită de Comisia de admitere a Inspectoratului General al Poliţiei Române – sesiunea 2014.

Nota: Pentru celelalte instituţii de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii (٭) care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, detaliile privind etapele de concurs, probele şi baremele pe care candidaţii le vor parcurge în cadrul acestor instituţii, vor fi prezentate şi pe site-ul fiecărei instituţii în parte.
(٭) – Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” – Sibiu, Academia Tehnică Militară Bucureşti, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti şi Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” – Piteşti.

La demararea activităţii de recrutare, înscrierile se vor face la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, din municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr.26-28,  de unde se vor putea primi informaţii privind documentele de înscriere, respectiv pentru întocmirea dosarelor de candidat.
Relaţii suplimentare vor putea fi obţinute de la Serviciul Resurse Umane şi pe site-ul http://cj.politiaromana.ro.  

sus(0)jos(0)

hayak cafenea pub club gherla dej cluj orar program tractari auto gherla dej cluj telefon

Lasă un răspuns